Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > > Charakteristika školního vzdělávacího programu

Mateřská škola Horní Pěna, Horní Pěna 19, 378 31

Školní vzdělávací program

         -------------------------------------------------------------------------------

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

Mateřská škola Horní Pěna

 

 

 

Celý rok a každý den, hrajeme si s úsměvem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název ŠVP PV:                Celý rok a každý den, hrajeme si s úsměvem

Číslo jednací:                     2017/ D13

Název:                                Mateřská škola Horní Pěna

Sídlo:                                  Horní Pěna 19     378 31

Zřizovatel školy:              Obec Horní Pěna

Forma organizace:             Příspěvková organizace

Kapacita školy:                   50 dětí

Telefon:                             384 388 124, 384 388 103, 724 519 986

e – mail:                              skolka@hornipena.cz

www.stránky                        www.hornipena.cz

Statutární zástupce školy:   Hana Jedličková

Učitelka MŠ:                        Ivana Grábnerová

                                            Bc Radka Hurych Hájková

                                             Bc Hana Koudelková

Školní asistent:                     Petra Kolářová

Provozní zaměstnanci:        Marcela Machýčková – uklízečka

                                            Svatava Mikulíková – kuchařka

                                            Petra Kolářová - vedoucí ŠJ

                                             Jana Nedomová – kuchařka

                                             Marta Hiršová - účetní

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu: 1. září 2017

 

ŠVP byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

ŠVP pro školní rok byl schválen školskou radou dne 29. 8. 2017

Zpracovatelé programu: Hana Jedličková, Bc Hana Koudelková, Ivana Grábnerová

                                              

                                                                                                                Hana Jedličková

                                                                                                                 ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Filozofie školy

Mateřská škola v Horní Pěně je obklopena malebnou jihočeskou přírodou. Okolí školy přímo láká k vycházkám do lesů a luk. Krásně je i v okolí místního rozlehlého rybníka Dřevo. Snažíme se s dětmi pobývat co nejvíce v přírodě a učit je vnímat krásy našeho okolí ve všech ročních obdobích a vytvářet tak v nich pozitivní vztah k našemu životnímu prostředí. Dbáme také na to, aby se děti učily úctě a důvěře v lidi, kteří zde žijí, jejich kamarády, rodiče, občany. Snažíme se vést je k tomu, aby dokázaly rozpoznat a dodržovat společenská pravidla a hodnoty, tak aby si každé z dětí dokázalo najít tu správnou cestu, která ho povede životem. Prvním krokem na této cestě je zahájení povinné školní docházky. Na tento krok chceme vypravit děti, coby jedinečné samostatné bytosti, které jsou schopné obstát v dalších etapách života.

 

Motto: „ Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat

                 a zapamatuji si na celý život“

 

 

 

 1. Obecná charakteristika školy

 

Historie školy sahá do 70 let, kdy byla v akci Z vybudovaná dvoutřídní mateřská škola s velkou kuchyní a rozlehlou zahradou. V roce 1993 vzhledem k poklesu počtu dětí musela být jedna třída školy uzavřena, druhá byla dána do pronájmu místní firmě A + B Elektro.

V roce 2002 zastupitelstvo obce rozhodlo přestěhovat základní školu do prostor bývalé třídy mateřské školy. Vyučovaly se zde děti 1 – 3 ročníku. Ve školním roce 2007/2008 byla základní škola pro nedostatek žáků zrušena a prostory vráceny mateřské škole. Vybudovala se zde opět druhá třída mateřské školy, nejprve pro 15 dětí, po roce provozu pro 25 dětí. Od té doby je kapacita 50 předškolních dětí ve dvou třídách školy plně využita. Pracují zde čtyři kvalifikované učitelky,             jeden kvalifikovaný školní asistent a čtyři provozní zaměstnanci.

Školní zahrada, která obklopuje celý areál školy je postupně rekonstruována. Kovové hrací prvky byly nahrazeny moderními, dřevěnými a celá zahrada byla osázená ovocnými a okrasnými stromy a keři.  V plánu je zde vybudovat i nový altán, kde by děti našly v parných letních dnech stín a šlo by do něj přesunout co nejvíce aktivit. Také budova byla o letních prázdninách v roce 2014 celkově zrekonstruována, nová střecha, nová okna a hlavně nový veselý kabát dal budově opět moderní a důstojný vzhled.

silné stránky naší školy: -     krásná a velká zahrada

 • chutná a zdravá strava
 • učitelky, která své děti znají nejen z dění v MŠ, ale i v obci
 • děti jsou dobře připraveny na vstup do ZŠ
 • máme funkční spolupráci s rodiči a zastupitelstvem obce                                                                                   

slabé stránky naší školy: -     málo prostoru pro bezpečný rušný pohyb ve třídách

 • zastaralé vybavení třídy Rybiček

příležitosti, které nám nabízí region:

 • v okolí školy je krásná příroda – vycházky, ekologické aktivity,
 • většina rodičů chodila do naší MŠ a jsou ochotni s námi spolupracovat
 • v obci je farma i rodinné ZOO, kam můžeme docházet
 • v obci je funkční kulturní zázemí – zájem o vystoupení dětí z MŠ

rizika, které z regionu pro školu vyplývají:

                                       -   nedostatek příležitosti k zaměstnání

                                       -   absence firem schopných sponzorovat MŠ

 

 1. Podmínky vzdělávání

 

 1. 1. Věcné podmínky

Prostory mateřské školy jsou vyhovující, obě třídy mají samostatnou kuchyňku pro přípravu a výdej stravy, umývárnu s WC a šatnu. Umývárny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovaly dětem určitou intimitu. Dbáme i na estetičnost a funkčnost prostředí, nově byla zrekonstruována umývárna a sociální zařízení ve třídě Rybiček.

Naším záměrem bylo vybavit třídy takovým nábytkem, který umožní dítěti samostatnou volbu hračky, dále vytvořit zázemí pro výtvarné činnosti, hudební apod. Děti si již mohou pro své činnosti samostatně volit různé druhy výtvarného materiálu, mají k dispozici velké množství hraček pro tvořivé hry. Z velké části se nám tento úkol již podařilo zrealizovat. Tam, kde ještě nejsou podmínky optimální (třída Rybiček), je nábytek uspořádán tak, aby tato podmínka byla naplněna dle daných možností.

Obě třídy jsou vybaveny dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Velký důraz je stále kladen na výběr her a hraček z pohledů podpory rozvoje osobnosti dítěte.

Tělocvičné nářadí je taktéž průběžně doplňováno a současný stav ještě není uspokojivý. Pohybové aktivity jsou proto převážně realizovány na terase školy nebo v prostorách školní zahrady.

Vestibul, chodby a šatny je využíván pro výstavy prací a výrobků dětí.

Informační tabule a nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče.

Velkým nedostatkem školy je, že škola nemá prostor pro sborovnu učitelek, kde by bylo zázemí jak technické, tak i prostor pro školní knihovnu.

Součástí budovy je hospodářský pavilon, kde je školní kuchyně a prádelna školy.

MŠ obklopuje zahrada školy. Její rozloha i vybavení je dostačující, plánovaná je též výsadba zeleně, aby se vytvářela různá zákoutí se stinnými místy pro možnost pobytu i v letních teplých měsících.

Hračky pro hry na zahradě jsou v dostatečném množství a kvalitě.

Prostory mateřské školy zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno ve velice dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod.

 

 1. 2. Životospráva

Stravování dětí v naší mateřské škole je zajišťováno vlastní školní jídelnou. I v této oblasti hledáme cesty jak co nejlépe zajistit kvalitní stravu pro děti předškolního věku. Jednou z cest je i stálé sebevzdělávání vedoucí školní jídelny i kuchařky MŠ prostřednictvím účasti na seminářích o školním stravování.

Stravování v naší mateřské škole se řídí platnou legislativou v této oblasti a směrnicí ředitelky školy o školním stravování.

Důraz je kladen na kvalitní výběr potravin a nápojů, na správnou, ale pestrou skladbu jídelníčku, zavádění nových receptur, které jsou dalším zpestřením a reagují na současné trendy v oblasti stravování. Zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem a hledají stále nové formy jak naučit děti zdravému stravování s jejich spoluúčastí.

Provozní řád školy nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování. Naším záměrem je, aby stolování nevnímaly jenom jako nutný příjem potravy, ale také jako společenský akt, který přináší i jiné hodnoty a naučily se tak pravidlům odpovídajícím v naší společnosti. Proto společně s dětmi připravujeme tabule např. při podzimních slavnostech apod.

Zároveň chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla, samozřejmě se zřetelem k věku dětí. Mladší si při svačině volí a berou jídlo samy, nápoj přináší učitelka, starší děti se obsluhují samy včetně nápoje. Starší děti se podílí i na přípravě doplňkového jídla – samostatně si volí a mažou pomazánku na pečivo.

Po celý den je zajištěn pitný režim, který je organizován různým způsobem a jeho způsob je předmětem upřesnění v jednotlivých TVP.

Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu ve spolupráci s rodinou.

 

 1. 3. Zdravotní péče

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy, rodiči a dětským lékařem.

V rámci podpory prevence zubního kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, děti si čistí zuby po obědě.

Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.

Naším záměrem je v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku.

Do denního programu jsou každý den začleněny tělovýchovné chvilky se zdravotními cviky a přirozený pohyb je předmětem především pobytu venku.

 

 1. 4. Psychosociální podmínky

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy dle svých potřeb. Pokud je potřeba určité včasnosti příchodu, jsou na tuto skutečnost rodiče vždy upozorněny. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.)

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti mladšího věku nejsou ke spánku nuceny, ty co mají malou potřebu spánku, odpočívají s hračkou.

Pro děti - starší věková skupina, je připravena 40-50 minutová doba relaxace na matracích, poslech pohádky či relaxační hudby. I zde je respektována potřeba spánku či odpočinku. Ti, co nepotřebují příliš dlouhý čas na regeneraci, se mohou zapojit v tomto čase do doplňkových programů, či zvolit nabízenou klidovou činnost.

Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností. Děti mohou kdykoliv odpočívat v klidných koutcích třídy.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační proces. Jeho délka je závislá na sociální vyspělosti dítěte a na požadavcích zákonných zástupců.

Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Naším záměrem je partnerský přístup. Jen velmi postupně zařazujeme zdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme pracovat samostatně i ve skupině, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni dobře cítí.

 

 1. 5. Organizace chodu školy

Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, provozním řádem školy, Školním řádem a dalšími právními předpisy.

Školní řád vymezuje práva a povinnosti zákonných zástupců, kterými jsou povinni se řídit.

Provoz školy je od 6.15 hod. do 16.15 hod.

Od 6.15 hodin je provoz školy zajištěn vždy jednou pracovnicí ve třídě Rybiček                                od 7,30 hod. do 15,00 hod. se děti rozdělují do dvou tříd. Od 15,00 hod. do 16,15 hod. se děti rozcházejí opět ve třídě Rybiček.

Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě požadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkového programu školy, jsou rodiče vždy informováni prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách.

Třídy jsou homogenní, umístění dětí do tříd vychází z věku a potřeb dětí, jejich schopností, přání rodičů, pokud to umožní technické podmínky. Naším zájmem je především spokojené dítě.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy dle jejich specifik a je zpracováno v TVP.

Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace přibližně 40 minut a poté si děti mohou volit klidové činnosti. Takto je nastaven režim ve třídě Pastelek. Ve třídě Rybiček děti odpočívají na lehátkách, odpočinek je korigován dle potřeby dítěte, tudíž není nastaven pevný režim této doby, pouze interval, ve kterém probíhá odpolední svačina.

Poté je maximálně využíváno pobytu na zahradě opět s využitím řízených a spontánních

činností, přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena daným potřebám.

 

 1. 6. Řízení školy

Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění      v mateřské škole.

Tvorba ŠVP PV je výsledkem celého týmu školy, včetně provozních zaměstnanců.                 Vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů.

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce.

Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pravidelné operativní porady 1x v týdnu (středa), pro provozní zaměstnankyně dle potřeb školy. Pedagogické porady jsou 3x do roka, provozní 2x za rok.

Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí.

Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem a s pracovníky PPP

Mateřská škola Horní Pěna, Horní Pěna 19, 378 31

Školní vzdělávací program

         -------------------------------------------------------------------------------

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

Mateřská škola Horní Pěna

 

 

 

Celý rok a každý den, hrajeme si s úsměvem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje o mateřské škole

 

Název ŠVP PV:                Celý rok a každý den, hrajeme si s úsměvem

Číslo jednací:                     2017/ D13

Název:                                Mateřská škola Horní Pěna

Sídlo:                                  Horní Pěna 19     378 31

Zřizovatel školy:              Obec Horní Pěna

Forma organizace:             Příspěvková organizace

Kapacita školy:                   50 dětí

Telefon:                             384 388 124, 384 388 103, 724 519 986

e – mail:                              skolka@hornipena.cz

www.stránky                        www.hornipena.cz

Statutární zástupce školy:   Hana Jedličková

Učitelka MŠ:                        Ivana Grábnerová

                                            Bc Radka Hurych Hájková

                                             Bc Hana Koudelková

Školní asistent:                     Petra Kolářová

Provozní zaměstnanci:        Marcela Machýčková – uklízečka

                                            Svatava Mikulíková – kuchařka

                                            Petra Kolářová - vedoucí ŠJ

                                             Jana Nedomová – kuchařka

                                             Marta Hiršová - účetní

 

 

 

 

 

Platnost dokumentu: 1. září 2017

 

ŠVP byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška

č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

ŠVP pro školní rok byl schválen školskou radou dne 29. 8. 2017

Zpracovatelé programu: Hana Jedličková, Bc Hana Koudelková, Ivana Grábnerová

                                              

                                                                                                                Hana Jedličková

                                                                                                                 ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Filozofie školy

Mateřská škola v Horní Pěně je obklopena malebnou jihočeskou přírodou. Okolí školy přímo láká k vycházkám do lesů a luk. Krásně je i v okolí místního rozlehlého rybníka Dřevo. Snažíme se s dětmi pobývat co nejvíce v přírodě a učit je vnímat krásy našeho okolí ve všech ročních obdobích a vytvářet tak v nich pozitivní vztah k našemu životnímu prostředí. Dbáme také na to, aby se děti učily úctě a důvěře v lidi, kteří zde žijí, jejich kamarády, rodiče, občany. Snažíme se vést je k tomu, aby dokázaly rozpoznat a dodržovat společenská pravidla a hodnoty, tak aby si každé z dětí dokázalo najít tu správnou cestu, která ho povede životem. Prvním krokem na této cestě je zahájení povinné školní docházky. Na tento krok chceme vypravit děti, coby jedinečné samostatné bytosti, které jsou schopné obstát v dalších etapách života.

 

Motto: „ Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat

                 a zapamatuji si na celý život“

 

 

 

 1. Obecná charakteristika školy

 

Historie školy sahá do 70 let, kdy byla v akci Z vybudovaná dvoutřídní mateřská škola s velkou kuchyní a rozlehlou zahradou. V roce 1993 vzhledem k poklesu počtu dětí musela být jedna třída školy uzavřena, druhá byla dána do pronájmu místní firmě A + B Elektro.

V roce 2002 zastupitelstvo obce rozhodlo přestěhovat základní školu do prostor bývalé třídy mateřské školy. Vyučovaly se zde děti 1 – 3 ročníku. Ve školním roce 2007/2008 byla základní škola pro nedostatek žáků zrušena a prostory vráceny mateřské škole. Vybudovala se zde opět druhá třída mateřské školy, nejprve pro 15 dětí, po roce provozu pro 25 dětí. Od té doby je kapacita 50 předškolních dětí ve dvou třídách školy plně využita. Pracují zde čtyři kvalifikované učitelky,             jeden kvalifikovaný školní asistent a čtyři provozní zaměstnanci.

Školní zahrada, která obklopuje celý areál školy je postupně rekonstruována. Kovové hrací prvky byly nahrazeny moderními, dřevěnými a celá zahrada byla osázená ovocnými a okrasnými stromy a keři.  V plánu je zde vybudovat i nový altán, kde by děti našly v parných letních dnech stín a šlo by do něj přesunout co nejvíce aktivit. Také budova byla o letních prázdninách v roce 2014 celkově zrekonstruována, nová střecha, nová okna a hlavně nový veselý kabát dal budově opět moderní a důstojný vzhled.

silné stránky naší školy: -     krásná a velká zahrada

 • chutná a zdravá strava
 • učitelky, která své děti znají nejen z dění v MŠ, ale i v obci
 • děti jsou dobře připraveny na vstup do ZŠ
 • máme funkční spolupráci s rodiči a zastupitelstvem obce                                                                                   

slabé stránky naší školy: -     málo prostoru pro bezpečný rušný pohyb ve třídách

 • zastaralé vybavení třídy Rybiček

příležitosti, které nám nabízí region:

 • v okolí školy je krásná příroda – vycházky, ekologické aktivity,
 • většina rodičů chodila do naší MŠ a jsou ochotni s námi spolupracovat
 • v obci je farma i rodinné ZOO, kam můžeme docházet
 • v obci je funkční kulturní zázemí – zájem o vystoupení dětí z MŠ

rizika, které z regionu pro školu vyplývají:

                                       -   nedostatek příležitosti k zaměstnání

                                       -   absence firem schopných sponzorovat MŠ

 

 1. Podmínky vzdělávání

 

 1. 1. Věcné podmínky

Prostory mateřské školy jsou vyhovující, obě třídy mají samostatnou kuchyňku pro přípravu a výdej stravy, umývárnu s WC a šatnu. Umývárny jsou řešeny tak, aby zajišťovaly bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovaly dětem určitou intimitu. Dbáme i na estetičnost a funkčnost prostředí, nově byla zrekonstruována umývárna a sociální zařízení ve třídě Rybiček.

Naším záměrem bylo vybavit třídy takovým nábytkem, který umožní dítěti samostatnou volbu hračky, dále vytvořit zázemí pro výtvarné činnosti, hudební apod. Děti si již mohou pro své činnosti samostatně volit různé druhy výtvarného materiálu, mají k dispozici velké množství hraček pro tvořivé hry. Z velké části se nám tento úkol již podařilo zrealizovat. Tam, kde ještě nejsou podmínky optimální (třída Rybiček), je nábytek uspořádán tak, aby tato podmínka byla naplněna dle daných možností.

Obě třídy jsou vybaveny dostatkem hraček a pomůcek, které jsou stále doplňovány a obměňovány. Velký důraz je stále kladen na výběr her a hraček z pohledů podpory rozvoje osobnosti dítěte.

Tělocvičné nářadí je taktéž průběžně doplňováno a současný stav ještě není uspokojivý. Pohybové aktivity jsou proto převážně realizovány na terase školy nebo v prostorách školní zahrady.

Vestibul, chodby a šatny je využíván pro výstavy prací a výrobků dětí.

Informační tabule a nástěnky v šatnách jednotlivých tříd jsou jedním z informačních zdrojů pro rodiče.

Velkým nedostatkem školy je, že škola nemá prostor pro sborovnu učitelek, kde by bylo zázemí jak technické, tak i prostor pro školní knihovnu.

Součástí budovy je hospodářský pavilon, kde je školní kuchyně a prádelna školy.

MŠ obklopuje zahrada školy. Její rozloha i vybavení je dostačující, plánovaná je též výsadba zeleně, aby se vytvářela různá zákoutí se stinnými místy pro možnost pobytu i v letních teplých měsících.

Hračky pro hry na zahradě jsou v dostatečném množství a kvalitě.

Prostory mateřské školy zajišťují bezpečné prostředí, které je soustavně udržováno ve velice dobré kvalitě, splňuje hygienické podmínky a normy dle platné legislativy týkající se čistoty, osvětlení, hluku, alergizujících či jedovatých rostlin apod.

 

 1. 2. Životospráva

Stravování dětí v naší mateřské škole je zajišťováno vlastní školní jídelnou. I v této oblasti hledáme cesty jak co nejlépe zajistit kvalitní stravu pro děti předškolního věku. Jednou z cest je i stálé sebevzdělávání vedoucí školní jídelny i kuchařky MŠ prostřednictvím účasti na seminářích o školním stravování.

Stravování v naší mateřské škole se řídí platnou legislativou v této oblasti a směrnicí ředitelky školy o školním stravování.

Důraz je kladen na kvalitní výběr potravin a nápojů, na správnou, ale pestrou skladbu jídelníčku, zavádění nových receptur, které jsou dalším zpestřením a reagují na současné trendy v oblasti stravování. Zaměstnanci školní jídelny úzce spolupracují s pedagogickým personálem a hledají stále nové formy jak naučit děti zdravému stravování s jejich spoluúčastí.

Provozní řád školy nastavuje interval mezi podávanými jídly. Děti se spolupodílejí na přípravě ke stolování. Naším záměrem je, aby stolování nevnímaly jenom jako nutný příjem potravy, ale také jako společenský akt, který přináší i jiné hodnoty a naučily se tak pravidlům odpovídajícím v naší společnosti. Proto společně s dětmi připravujeme tabule např. při podzimních slavnostech apod.

Zároveň chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla, samozřejmě se zřetelem k věku dětí. Mladší si při svačině volí a berou jídlo samy, nápoj přináší učitelka, starší děti se obsluhují samy včetně nápoje. Starší děti se podílí i na přípravě doplňkového jídla – samostatně si volí a mažou pomazánku na pečivo.

Po celý den je zajištěn pitný režim, který je organizován různým způsobem a jeho způsob je předmětem upřesnění v jednotlivých TVP.

Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu ve spolupráci s rodinou.

 

 1. 3. Zdravotní péče

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění.

Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky, pouze ve výjimečných případech, a to po konzultaci s ředitelkou školy, rodiči a dětským lékařem.

V rámci podpory prevence zubního kazu se v naší mateřské škole děti seznamují se správnou technikou čištění zubů, děti si čistí zuby po obědě.

Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací zákonným zástupcům.

Naším záměrem je v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku.

Do denního programu jsou každý den začleněny tělovýchovné chvilky se zdravotními cviky a přirozený pohyb je předmětem především pobytu venku.

 

 1. 4. Psychosociální podmínky

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy dle svých potřeb. Pokud je potřeba určité včasnosti příchodu, jsou na tuto skutečnost rodiče vždy upozorněny. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (mráz pod 10 stupňů, náledí, silný vítr, inverze apod.)

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, děti mladšího věku nejsou ke spánku nuceny, ty co mají malou potřebu spánku, odpočívají s hračkou.

Pro děti - starší věková skupina, je připravena 40-50 minutová doba relaxace na matracích, poslech pohádky či relaxační hudby. I zde je respektována potřeba spánku či odpočinku. Ti, co nepotřebují příliš dlouhý čas na regeneraci, se mohou zapojit v tomto čase do doplňkových programů, či zvolit nabízenou klidovou činnost.

Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností. Děti mohou kdykoliv odpočívat v klidných koutcích třídy.

Nově příchozím dětem nabízíme adaptační proces. Jeho délka je závislá na sociální vyspělosti dítěte a na požadavcích zákonných zástupců.

Všichni zaměstnanci školy dětem vytváří takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti v naší mateřské škole mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Naším záměrem je partnerský přístup. Jen velmi postupně zařazujeme zdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme zdravé sebevědomí dítěte, učíme pracovat samostatně i ve skupině, důvěřovat si. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.

Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni dobře cítí.

 

 1. 5. Organizace chodu školy

Organizace chodu mateřské školy se řídí směrnicemi ředitele školy, provozním řádem školy, Školním řádem a dalšími právními předpisy.

Školní řád vymezuje práva a povinnosti zákonných zástupců, kterými jsou povinni se řídit.

Provoz školy je od 6.15 hod. do 16.15 hod.

Od 6.15 hodin je provoz školy zajištěn vždy jednou pracovnicí ve třídě Rybiček                                od 7,30 hod. do 15,00 hod. se děti rozdělují do dvou tříd. Od 15,00 hod. do 16,15 hod. se děti rozcházejí opět ve třídě Rybiček.

Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. V případě požadavku na docházku dítěte v určitou hodinu z důvodu doplňkového programu školy, jsou rodiče vždy informováni prostřednictvím nástěnek v jednotlivých třídách.

Třídy jsou homogenní, umístění dětí do tříd vychází z věku a potřeb dětí, jejich schopností, přání rodičů, pokud to umožní technické podmínky. Naším zájmem je především spokojené dítě.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly. Časové rozvržení denního režimu je předmětem každé třídy dle jejich specifik a je zpracováno v TVP.

Odpočinek dětí vychází z potřeby relaxace přibližně 40 minut a poté si děti mohou volit klidové činnosti. Takto je nastaven režim ve třídě Pastelek. Ve třídě Rybiček děti odpočívají na lehátkách, odpočinek je korigován dle potřeby dítěte, tudíž není nastaven pevný režim této doby, pouze interval, ve kterém probíhá odpolední svačina.

Poté je maximálně využíváno pobytu na zahradě opět s využitím řízených a spontánních

činností, přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena daným potřebám.

 

 1. 6. Řízení školy

Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

Ředitelka vytváří prostor na spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění      v mateřské škole.

Tvorba ŠVP PV je výsledkem celého týmu školy, včetně provozních zaměstnanců.                 Vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů.

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce.

Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické pracovníky jsou v režimu školy zařazeny pravidelné operativní porady 1x v týdnu (středa), pro provozní zaměstnankyně dle potřeb školy. Pedagogické porady jsou 3x do roka, provozní 2x za rok.

Na spolupráci s rodiči se opět podílí všechny zaměstnankyně větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí.

Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem a s pracovníky PPP

 

.           4. 7. Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracují v současné době 4 kvalifikované učitelky. Všechny učitelky se stále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT.

Jejich vzdělávání je cílené a tématicky zaměřené dle potřeb a zájmu jednotlivých pracovnic.

Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti.

Každá iniciativa učitelů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu

je vítána a maximálně podpořena.

          

 1. 8. Spoluúčast rodičů

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již při podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost nahlédnout do prostor školy, získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské škole a seznámit se ŠVP PV.

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu a naši společnou cestu zahajujeme vždy na začátku školního roku informativní schůzkou. Poté hned následuje koncem měsíce září hravé dopoledne rodičů a dětí spojené s místními tradicemi oslav svatého Michala. Rodiče mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek. Pro přímý kontakt s rodiči jsou určeny pravidelné konzultace na jednotlivých třídách, jejichž čas či periodika je odlišná, je upřesněna vždy v každé třídě prostřednictvím informační nástěnky. Smyslem těchto konzultací je především předat rodičům aktuální informace o posunu ve vývoji každého dítěte, najít společná řešení při vzniklých obtížích, a tak společnou cestu podpořit maximální rozvoj každého dítěte v rámci jeho individuality.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny tak, aby každý rodič měl možnost přímé konzultace či rozhovoru s ředitelstvím školy.

 

 1. 9. Spolupráce se ZŠ

Mateřská škola úzce spolupracuje s I. ZŠ v Jindřichově Hradci, která přednostně přijímá děti z Horní Pěny. Jak ZŠ, tak naše MŠ vytváří nové možnosti vzájemného poznání, formy, jak naši předškoláci mohou nahlédnout do prostor školy jak s učitelkami naší MŠ, tak společně s rodiči ještě před zápisy do 1. tříd.

 

 1. 10. Spolupráce se zřizovatelem

ŠVP PV je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce se zřizovatelem je velice úzká.

Představitelé obce jsou informováni o záměrech naší školy, vždy před koncem kalendářního roku jsou pozváni do mateřské školy na naši tradiční „Zahradní slavnost“, kde společně s dětmi seznámíme rodiče, veřejnost i představitelé obce s  celoroční prací formou představení a her.

Mateřská škola, společně s Obcí Horní Pěna, pořádá akce pro děti z obce i z okolí, jako je Dětské maškarní, Pálení čarodějnic, Loučení s prázdninami atd.

Na společné spolupráci se podílejí i děti formou dárků a přáníček k příležitosti různých svátků, svým vystoupením na Vítání občánků obce, na Setkání důchodců i na tradičních Michalských slavnostech.

 

 1. 11. Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Jedná se o integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou začlenění dítěte mezi ostatní zdravé děti. Pro děti se SVP budou v naší mateřské škole vytvářeny materiální podmínky s ohledem na specifika konkrétního dítěte (zajištění kompenzačních pomůcek, didaktických pomůcek, dalšího materiálního vybavení…). Vzhledem k charakteru budovy a jejímu vnitřnímu uspořádání (schodiště, třída v patře) lze jen obtížně přijímat děti s těžkou tělesnou vadou. Budou zcela respektovány individuální potřeby takového dítěte (uzpůsobení jídelníčku, flexibilní denní řád, potřeba aktivit, odpočinku…). Učitelé povedou ostatní děti k tomu, že všechny děti mají rovné postavení, že je třeba navzájem si pomáhat a že i s ohledem na konkrétní postižení jsou si všichni rovni. Organizace dne a plánování činností půjde v souladu s mírou postižení a individuálních potřeb dítěte. Mateřská škola bude spolupracovat s rodiči dítěte – zprostředkovávat kontakty s poradenským zařízením, učitelky budou pravidelně komunikovat s rodiči o vývoji a pokrocích dítěte. Pro děti se SVP bude zajištěn asistent pedagoga nebo osobní asistent, vždy ve spolupráci s PPP či SPC. V případě potřeby budou učitelky připraveny vzdělávat se v dané oblasti formou DVPP.

Mateřská škola v poslední době vzdělává stále více dětí ohrožených školním neúspěchem.

Pro posílení pedagogického personálu byl přijat školní asistent, který bude spolupracovat s učiteli, pomáhat při výchovně vzdělávací práci i dohledu při hře a pobytu venku. Školní asistent je zaměstnán v rámci projektu OP VVV Školní asistent v mateřské škole Horní Pěna. Její pracovní doba je od 7,30 do 11,30 hodin.

 

 

 

 

 

 

 1. 12. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

 

Vyhledávání dětí nadaných bude na naší mateřské škole probíhat zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogické diagnostiky. Při zjištění faktu, že by se mohlo jednat o nadané dítě, bude nejprve vypracován Plán pedagogické podpory podle individuálních potřeb dítěte. Nejdéle po třech měsících bude navázána spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení. O všech krocích budou informování i zákonní zástupci dítěte. Po stanovení diagnostiky bude probíhat stimulace rozvoje nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek (doporučení poradenského zařízení). Mateřská škola vyhodnotí pokroky dítěte a dá zpětnou vazbu rodičům, pokroky bude konzultovat i nadále s odborníky.

 

 1. 13. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

V naší mateřské škole jsou děti ve věku 2 – 3 roky zařazeny do třídy Rybiček, kde jsou dále zařazeny i děti do 4,5 let. Učitelé v této třídě mají pozitivní vztah k dětem této věkové kategorie, v rámci možností se denně co nejvíce překrývají. Režim dne je upraven s ohledem na potřeby dětí. Největší prostor je věnován volné hře, kde je dětem k dispozici dostatek hraček, hracích i odpočinkových koutků. Pro pobyt venku je využívána zahrada MŠ, jsou voleny krátké procházky do okolí MŠ, zejména po polních cestách. Všechny činnosti jsou voleny s ohledem na věk dětí, pokud pracujeme s celou skupinou (třídou), tyto děti se účastní aktivit pouze kratší dobu. Děti mají dostatek času na odpočinek.

Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou ve spodních skříňkách a viditelně umístěné. Postupně jsou dokupovány hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro děti od dvou let. Drobný materiál a pomůcky, které by mohly být nebezpečné, jsou umístěny tak, aby k nim tyto děti neměly přístup (vyšší police, uzavřené skříňky).

 

 1. Organizace vzdělávání
 2. 1. Vnitřní uspořádání školy

Mateřská škola je dvoutřídní, homogenní o kapacitě 50 dětí. Součástí školy je školní jídelna. Vnitřní uspořádání školy je plně dostačující stávajícímu počtu dětí.

Zaměření školy je na polytechnickou, ekologickou a multikulturní výchovu.

Nadstandardní zájmové aktivity:

Zájmový kroužek Angličtina hrou

Plavání - předplavecký výcvik

Kurz bruslení – Děti do bruslí

Nabídka odborné i dětské literatury s možností objednávek

Umožňujeme 2x ročně fotografování dětí

Nespací odpoledne pro nejstarší děti s rozšířenou přípravou na vstup do ZŠ

Pěvecký kroužek v rámci MŠ.

 

Záměrem zájmových programů školy je nabídnout možnost rozvinout dětský talent, či zabezpečit vzdělávací nabídku pro ty, kteří disponují většími schopnostmi k určitým činnostem. Základem je, respektovat potřeby dětí, jejich zájem o nabízenou činnost.

 

 1. 2. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem, Vyhláškou č.14/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ředitelky školy č. 3 o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Termín podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání na další školní rok je vždy zveřejněn na plakátech, v místním tisku, na venkovní vývěsce školy a vyhlášen obecním rozhlasem. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu            s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

 1. 3. Charakteristika tříd

Třídy mateřské školy jsou homogenní, ve třídě Rybiček se vzdělávají děti ve věku od 2,5– 4,5 let, ve třídě Pastelek od 4, 5 – 6,5 let. Na žádost rodičů jsou upřednostňovány sourozenecké i kamarádské vazby. Časový režim dne je přizpůsoben potřebám dětí a vychází z podmínek tříd. Pokud to organizační důvody dovolují, tak se učitelé překrývají při pobytu dětí, stolování, hygieně a při přípravě na odpolední odpočinek.

 

 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, jejich aktuální potřeby. Do denního programu jsou pro děti během dopoledního programu vhodnou motivací pravidelně každodenně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pohybové hry či ranní cvičení ve třídě i na zahradě. Časový režim je vodítkem v denním programu, je důležité využívat jeho variability ve prospěch dětí. Učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním potřebám dětí, měnícím se okolnostem, aktivitám či činnostem dětí, je dostatečně dbáno na soukromí dětí vytvářením koutků pro děti. 6.15 - 09.45 hod. - volné aktivity dětí, ranní hry dle vlastního výběru či nabídky učitelky                                             - rozvíjení fantazie a tvořivosti se stavebnicemi, mozaikami, kubusy - skupinové a individuální činnosti vycházející ze ŠVP,TVP - ranní cvičení a pohybové hry, zdravotně pohybové aktivity - jazykové chvilky - didakticky zacílené činnosti - smyslové, jazykové i společenské hry                                                                                                                - komunikativní kruh                                                                                                                               - prosociální činnosti a hry                                                                                                                      - pracovní a estetické činnosti                                                                                                                                             Probíhají denně formou individuálních, skupinových či kolektivních činností, podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit

08.45 - 09.00 hod. - svačina (mladší děti si samostatně berou svačinu na tácky, nabízíme různé velikosti svačin, vedeme děti k samoobslužnosti. Starší děti si samostatně připravují svačinu, mažou si pomazánky, vybírají přílohy, pod dohledem si mohou nalévat pití.

9.45 - 11.30 hod. - pobyt venku /děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program je přizpůsoben počasí a ovzduší, viz Vyhláška 410/2005 Sb., § 21/ dává prostor individuálním i skupinovým spontánním aktivitám dětí, pohybové aktivity jsou běžnou a pravidelnou součástí pobytu venku. 11.30 - 12.15 hod. -hygiena, oběd (polévku dětem rozlévají učitelky, pro hlavní jídlo si děti chodí samostatně nebo za pomoci učitelek) 12.15 - 13.30 hod. - polední odpočinek - klidové činnosti s nespavými dětmi - pohybové chvilky, relaxační cvičení, hry, (na lehátka uléhají všechny děti, chvíli si odpočinou a pak ty, co nespí, vstávají) od 13.30 hod. - odpolední svačina, hygiena 13.30 - 16.15 hod. - odpolední činnosti dle zájmu dětí - maximální využití pobytu na školní zahradě, sportovní, pohybové hry venku s využitím TV náčiní - logopedická péče, zájmová činnost - dokončování prací z dopoledních či nedokončených činností - oblíbené hry dětí Provoz MŠ je od 6.15 do 16.15 hodin, máme dvě homogenní třídy, v každé třídě pracují dvě učitelky.

Spojování tříd je maximálně omezeno, nejsou překračovány počty dětí ve třídě. Cesta k úspěchu vede přes dobře připravené prostředí a pomůcky tak, aby vyhovovaly všem dětem, využíváme překrývání učitelek během dopoledních činností a oběda. Výchovně vzdělávací činnost rozvíjíme cestou přirozené výchovy během celého dne individuálně nebo ve skupinách tak, aby bylo dítě schopno samostatně myslet, umět se rozhodovat, dále se rozvíjet a komunikovat ve společnosti ostatních.

 

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu


 1. 1. Cíle a záměry školy

Děti rozvíjíme ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

Zajišťujeme dostupnost předškolního vzdělávání všem dětem odpovídajícího věku, dětem matek   na mateřské a rodičovské dovolené, dětem nezaměstnaných matek, přednostně dětem v posledním roce před nástupem školní docházky.

Rámcové cíle:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

 1. 2. Formy a metody vzdělávací práce

Respektujeme individualitu každého dítěte, každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje, vycházíme ze znalosti aktuálního vývojového stavu dítěte. Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí

Pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového učení, učení hrou a činnostmi dětí -

vše zakládáme na přímých zážitcích dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat se

Podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové.

Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné,

uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme o jejich vyváženost.

Chceme být průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním.

Připravujeme prostředí a nabízíme dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějším způsobem

 

Naše vzdělávací priority – bezpečí a jistota

 • důvěra a tolerance
 • umění říci ne
 • tvořivost a fantazie
 • vztah k přírodě, tradicím, místu kde žijeme
 • důvěra a tolerance
 • tvořivost a fantazie
 • vztah k přírodě, tradicím, místu kde žijeme
 • četba, práce s knihou
 • hra, pohyb
 • vztah k všeobecně uznávaným hodnotám naší společnosti

 

Preferujeme tyto činnosti: -   volná hra

 • námětová hra
 • tvořivá a konstruktivní hra
 • zábavné listy
 • grafomotorická cvičení
 • paměťové hry
 • prosociální a smyslové hry
 • využití různých výtvarných technik, ruční práce
 • sportovní činnosti
 • výlety do přírody
 • cesty za kulturou

Uplatňujeme tyto metody: -   komunikativní kruh

 • prožitkové a situační učení
 • tvořivá dramatika
 • řízené skupinové činnosti
 • převládají individuální činnosti nad řízenými

akceptujeme

Ve své práci akcentujeme všestranný rozvoj dítěte, který vychází z upřímných a vlídných vztahů mezi učitelkou a dětmi i mezi dětmi samotnými. Na základě pevných kladných vztahů uskutečňujeme uspokojování potřeb dětí jak fyzických, tak psychických, které vychází                  ze zákonitostí vývoje dítěte, z konkrétních situací, citových stavů dítěte i zájmů celé skupiny.

vytváříme

Snažíme se o vytváření a vypěstování celého souboru společensko-pozitivních vztahů, připravenosti pomáhat druhým, ohleduplnosti, trpělivosti a porozumění. Při tom dbáme na to, aby se tyto vlastnosti nevytvářely jenom živelně, vzájemným soužitím, ale aby byly systematicky pěstovány a upevňovány. Cílem naší snahy je samostatné, spokojené dítě, které je připravené se učit a rozvíjet své schopnosti, vnímat své okolí a komunikovat s ním. Kromě toho se učí prosazovat svůj názor, ale i respektovat druhé.

 klademe důraz

Důraz klademe na aktivní účast dítěte, která je založena na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Vzdělávání probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny předkládané činnosti obsahují herní prvky a prvky kreativity bez zbytečného memorování a nabízení hotových poznatků. Zároveň dětem necháváme dostatek času i prostoru pro spontánní hru, relaxační a odpočinkové činnosti.

 

 1. 3. Klíčové kompetence

 

Každodenní činností vedeme děti k osvojování klíčových kompetencí. Osvojují si je těmito

cestami:

 

Kompetence k učení

 • pokusy s látkami a materiály
 • pěstitelské činnosti
 • pracovní listy
 • výběrem vlastního postupu při řešení úkolů

 

Kompetence k řešení problémů

 • možnost učit se od starších dětí i být příkladem mladším dětem
 • samostatné řešení úkolů
 • prostor pro samostatnou volbu
 • každý problém řešit za účasti dětí/i výchovný/

 

Kompetence komunikativní

 • ranní komunikativní kruh-elipsa/zde řešíme vše/
 • učit se formulaci svých myšlenek
 • prezentovat svoji činnost, práci, hru, potřeby, postoje

 

Kompetence sociální a personální

 • dávat dětem prostor pro výběr činností
 • vzájemně si pomáhat
 • pracovat ve skupině dle svého výběru
 • řešit společné úkoly, něco společně vyrábět
 • sebehodnocení

 

Kompetence činnostní a občanské

 • děti se účastní vytváření třídních pravidel
 • podílí se na řešení konfliktů
 • vyjadřují své názory, spolurozhodují
 • pomáhají při výzdobě prostor školy, obecní knihovny
 • vystupují na kulturních akcích školy

 

 

 1. 6. Průběh vzdělávání dětí se SVP a dětí nadaných

 

Řídíme se vyhláškou 27/2016 Sb.

V případě podpůrných opatření 1. stupně budeme postupovat takto:

Na základě pozorování a průběžné pedagogické diagnostiky budeme zpracovávat pro konkrétní dítě Plán pedagogické podpory. Tento plán zpracují učitelky na jednotlivých třídách. Při tvorbě plánu budeme komunikovat s rodiči, zohledňovat jejich postřehy o dítěti. Plán se bude průběžně vyhodnocovat a aktualizovat s ohledem na potřeby dítěte. Nejpozději po třech měsících se vyhodnotí účinnost opatření. Pokud se podpůrná opatření nebudou jevit jako dostatečná, doporučíme rodičům návštěvu školského poradenského zařízení.

 

V případě podpůrných opatření 2. – 5. stupně budeme postupovat takto:

V návaznosti na vyjádření školského poradenského zařízení a rodičů dítěte zpracujeme IVP dítěte. Zde budeme plánovat, jakým způsobem budeme s dítětem se SVP dále pracovat (vzdělávací obsah, metody a formy práce, hodnocení dítěte apod.). IVP bude zpracován bez zbytečného odkladu, nejdéle do jednoho měsíce. Za zpracování IVP je zodpovědná ředitelka školy.

 

 1. 5. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let

 

Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých principů:

 • jednoduchost
 • časová nenáročnost
 • známé prostředí a nejbližší okolí
 • smysluplnost a podnětnost
 • dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítětePři vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro tuto věkovou kategorii:
 •  
 • situační učení
 • spontánní sociální učení (nápodoba)
 • prožitkové učení
 • učení hrou a činnostmi

 

 1. 6. Vzdělávací oblasti

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků. Obsah bloků vychází ze života dítěte.

Integrované bloky dále rozpracováváme na úrovni TVP, a to tak, že zohledňujeme všech pět

vzdělávacích oblastí:

 

 

 1. Dítě a jeho tělo
 2. Dítě a jeho psychika
 3. Dítě a ten druhý
 4. Dítě a společnost
 5. Dítě a svět

Vzdělávací obsah je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které vymezují charakteristiku hlavního smyslu, příležitosti, s kterými se děti setkají, dále záměry, cíle jednotlivého bloku, činnostní nabídku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období. Tyto integrované bloky jsou obohaceny doplňkovým programem. Ten má taktéž svoje cíle a vzdělávací nabídku, vstupuje do jednotlivých integrovaných bloků na základě volby a potřeb učitelů. Toto rozpracování je předmětem třídních vzdělávacích programů. Integrované bloky jsou pro všechny učitele závazné, z nich pak mohou tvořit podtémata ve svých TVP dle potřeb, situací, nabízí se dostatek prostoru pro jejich tvořivost, pro možnost reagovat na aktuální podmínky té které dané třídy. TVP nabízí možnost dalšího rozpracování, součástí vzdělávacího obsahu jsou evaluační činnosti, které přináší vyhodnocování průběhových kompetencí, podmínek vzdělávání, rozbory vzdělávacího procesu jako celku.

 

Integrované bloky:

 • Šlapu si to do školky, pro kluky a pro holky                                                                    
 • Výprava za poznáním, aneb poznávání pokladů podzimu
 • Zimní čas, vítá nás                                                                                                      

 

 1. Svět je plný záhad, aneb jak se budí jara
 2. Objevujeme svět kolem nás
   

6.7. Školní vzdělávací program – vzdělávací obsah

 

 • Tématická část: Šlapu si to do školky, pro kluky i pro holkyZáměrem tohoto integrovaného bloku bude:Usnadnění nástupu do MŠ, zvládnout adaptaci nových dětí, navázat s dětmi i rodiči kontakt, seznámení s vrstevníky, s prostory MŠ a dospělými.  

 

 1. Očekávané výstupy, naše vzdělávací cíle:
 2. Vést děti k relativní citové samostatnosti, vytvořit fyzickou i duševní pohodu. Vytvoření si prvních společných pravidel chování a jejich následné uvedení do praxe, rozvíjení komunikativních dovedností. Propojit školku s domovem prostřednictvím drobných hříček, říkadel, pohádek, písniček. Probouzení citového vztahu k přírodě, věcem, hračkám. Stimulovat u dětí rozvoj citových, volních a poznávacích procesů.
 3.  
 4.  
 • umět se domluvit slovy i gesty
 • zvládat orientaci jak ve třídě, tak i po nejbližším okolí
 • navazovat nová přátelství
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • osvojit si poznatky o sobě, o rodině a nejbližších příbuzných
 • rozvíjet schopnost vyjádřit svůj názor, popsat své pocity
 • umět svůj názor, přání vyjádřit
 • zbavovat se zábran
 • rozvíjet základní dialog při hře, posilovat vzájemné vazby mezi dětmi na základě dalšího

 

  • sebepoznávání
 • učit se základní pravidla při chůzi ve skupině mimo areál MŠ, přecházení silnice
 • rozvíjet schopnosti tvořivého vyjadřování pohybem, slovem, výtvarným nástrojem, ale i

 

  • prostřednictvím hudebních činností
 • prožívat radost ze zvládnutého
 • prohlubovat vztah nejen k lidem, ale i k věcem, hračkám a jídlu
 • zvládnout některé sebeobslužné činnosti
 • vnímat, co druhý potřebuje, vycházet mu vstříc
 • rozvíjet prosociální chování ve smyslu, že každé chování má svoji příčinu a důvod
 • uvědomovat si, co je nebezpečné
 • chovat se tak, abych neohrožoval zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých
 • rozlišovat barvy, tvary, detaily i změny
 • být ochoten pomoci, půjčit
 • začlenit se do třídy, zařadit se mezi vrstevníkyNabízené činnosti:

 

  •  
  •  
 • dostatečné množství příležitostí k poznávání, zkoumání a reflektování toho, co se kolem nás

 

  • ve školce i venku děje
 • příležitosti ke skupinovým, hromadným činnostem
 • situační učení v průběhu dne
 • lokomoční činnosti
 • sebeobslužné činnosti
 • řečové, sluchové, smyslové hry
 • přednes, zpěv
 • hry na téma rodiny
 • námětové hry
 • hry s barvami a různým materiálem
 • přirozené poznávání přírody, okolí MŠ i nejbližšího okolí
 • řešení vzájemných sporů, hledání možných řešení
 • pozorování správného chování
 • využívání knih, encyklopedií atd...Získávané kompetence:Kompetence k učení:

 

  •  
  •  
 • děti poznávají své značky, svého místa a zkušenost, že i já se podílím na tom, co se

 

  • ve školce děje
 • vědomosti o přírodě a jejích proměnách na podzim
 • nová říkadla a nové pohybové motivované hryKompetence k řešení problémů:

 

  •  
 • základní orientaci v prostředí a prostorách školky

 

 • zkušenost s vnímáním i vyprávěním pohádky, zážitku
 • příležitost k rozvoji smyslového vnímání – zraku, čichu, sluchu, hmatu
 • porozumět, že vše kolem se mění (roční období)
 • uvědomovat si co je nebezpečné

 

Komunikativní kompetence:

  • rozvíjet souvislé vyjadřování, vyprávění zážitků z prázdnin
  • podporovat gramatickou správnost řeči
  • umět nejenom hovořit, ale i vnímat a naslouchat ostatnímKompetence sociální a personální
  •  
  • dítě si osvojuje základy prosocionálního chování
  • děti si vytvářejí a osvojují pravidla soužití ve třídě
 • zkušenost, že mateřská škola je místo, kde mi nebudou ubližovat a kde se děje plno nových

 

  • zajímavých věcí
 • 1. zkušenost ze hry s kamarády i s novými hračkami, stavebnicemi, materiálem

 

 • zkušenost s kooperací a spoluprácí s ostatními dětmi      
 • Očekávané výstupy, naše vzdělávací cíle:
 • Pozorování změn a proměn přírody na podzim, povídání si o zdravé výživě a jejím vlivu na člověka a také o ochraně životního prostředí. Seznamování se s plody podzimu, sklizní ovoce, zeleniny, zdůrazňování významu lidské práce na zahradě a na poli, povídání si, jak se připravují zvířátka      na blížící se zimu, kam odlétají ptáci, vzpomeneme na dušičky. Budeme zlepšovat tělesnou a pohybovou obratnost dětí v přírodním prostředí, formovat vkus dětí tvořivým a estetickým ztvárněním těchto prožitků všemi formami.
 • Záměrem tohoto integrovaného bloku bude:
 • 2. Tématická část: Výprava za poznáním aneb poznávání(hledání) pokladů podzimu
 •  
 •  
 • uvědomování si vlastního těla
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, pohody osobní
 • a pohody prostředí
 • poznávat sebe sama
 • uvědomění si vlastní identity, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 • získávat relativní citovou samostatnost
 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní
 • posilovat zvídavost, zájem, radost z objevování
 • rozvíjet vnímání, myšlení, paměť, pozornost
 • rozvíjet komunikativní dovednosti verbální i neverbální
 • poznávat pravidla společenského soužití a spoluvytvářet je
 • rozvíjet lokomoční a pohybové činnosti
 • uplatňovat manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním
 • (výtvarné pomůcky, sportovní pomůcky, předměty denní potřeby..)
 • pozorovat změny počasí, vytvořit kalendář počasí
 • porovnávat rozmanitosti a změny v přírodě (živá a neživá příroda, přírodní jevy, děje)
 • provádět různé experimenty s listy, šiškami, větvičkami
 • určovat barvy a tvary listů
 • určování vlastnosti u zeleniny, ovoce. např. velikost, barva, tvar, struktura, chuť
 • objevovat význam vitamínů pro naše tělo, umět pojmenovat části lidského těla
 • na vycházkách a při pobytu venku sbírat dary podzimu a s tímto materiálem dále pracovat
 • procvičovat řečový projev a předčtenářskou gramotnost krátkými texty, písněmi, básněmiNabízené činnosti:
 •  
 •  
 • smyslové hry
 • činnosti směřované ke zdravému životnímu stylu, prevenci nežádoucích vlivů
 • tvořivé hry a činnosti
 • hry v přírodě, konstruktivní stavby s využitím přírodnin
 • sebeobslužné činnosti
 • pohybové hry, tělovýchovné chvilky
 • vycházky do okolní přírody, do lesa, k rybníku
 • grafomotorické činnosti
 • výtvarné a pracovní zpracování darů přírody
 • lokomoční činnosti
 • přirozené poznávání přírody
 • manipulace s různými materiály
 • smysluplné pracovní činnosti
 • pozorování přírodních jevů Získávané kompetence:
 • Kompetence k učení:
 •  
 • aktivně se zajímat o dění kolem sebe
 • užívat jednoduchých pojmů, znaků a symbolů na základě pozorování a zkoumání
 • pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím,  
 • Kompetence k řešení problémů:
 • pohybem a sportem
 • snažit se podílet na řešení problému, umět vyhledat pomoc dospělého
 • zvládat běžné činnosti a situace, které se opakují, chovat se přiměřeně
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostechKomunikativní kompetence:
 •  
 • samostatně vyjádřit své myšlenky a pocity
 • umět se domluvit s ostatními
 • řečovými, hudebními, výtvarnými a dramatickými prostředky vyjádřit své pocity a náladyKompetence sociální a personální:
 •  
 • samostatně rozhodovat o svém chování a jednání a znát důsledky
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
 • zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami.
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
 •  

 

 

 

 

Plánované akce na podzimní období:

 • podzimní výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
 • návštěva dopravního hřiště
 • divadelní představení dle nabídky v MŠ
 • drakiáda
 • výlov rybníka Dřevo
 • výukový program pro MŠ – dle nabídky  
 •  
 •  

3. Tématická část : Zimní čas, vítá nás

 

Záměrem tohoto integrovaného bloku bude:

Zimní období má své charakteristické znaky- nižší venkovní teploty, sníh, kratší dny a přírodu uloženou k zimnímu odpočinku. Přináší nám chladné a studené dny, kdy musíme věnovat pozornost správnému oblékání, chránit své zdraví doplňováním vitamínů, ale také se otužovat a užívat si radovánek při hrách se sněhem a ledem.

Specifickým časem v počátku zimního období je doba kolem Mikuláše a Vánoce. Tématickým celkům „My se čerta nebojíme“ a „Vánoce“ věnujeme dostatek prostoru pro to, aby děti prožily toto období beze strachu a převládala u nich radost spojená s příjemným očekáváním a splněním jejich přání. Zároveň chceme, aby děti zažily pocit radosti z toho, že sami někoho potěší.

K zimnímu období se váže také čas masopustu, který oslavíme karnevalem. K převlekům a maskám budeme hledat inspiraci také v pohádkách, které si připomeneme.

 

Očekávané výstupy, naše vzdělávací cíle:

 

 • Uvědomovat si změny v přírodě, vnímat změny všemi smysly
 • Podporovat samostatnost dětí při sebeobsluze
 • Podporovat fyzický rozvoj, pohybovou koordinaci, rozvíjet motoriku dětí
 • Věnovat pozornost komunikaci dětí, sledovat a podporovat správné vyjadřování, porozumění řeči
 • Rozvíjet poznávací schopnosti a myšlení
 • Podporovat komunikaci mezi dětmi a vzájemnou spolupráci
 • Věnovat pozornost péči o zdraví své i ostatních
 • Rozvíjet sebepoznání dětí
 • Poznávat naše tradice a svátky
 • Upevňovat vztah dětí k morálním hodnotám v naší společnosti

 

Nabízené činnosti:

 

 • Pozorování zimní krajiny, poznávání znaků zimy
 • Sportovní a tvořivé hry na sněhu
 • Pokusy se sněhem a ledem
 • Pozorování ptáků u krmítek a jejich krmení
 • Seznámení dětí s životem zvířat v zimě
 • Společná četba příběhů a vyprávění o nich
 • Tvořivé činnosti s různými materiály – stříhání, lepení, skládání papíru
 • Spontánní i námětová kresba
 • Nácvik básní, písní k tématu zimy
 • Melodizace, rytmizace, taneční a pohybově dramatické hry
 • Práce s pohádkou – četba, hra v kostýmech, dramatizace
 • Poznávání našich tradic a svátků – Sv. Lucie, Sv. Mikuláš, Vánoce, Masopust
 • Příprava dárků pro rodiče
 • Společná příprava jednoduchých jídel
 • Příprava vánočního nebo čertovského vystoupení dětí pro rodiče
 • Karneval pro děti
 • Společná výzdoba školy
 • Poznávání tvarů, barev, vlatností různých materiálů
 • Rozlišování geometrických tvarů a poznávání matematických pojmů
 • Motorická a grafomotorická cvičení
 • Smyslové a poznávací hry
 • Konstruktivní a tvořivé hry
 • Prosociální hry
 • Artikulační a dechová cvičení
 • Pohybové hry a cvičení s různým náčiním

 

Získávané kompetence:

Kompetence k učení:

 • Rozlišovat znaky, tvary a vlastnosti předmětů denní potřeby i ostatních materiálů, které jej obklopují, učí se je používat, zkoumá je pomocí smyslů a pokusů, poznává jejich vlastnosti
 • Základní poznatky o ročním období – zimě, rozpozná znaky zimy, všímá si změn v přírodním prostředí
 • Získávat povědomí o péči o své zdraví a tělo, zvládá přizpůsobit své jednání aktuálnímu stavu okolního prostředí
 • Při společných i individuálních činnostech se dítě učí soustředění a volnímu úsilí, postupuje samostatně, i ve spolupráci ve skupině
 • Poznávat a hodnotit schopnosti své i ostatních

 

Kompetence k řešení problémů:

 • Řešit zadaný úkol, umět si zadání promyslet a zrealizovat
 • Dítě si osvojuje jednání v různých situacích, dokáže uvažovat a volit vhodné řešení na základě nápodoby nebo opakování
 • Při řízených i spontánních činnostech dítě získává zkušenosti k řešení problémů

uplatňovat svou představivost a fantazii při hrách i činnostech

 • Nabývat poznatků o matematických pojmech
 • Získávat poznatky o okolním prostředí a změnách, které v něm probíhají

 

Komunikativní kompetence:

 • Rozvíjí jazykové kompetence, rozšiřuje si slovní zásobu, zná význam nových slov a umí je vhodně použít, zvládá artikulaci a tempo řeči
 • Vyprávět a popisovat své zážitky a reprodukuje krátké texty a básně
 • Osvojovat si dovednosti, předcházející čtení a psaní
 • Dítě používá jazyk jako výrazný prostředek komunikace k domluvě s ostatními

 

Kompetence sociální a personální:

 • Dítě se projevuje jako samostatná bytost a vyjadřuje svůj názor
 • Dítě se učí poznávat emoce a pracovat s nimi, reagovat adekvátně situaci
 • Dítě si osvojuje základy prosociálního chování
 • Dítě se učí spolupracovat ve skupině
 • Dítě se učí naslouchat druhému a respektovat jeho názor

 

 

 

Plánované akce na zimní období:

 • Vánoční nebo mikulášská besídka pro rodiče
 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční nadílka v MŠ
 • Divadelní představení v MŠ
 • Dětský karneval v MŠ
 • Dětský karneval v kulturním domě
 • Návštěva Krýzových jesliček v Jindřichově Hradci
 • Zápis do ZŠ – posezení s rodiči
 • Návštěva základní školy v Jindřichově Hradci

 

 

 

 

 1. Tématická část: Svět je plný záhad, aneb jak se budí jaro

 Záměrem tohoto integrovaného bloku bude:

Seznámit děti s přírodou, s přírodními jevy, využívat bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování, poznávání (jarní květiny, domácí a volně žijící zvířata, vznik nového života). Umožňovat dětem vnímat okolí všemi smysly- prožitky dětí. Podporovat lidové tradice, významné dny- velikonoční svátky, Den matek, MDD. Vést ke zdravému životnímu stylu (zdravá výživa, pohyb), ke spolupráci s rodinou, k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné kulturní prostředí. Vytvářet kladné vzájemné vztahy- vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost. Věnovat pozornost dětské tvořivosti, kreativitě a umožňovat dětem seberealizaci ve všech podobách za využití samostatného myšlení, logické úvahy, fantazie. Využívat tradiční i netradiční výtvarné a pracovní techniky, experimentování.

Napomáhat k rozvoji pohybových schopnostem dítěte, využívat dramatizace, sladit pohyb s rytmem, zpěvem, hudbou.Vést děti k celkovému řečovému projevu pomocí říkadel, vyprávění, sluchových cvičení atd. Posilovat sebeobslužné dovednosti a návyky, vést děti k samostatnosti.

 

Očekávané výstupy, naše vzdělávací cíle:

 

 • vzbudit přirozenou zvídavost a zájem dítěte o poznání naší planety,

           vědomě využívat všech smyslů

 • zvládat jemnou motoriku, jednoduché pracovní úkony, základní

           pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

 • učit samostatnosti v sebeobslužných činnostech
 • získat poznatky o živé a neživé přírodě- zvířata, druhy materiálu
 • prakticky pečovat o své okolí, rozlišovat, co okolní prostředí potřebuje

           a co jej poškozuje      

 • osvojit si poznatky o kultuře, umění, tradicích
 • umět si vážit práce druhého, respektovat jeho názor, dokázat vyjádřit

           svůj postoj

 • navrhovat řešení problémů a úkolů, nalézat jiné možnosti
 • rozvíjet jazykové dovednosti při využití vyprávění, říkadel, atd.

 

Nabízené činnosti:

 

 • pozorování přírody, péče o rostliny a okolní prostředí- učit se třídit odpad
 • rozvoj estetického vnímání a tvořivosti v hudebních, výtvarných a pracovních činnostech
 • prohlížení knih a encyklopedií, získané znalosti dokázat prakticky využít
 • pozorovat vlastnosti materiálů, jejich využití, manipulace- tvořivé

a manipulační hry

 • poslech a vyprávění příběhů, jejich dramatizace, dokázat popsat své pocity, myšlenky, zážitky
 • seznamovat se s kulturními tradicem
 • využití námětových her k posílení spolupráce, vzbuzovat prosociální cítění
 • v tělovýchovných činnostech využít ozdravné cviky, hudební a hudebně pohybové činnosti, cvičit vytrvalost, sebeovládání, spolupráci

 

Získávané kompetence:

Kompetence k učení:

 • Rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí potřebné k efektivnímu učení dětí, obohacovat jejich poznatky, poznané dokázat uplatnit, rozvíjet aktivní zájem o nové znalosti.

 

Kompetence k řešení problémů:

 • Učit děti chápat problémy jako výzvu k řešení, přistupovat k nim aktivně, řešit je racionálním způsobem, vedoucím k žádanému cíli.

 

Kompetence komunikativní:

 • Učit se užívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření svých myšlenek, názorů, pocitů a k naslouchání a porozumění s druhými.
 • Dokázat vstřícně komunikovat se svým okolím, umět se domlouvat a vyjednávat a přispívat k vzájemnému porozumění.
 • Užívat svých komunikačních schopností k vlastnímu rozvoji, učení, k řešení problémů.

 

Kompetence sociální a personální:

 • Učit děti kultivovaným vztahům, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech, rozhodnutích a přispívat ke klidnému prostředí.
 • Adaptovat se na prostředí i jeho běžné proměny.
 • Umět rozeznat společensky nežádoucí projevy chování.

 

Kompetence činnostní a občanské:

 • Dokázat respektovat pravidla a požadavky společnosti, jejímiž jsou děti členy.
 • Učit se vnímat svou sounáležitost s přírodním, společenským prostředím, přijímat a chránit hodnoty spojené se zdravím, bezpečím, s životním prostředím i hodnoty vytvořené člověkem.

 

Plánované akce na jarní období:

 • Divadelní představení v MŠ dle nabídky MŠ
 • Divadelní představení v okresním městě dle nabídky
 • Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
 • Slet čarodějnic v MŠ
 • Plavecký výcvik

 

 

 1. Tématická část: Objevujeme svět kolem nás

 

Záměrem tohoto integrovaného bloku bude:

 

dovést děti k získání schopnosti záměrně řídit své chování a jednání, umět řešit problémové situace a nalézat řešení, vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem podporujícím rozvoj všech typů kognitivního vnímání a estetického vyjádření prožitků.

Uvědomování si, jakými schopnostmi člověk disponuje -  řeč, osobnost, smysly, rozum, schopnosti, kultura – divadlo, knihy, hudba, výtvarné umění, vynálezy, práce -  významem a užitkem některých povolání. Jak se v různých částech Země obydlí liší – dle podnebí a zvyků různých kultur, jak se v průběhu staletí obydlí měnila a vyvíjela. Utvářet u dětí  povědomí o  existenci jiných ras a kultur, vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince, jak se člověk postupem času vyvíjel, zdokonaloval. Připravovat děti na život v mnohojazyčné evropské společnosti. Vést děti ke spolupráci  a vzájemné pomoci.

 

Očekávané výstupy, naše vzdělávací cíle:

 

 • vnímat přírodu jako zdroj citových a estetických prožitků
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, chránit přírodu, uvědomovat si sounáležitost

člověka s živou i neživou přírodou

  • zvládat pohybové dovednosti v přírodním terénu
  • posilovat úctu a citlivost k živé přírodě
  • vyjadřovat a zachycovat své prožitky
  • vnímat, co druhý potřebuje a co mu škodí (ať se jedná o člověka či strom)
  • uvědomovat si, že na každém z nás záleží, jaký bude svět kolem nás
  • rozvíjet povědomí o významu pobytu venku
  • být zručné a nápadité při zpracovávání přírodního materiálu
  • využít zážitků z přírody k výtvarným, hudebním, literárním, dramatickým a pohybovým
  • dovednostem.
 • prožívat radost ze zvládnutého
 • postupovat a učit se podle daných postupů, dodržovat pravidla
 • umět popsat situaci, vyvodit závěr

 

 • nejen stromy, ale i lidi mají své kořeny
 • posilovat prostorovou orientaci a smyslové vnímání

 

Nabízené činnosti:

 

 • získané pohybové dovednosti přenášet ven na zahradu
 • vytvářet situace, které přispívají se zdravému životnímu stylu
 • pohybové hry činnosti
 • vyhledávání v knihách a encyklopediích
 • zpěv, hry se zpěvem
 • slovní hádanky
 • napsat své jméno dle vzoru
 • samostatně hovořit na dané téma
 • společné individuální rozhovory
 • námětové hry
 • experimenty s materiály
 • hry a činnosti ke cvičení paměti
 • třídění a přiřazování
 • výlet do okolí MŠ
 • umožňovat sebeovládání
 • motivované hravé aktivity
 • návštěva zajímavých míst
 • poučení o nebezpečných vlivech prostředí

 

Získávané kompetence:

Kompetence k učení:

 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 

Kompetence k řešení problémů:

  • uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje je
 • respektuje a přijímá přirozenou autoritu dospělých

 

 • přiměřeně reaguje ve známých situacích, umí se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese

 

 

Komunikativní kompetence:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

 

Kompetence sociální a personální

získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně rozvíjet

 

 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje je

 

Kompetence činnostní a občanské

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 

Plánované akce na jarní období:

Oslava dne dětí

Divadelní představení na školní zahradě dle nabídky

Školní výlet

Zahradní slavnost pro rodiče a veřejnost

Rozloučení s předškoláky a školním rokem

 

 1. 8. Doplňkové programy

 

 1. Environmentální výchova

 

Environmentální výchova je nauka o životním prostředí, využívání poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá mechanizmy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů.

Na realizaci environmentální výchovy se podílejí všechny vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a tím i náš školní vzdělávací program.

Vedeme děti k odpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví

Seznamujeme děti s kulturními tradicemi:

      Mikuláš - společné setkání celé MŠ, tvoření z recyklačního materiálu, dechová cvičení, nácvik tradičních  říkadel a písní, EKO hrátky – úprava peklíčka, Mikulášská nadílka s čertem a andělem)

     Vánoční svátky - staročeské tradice, jak se slaví v jiných zemích, setkání s rodiči, společný zpěv koled, výroba dárků z přírodních materiálů,

     Masopust - výroba masek, seznamování se staročeskou kulturou, zvyky, říkadly, veselice celé MŠ

     Velikonoce - tvoření a zdobení přírodních materiálů, velikonoční koledy

     Den matek - rodinné vztahy, nácvik písní a básní o maminkách, výroba dárečků a přáníček z odpadových a přírodních materiálů

     Den dětí - společné setkání celé MŠ, rodinné vztahy, zdravé sportování v přírodě, karneval

Aktivně se podílíme na vytváření estetického prostředí školy

     Tvoření výstavek dětských prací, výzdoba oken výrobky dětí

     Šetrné zacházení s hračkami a zařízením školy, pomoc s úklidem hraček a pracovních materiálů

     Pomoc při hrabání listí, úklidu školní zahrady, zalévání a ochrana květinových truhlíků, nově vysázených keřů, a rostlin ve třídách

Vedeme k aktivnímu a samostatnému vyhledávání informací a obrázků na dané téma v knihách a encyklopediích

     Využití třídních knihovniček

     Spolupráce s rodiči, knihy z domova

         Sledování pořadů, rozhovory o sledování Večerníčků doma

     Zapůjčení domácích zvířat na dopoledne, starost o ně

Vyvoláváme pravidelné diskuse, rozhovory a hry na dané téma

     Dramatizace pohádek o zvířátkách, vystoupení s pohádkami před ostatními dětmi

     Námětové hry na lékaře, na popeláře, na květinářství, zahradnictví, hospodářství, ZOO, lesní království, na zvířátka, na dopravu apod.

     Diskuse s policisty, chovateli zvířat, v reálném prostředí lesa u krmelce, v rodinné ZOO v Horní Pěně

Pozorujeme změny v přírodě vzhledem k ročnímu období

     Jaro – pozorování ptáčků na školní zahradě, stavění hnízd, naše veverka a její mláďata, návštěva rodinné ZOO v obci – zvířata a jejich mláďata, pozorování stromů na školní zahradě, v zahrádkách i v lese (stromy listnaté a jehličnaté), pojmenováváme jarní rostliny, barvy, zvířata a jejich mláďata, provádíme pokusy s klíčením, lisování jarních květin, tvorba herbáře, poslech a poznávání zvuků v přírodě i reprodukované)

     Léto – pozorování zahrad, zrání letního ovoce a zeleniny, ochutnáváme, poznáváme podle čichu, chuti. Příprava na prázdniny, připomínáme, jak se bezpečně chovat u vody, při koupání, slunění, hrách v přírodě (pozor na hady, bodavý hmyz, jedovaté rostliny) i na ulici (jízda na koloběžkách, kolech, on line bruslích)

     Podzim – zrání podzimního ovoce, spolupráce s rodiči (návštěva zahrádky, ovoce, zelenina, způsob růstu, péče, ochutnávání), sběr podzimních plodů (spolupráce s rodiči), výroba zvířátek, podzimníčků, úschova pro zvířátka na zimu, sběr listů (barvy, lisování, otiskování, porovnávání),    

   Zima – zimní příroda, hry a pokusy se sněhem, ledem, bezpečné chování při zimních hrách, zimní sportování, péče o zdraví – zdravá strava, pohyb venku i ve třídách (dokoupení sportovního náčiní do tříd), pravidelné návštěvy lesa a krmelce, donesení plodů, které jsme sbírali na podzim, krmítko pro ptáčky, ozdoby stromů pro ptáčky (práce s lesními plody a přírodním materiálem)

Pečujeme o zeleň na školní zahradě

     Pomoc při jarním i podzimním úklidu, sběru odpadků, hrabání listí

Snažíme se šetřit energií, vodou, hygienickými prostředky

     Každodenní činnosti

     důležitost větrání místností, ale zároveň i dostatečné teplo

Vedeme k třídění odpadu

     Každodenní třídění papíru do sběrných nádob

     Tematické týdny (Čistíme studánku, Pomáháme lesu)

     Rozhovory s dětmi u sběrných nádob v okolí MŠ

     Využívání odpadových materiálů k různým tvořivým činnostem,

   modelování z papíru a dalších výrobků, během celého roku

Provádíme jednoduché pokusy

     S vodou (teplá, studená, led, pára), vodní hrátky

     S pískem

     Klíčení semen (světlo, tma, vzduch, voda, sucho, teplo, zima) a následné pozorování

     Manipulační hry s přírodninami, zkoumání pod lupou

     Třídíme plody, povídáme si o jejich užitku, jak pro zdraví člověka, tak pro zvěř i další množení

     Sušení ovoce

Učíme se rozeznávat a pojmenovat některé rostliny, živočichy

Zkoumáme různé látky a jejich vlastnosti (kámen, papír, dřevo, kov)

Učíme se uvědomovat si sebe sama jako člověka – živou bytost, rozlišujeme, co je pro člověka užitečné a naopak, co mu škodí

     Způsob oblékání vzhledem k ročnímu období

     Stravování, zdravá výživa

     Nebezpečnost škodlivých látek (kouření, alkohol, jedovaté rostliny, výpary z komínů)

Při všech těchto činnostech je velice důležitá spolupráce s rodiči. Většinou nám velice pomáhají při přípravě projektových dnů, při organizaci exkurzí, sběru materiálu apod.

 

Evaulace probíhá průběžně zápisy do třídních knih, v pololetním hodnocení, závěrečném hodnocení, besedami mezi učitelkami. Plnění je zpravidla dokumentováno na fotografiích

 1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

- Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejímu věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

- V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy šetření a pozorování vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

- Prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

Pravidla soužití

- Děti se učí respektovat přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a učitelkou. Pozitivní komunikací přispívají k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě, rodině, komunitě. Vysvětlují na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním, sociálním zdravím i vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.

 

Zdravý způsob života a prevence závislosti

- Zdraví – cílem bude pochopit pojem zdraví jako naprosté pohody duševní, tělesné a sociální, rozvíjet zdraví různými aktivitami a zdraví si chránit.

- Hygiena – pochopit důležitost dodržování základní osobní hygieny z důvodů předcházení nákaz a posílit motivaci k osobní hygieně a uvědoměním si všeho, co nám může překazit naše oblíbené činnosti v případě naší nemoci.

- Výživa – seznámit s různými typy potravin, které se řadí k tzv. zdravým nebo nezdravým a prohloubit znalosti o zásadu, že nejzdravější je strava pestrá a různorodá.

- Rostliny a my – pochopit skutečnost, že kromě dobře známých jedlých plodů a léčivých bylin, mohou být ostatní rostliny a plody nebezpečné, jedovaté. Rozeznání některých z nich, které mohou děti ohrozit, třeba proto, že se vyskytují v okolí MŠ nebo jejich bydliště.

- Alkohol – zjistit základní znalosti dětí o alkoholu, resp. jejich zkušenosti s požíváním alkoholických nápojů rodiči a dalšími dospělými v jejich okolí.

- Pohyb – pochopit, proč potřebujeme být tělesně zdatní a jak zdatnost získáme.

- Kouření – objasnit, proč lidé kouří a seznámit se škodlivými důsledky kouření na lidský organismus.

- Drogy – vysvětlit, co jsou drogy a kde se tu vzaly a pochopit braní léků na doporučení lékaře.

- Vztahy k ostatním – uvědomit si podstatu přátelství, kamarádství a jeho důležitosti pro lidský život.

Preventivní program se bude plnit průběžně za pomoci různých metod, forem i prostředků. Vycházet ze zkušeností, zážitků a prožitků dětí s využitím rozhovorů, diskuse, prožitkového učení, pohybových, námětových i sociálních her. Aktivně spolupracovat se zákonnými zástupci dětí, v případě potřeby spolupracovat s odborníky.

 

 

 

 

 1. Multikulturní výchova

 

Cílem multikulturní výchovy je naučit děti porozumět lidem s odlišností a vytvářet prostor

pro tolerantní soužití. Aktivity probíhají v mateřské škole nenásilnou formou na konci školního roku v podobě 14 denního projektu, kdy s dětmi „ odlétáme“ do vybraného kontinentu (Afrika, Grónsko, Amerika…..) Výchova v MŠ probíhá formou her, básniček, písniček i pohádek podporujících multikulturní výchovu

Hlavním smyslem projektů je seznamování dětí se způsobem života jiných kultur,

rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a tvořivosti, rozvoj

úcty k životu ve všech jeho formách, posilování smyslového vnímání, utváření

pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi.

Doporučené očekávané výstupy:

 • Dítě vypráví o zvycích a tradicích udržovaných v jeho rodině a porovná je se zkušenostmi

       z ostatních kultur

 • vnímá existenci jinakosti a vlastními slovy sdělí svou zkušenost
 • objasní potřebu spolupráce s vrstevníky, a to bez ohledu na jejich odlišnost
 • zná kořeny a vlastní rodiny, popíše prostředí, ve kterém žije
 • používá rozličné komunikační dovednosti nejen pro vyjadřování svých myšlenek a pocitů, ale i pro výměnu a získávání informací; nepoužívá výrazy, které zesměšňují či urážejí druhé
 • v komunikaci s ostatními naslouchá, respektuje jejich pocity a názory, váží si jejich zkušeností a osobních prožitků

 

 

 

 

 1. Polytechnická výchova – zařazování kreativních technických hraček

a stavebnic

 

Mateřská škola se snaží o všestranný rozvoj dítěte a více pozornosti bychom chtěli věnovat polytechnické výchově.

Chtěli bychom u dětí dále rozvíjet tyto schopnosti:

 • kooperovat s vrstevníky, uplatnit se mezi nimi, spolupracovat s nimi
 • pravolevou orientaci na sobě, na ploše i v prostředí
  • vyhranění laterality ruky a oka
  • používat špetkový úchop, správný úchop psacího náčiní
  • zrakové analýzy a syntézy
  • zvládat základní myšlenkové operace
  • porovnávat předměty, třídit je, řadit je
  • řešit jednoduché problémy s dopomocí i samostatně
  • odlišit hru od systematické práce
  • schopnost cíleně se soustředit na určitou činnost, udržet pozornost, záměrně si pamatovat
  • přijmout úkol, postupovat podle pokynů a vyvinout volní úsilí
  • rozvíjet a stimulovat myšlení, tvořivost a kreativitu
  • povzbuzovat fantazii
  • osvojovat si základní pracovní dovednosti a návyky
  • procvičovat a rozvíjet manuální zručnosti

Výchovně vzdělávací metody:

 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého,

bez ohledu na vzájemné odlišnosti, učí se žít ve skupině dětí

 • pozorování, rozhovory umožňují rozvíjení orientace na ploše a v okolním prostředí
 • hrou připravovat děti na rozkládání a skládání stavebnic
 • umožňovat dostatek příležitostí rozlišovat grafické napodobování symbolů a tvarů
 • zkoumat vlastnosti předmětů, práce s materiálem, třídění, přiřazování, uspořádání,

porovnáván

 • řešení problémů, cvičení paměti
 • smyslové hry
 • podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, oceňování snahy a úsilí
 • přiměřené činnosti, které umožní dítěti dosáhnout úspěchu
 • příležitosti a hry vyžadující vůli, sebeovládání a vytrvalost

Při naplňování obsahu předškolního vzdělávání vycházíme z pěti oblastí, které zohledňují

vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení.

Dítě a jeho tělo- podporovat pohybové a manipulační dovednosti, klást základy samostatnosti i sebeobsluhy, rozvíjet zrakového vnímání, koordinace ruka oko, procvičovat pravolevou a prostorovou orientaci, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku

Dítě a jeho psychika- podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte,

rozvíjet analyticko - syntetické schopnosti, seznamovat se základními časovými pojmy a souvislostmi (nejdříve, potom), procvičovat orientaci v počtu, chápat číselné řady a posloupnosti, rozvíjet smyslového vnímání, pozornost, paměť při konstrukci,

podporovat zájem o práci s využitím dětské zvídavosti

Dítě a ten druhý- seznamovat děti se základními pracovními dovednostmi, respektovat práva ostatních lidí, učit se uvědomovat si, že osobnostní odlišnosti lidí jsou přirozené, učit se navázat přirozený kontakt s dospělým, kooperovat s ostatními a dodržovat dohodnutá pravidla při stavbách

Dítě a společnost - seznamovat dětí s hodnotami práce kolem nich, pomáhat dítěti osvojit si potřebné pracovní návyky a dovednosti, podílet se na utváření společenské pohody

Dítě a svět - vést děti k povědomí o materiálech, strukturách a konstrukcích, utvářet si pozitivní vztah k pracovním činnostem a respektu k práci druhých

Realizace projektu:

nutno přizpůsobit podmínkám, tzn. místu (vyčleněný prostor, vybraný koutek, vyčleněná místnost apod.), kde bude probíhat jeho realizace. Dále se bude realizace odvíjet od množství dostupných pomůcek (tedy různé stavebnice např. od Lega, magnetické stavebnice, elektronické stavebnice, dřevěné kostky, Kaply, kubus atd). Projekt bude dlouhodobý a bude potřeba postupně dokupovat a obměňovat potřebné vybavení za nové, modernější stavebnice všeho druhu podle finančních možností školy.

 

 1. 9. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími

       potřebami a dětí mimořádně nadaných

 

Mateřská škola vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte.

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou jejich případné problémy řešeny zohledňováním potřeb, schopností i dovedností těchto dětí. Výběr jednotlivých činností je přizpůsobován tak, aby vždy maximálně vyhovoval specifickým potřebám a celkovým možnostem těchto dětí. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitelka zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. Je výrazně uplatňovaný individuální přístup, učitelky podle potřeby úzce spolupracují s odbornými pracovníky PPP Jindřichův Hradec (logopedie, konzultace, besedy aj.).

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace. 

  Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) 

Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy.

 Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně:

 - Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán pedagogické podpory dítěte.

 - Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu.

- Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních potřeb dítěte.

 - Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení PPP poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.

 - S plánem pedagogické podpory seznámí škola zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogické pracovníky, podílející se na provádění tohoto plánu.

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

 

 - IVP zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte.

 - IVP je závazným dokumentem. Vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice.

 - IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření

 - IVP dále obsahuje jméno pracovníka PPP, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 - IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte.

- Škola seznámí s IVP všechny pedagogy a současně zákonného zástupce dítěte, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP plánu lze pouze na základě písemného informovaného souhlasu zákonného zástupce podle §16 odst. 1. - 12 

zaměříme se na:

 • vytvoření takových podmínek, abychom byli schopni uspokojit i zvýšený zájem rodičů o umístění dětí v MŠ

vlastní organizaci provozu nadále řešit tak, aby vyhovovala potřebám

 

Práce s dětmi se zdravotním postižením

těžké zdravotní postižení – individuální vzdělávací plán, se souhlasem

Krajského úřadu lze v naší škole možnost zřídit funkci asistenta pedagoga,

který pomáhá pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací

činnosti.

 

Vývojové poruchy učení nebo chování – individuální vzdělávací plán,

je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení k integraci,

je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti,

 

Práce s dětmi se zdravotním znevýhodněním

V případě dětí se zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského

poradenského zařízení. Jedná se o zdravotní oslabení, dlouhodobou nemoc nebo lehčí

zdravotní poruchy, které vyžadují zohlednění při předškolním vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy zajistí vyšetření v Pedagogicko-psychologické

poradně v Jindřichově Hradci

 

Práce s dětmi se sociálním znevýhodněním

Vliv na práci dítěte v mateřské škole mají především mentální, ale i kulturní, osobnostní

a sociální podmínky života ve škole a v rodině, ve které dítě vyrůstá.

Řešení neúspěchů dětí sociálně znevýhodněných v mateřské škole vyžaduje spolupráci

učitelů a rodičů, která je založena na značné dávce pedagogického taktu a smyslu pro míru

při uplatňování prostředků výchovného působení na děti.

 

Práce s dětmi mimořádně nadanými

Mateřská škola je otevřena i dětem mimořádně nadaným, které jsou na základě

doporučení PPP integrováni v rámci běžných tříd. Učitelky mateřské školy ve spolupráci

se zákonnými zástupci dítěte vytvářejí a realizují individuální vzdělávací plán (IVP).

Výkony a zájmy těchto nadaných dětí je vhodné ve výchovném procesu podporovat,

poskytovat jim prostor a materiál pro složitější činnost, poskytnout volnost v rozhodování,

nechat dítě samostatně číst, počítat, pokud tyto dovednosti již zvládá, studovat encyklopedie

a poskytovat velký prostor pro sebehodnocení.

Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování

usměrňovat taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme děti v osobnostní výchově, vedeme

je k rovnému přístupu k méně nadaným dětem, k toleranci a ochotě pomáhat slabším.

 

 

 

 

 

 1. 10. Zpracování třídního programu

 

Učitelky společně zpracovávají třídní vzdělávací program a to tak, aby vycházel ze školního vzdělávacího programu, volené činnosti jsou praktické i intelektové povahy, rozvíjí schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho poznání, obohacují jeho zkušenost. Při každodenní práci s dětmi má učitelka na zřeteli rámcové cíle stanovené Rámcovým vzdělávacím programem.

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící

           na své okolí

Výběr činností uzpůsobujeme dětem tak, aby se mohly zapojit všechny děti bez ohledu

na věkový rozdíl. Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a

citlivé reagování na okamžitou situaci, vnímáme celou osobnost dítěte.

 

 

 1. Evaluační systém

Evaluace ŠVP bude zaměřena:

 1. naplňování cílů ŠVP
 • posouzení jakým způsobem plníme vzdělávací cíle
 • na oblasti ve kterých dosahujeme dobrých výsledků a naopak /včetně návrhů příslušných
 • opatření/
 • účinnost opatření
 1. kvalitu podmínek vzdělávání
 • nakolik je spolupráce týmová, jak je kvalitní
 • jak počet dětí ovlivňuje kvalitu vzdělávání
 • psychohygienické podmínky/hluk, osvětlení, teplota
 • materiální podmínky /co chybí a proč je to potřeba/
 • průběžné vzdělávání pedagogických pracovnic/
 1. průběh vzdělávání
 • zda se děti mohou rozhodnout, kterou činnost provádět
 • zda mají dostatek příležitostí rozvíjet svoji tělesnou zdatnost
 • zda se do společných činností zapojují s chutí, či s nechutí
 • jakým způsobem probíhá zařazení dítěte do kolektivu dětí
 1. klima školy, spolupráce s rodiči
 • kvalita a přístupy
 • jaká je spokojenost se společnými akcemi, zda jich bylo dost
 1. kvalita personální práce, další vzdělávání pedagogických pracovnic
 • schopnost organizace
 • zaměření pedagogických pracovnic
 • schopnost sebereflexe
 • účast na DVPP

 

 

Evaluace na úrovni třídy bude zaměřena:

 • na volbu a realizaci tematických oblastí
 • na diagnostiku jednotlivých dětí-vývojové tendence u dětí, prožitky, přání, školní zralost
 • na provázanost tematických oblastí, zda byly zahrnuty všechny vzdělávací oblasti
 • zda byla tématická oblast pro děti atraktivní
 • které cíle byly plněny
 • zda byl obsah obtížný, co je třeba dále procvičovat
 • jaké diagnostické nástroje jsou využívány
 • zda jsou diagnostické nástroje dostatečné, vyhovující

 

Plán diagnostiky jednotlivých dě

 1. diagnostické nástroje, které budou využívány

POZOROVÁNÍ-a to průběžně zejména při hrách, pobytu venku

ROZHOVORY S DĚTMI - situačně,denně

PORTFOLIO-1x za rok kresba postavy, stromu, domu, pracovní listy

 

 1. výstupy diagnostiky-záznamové listy dítěte 3x za rok

 

 

Odpovědnost zúčastněných v etapách vyhodnocování:

Průběžně:

kontrola dokumentace – ředitelka školy

sledování a rozhovory o podmínkách vzdělávání - všechny učitelky

pozorování dětí - všechny učitelky

portfolia - všechny učitelky

 

1 – 2 měsíce:

naplňování cílů ŠVP - všechny učitelky

 

2x ročně:

hospitace u každé učitelky – ředitelka školy

hodnocení obsahu vzdělávání - všechny učitelky

 

3x ročně:

záznamy o dětech - všechny učitelky

test školní zralosti učitelky předškolních dětí – učitelky v třídě Pastelek

 

1x ročně:

sebehodnocení - všechny učitelky

analýza záznamových archů – ředitelka školy

IVP pro děti s odkladem školní docházky – ředitelka školy

 

Zásady pro hodnocení

-   dávat dětem prostor k hodnocení -  snažit se, aby nebyly hodnoceny děti, ale činnosti -  průběžně hodnotit všechny své činnosti -  sledovat individuální pokroky každého dítěte -  sledovat pokroky třídy jako celku -  do hodnocení zapojit i rodiče, zajímat se o jejich názory /anketa, dotazník/ -  organizace vzdělávání tak, aby se učitelky překrývaly v nejvytíženějším      programu, kde je nejvíce ohrožena bezpečnost dětí /při pobytu venku/ -  podporovat a rozvíjet přátelské vzájemné vztahy mezi dětmi, dospělými