Drobečková navigace

Úvodní stránka > Mateřská škola > Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu

 Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci tak zajistit dětem od jejich útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Úzká spolupráce s rodinou je sama o sobě nepostradatelnou specifikou institucionálního předškolního vzdělávání.

 

VIZE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Snahou celého našeho pedagogického kolektivu je vytvářet příjemné tvořivé klima ve třídách mateřské školy, vychovávat v dětech osobnost čestnou, s dobrým vztahem ke svým kamarádům i dospělým lidem

 Motivovat děti k plnění jednotlivých činností zajímavými náměty, dále připravovat takové ekologické aktivity, které by rozvíjely u dětí všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovaly duševní i tělesnou pohodu dětí.

 Chceme, aby se pro děti stal každý den prožitý v mateřské škole radostnou událostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.

  

HLAVNÍ CÍLE NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Cíle mateřské školy vycházejí jednak z našich podmínek tak, jak to odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání a hlavně z potřeb dětí a jejich rodičů.

 Naše mateřská škola si stanovila tyto dlouhodobé vzdělávací cíle, které by měla v průběhu dalších 3 let naplňovat:

  -      vychovávat děti s porozuměním a láskou, být mu vzorem a oporou

 -       zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny            vrstevníků cestou hry, výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování potřeb a zájmů dětí

 -        předávat dětem základní životní zkušenosti a vědomosti přiměřeně k jejich chápání a věkovým zvláštnostem. Snažit se uspokojovat individuální potřeby dětí, rozvíjet v nich samostatnost, zdravé sebevědomí, podporovat v nich tvořivost a přirozenou touhu po pohybu

 -        vycházet z myšlenky: „Začít raději od toho, co dítě umí, než od toho, co neumí“

 Naší snahou je respektovat individuální potřeby dětí. Využíváme především hravých forem a metod práce jako například metody prožitkového a kooperativního učení hrou, situační učení, spontánní sociální učení, aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené.

  

Prostředky k dosažení stanovených cílů:

 • Veškeré činnosti, které se odehrávají v naší mateřské škole a naplňují tak pestrý život dětí          v předškolním zařízení v oblasti estetické, motorické, kognitivní
 • Celkové okolí naší mateřské škole, školní zahrady, přírody v okolí Horní Pěny
 • Tvorba vkusného a účelného interiéru obou tříd mateřské školy, který poskytuje dětem podmínky    pro jejich uplatnění
 • Nadstandardy, které naše mateřská škola poskytuje – v oblasti pěvecké, taneční, výtvarné,          předplavecké průpravy, angličtina hrou

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 Vzdělávací obsah je uspořádán do ucelených částí – integrovaných bloků.

Je zde formulována vzdělávací nabídka, která bude dětem předkládána. Integrované bloky jsou společné pro všechny třídy. Učitelky si je v TVP rozpracují podle svých představ.

Tyto bloky integrují všechny vzdělávací oblasti. Vzájemně na sebe navazují, doplňují se, mohou se také prolínat a přecházet plynule jeden do druhého.

Integrované bloky jsou různě rozsáhlé – dlouhodobé nebo krátkodobé.  V TVP se člení na tematické části, které nemusí být ve všech třídách stejné, učitelky si na každé třídě rozpracují integrované bloky podle svého uvážení. Zaměření bloků vychází z přirozených potřeb dětí. Jejich obsah je dětem srozumitelný a prakticky využitelný. Pomáhá dětem chápat sebe sama, okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm.

Formy vzdělávání mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí v dětech aktivitu, zájem a chuť.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne, je vyváženo poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

 Na školní rok máme stanoveno celkem 6 společných hlavních tematických celků, které společně stanovily a rozpracovaly všechny pedagogické pracovnice.

Jejich začlenění do podtémat a konkrétních činností je pak součástí třídních programů, které si učitelky na třídách zpracují a na konci školního roku vyhodnotí jeho účelnost a způsob zpracování.

 

Uvedená hlavní témata jsou zpracována do 6 integrovaných bloků:

 1. Každý někam patří
 2. Kouzelná paleta malíře podzimu
 3. Vánoce, Vánoce přicházejí
 4. Bude zima, bude mráz
 5. Kdo otvírá brány jara
 6. Ahoj léto, ahoj prázdniny

 

Jednotlivé bloky obsahují:

 • Záměry integrovaného bloku
 • Nabízené činnosti
 • Očekávané výstupy

 Do integrovaných bloků se prolínají 3 projekty zaměřené na environmentální vzdělávání, podpora zdravého životního stylu a ochranu před sociálně patologickými jevy.

 

Projekty:

 1. Co se skrývá za bludným kořenem
 2. Panenka Malenka
 3. Cestování s Majdou a kocourkem Sazíkem

 

 

 

USPOŘÁDÁNÍ DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE           

6.15 – 8,30  scházení dětí ve třídách, hry, spontánní aktivity dle volby dětí, pohybové aktivity

8,30  - 9,45 průběžná dopolední svačina, řízené činnosti

9.45 - 11.30 příprava na pobyt venku a vlastní pobyt venku

11.30 - 14.00 příprava na oběd, odpočinek podle věku dětí, svačinka

14.30 - 16.00 spontánní hravé činnosti dětí

 Náš denní řád respektuje zdravý životní styl, pravidelné střídání činností zajišťuje dětem jistotu, odbourává obavy z neznámého, pomáhá jim orientovat se bez problému v běžném dni v mateřské škole. Snažíme se vyhýbat prostojům, činnosti jsou připravovány a promýšleny tak, aby na sebe plynule navazovaly. Příchody a odchody dětí z mateřské školy si stanovují rodiče podle naší provozní doby, která je od 6.00 hodin ráno do 16.00 hodin odpoledne. Je snahou celého kolektivu dodržovat přestávky mezi jídlem minimálně na dvě a půl hodiny.

 

PŘÍSTUP K DĚTEM

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží respektovat individuální zvláštnosti dětí, reagují na jejich potřeby a snaží se pomáhat při jejich uspokojování.

Po celou pracovní dobu se pedagogické pracovnice věnují dětem ve všech činnostech a situacích. Konkrétní vzdělávací cíle plní formou záměrného i spontánního učení.

Snažíme se , aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený. Dětem je dáván dostatek prostoru pro spontánní hru i spontánní pohyb, je rozvíjen a podporován rozvoj tvořivého přístupu ke hře i ostatním činnostem. Jsou k tomu využívány pomůcky a hračky, kterých je ve škole dostatek, ale zároveň je využíváno i předmětů a pomůcek, které jsou vyrobeny dětmi nebo učitelkami pro účel dané hry nebo záměru

 

POBYT VENKU

Pobyt venku zařazujeme v režimu denně a to po dobu nejméně dvou hodin. Výjimkou jsou dny s nepříznivými klimatickými podmínkami, kdy se pobyt venku zkracuje nebo přímo nahrazuje pohybovými aktivitami ve třídách mateřské školy.

 

ODPOLEDNÍ KLID                   

Délka odpoledního odpočinku nebo spánku vychází z přirozených potřeb dětí a jejich věku. Všem dětem zajišťujeme minimálně 30 minut odpočinku - klidu na lůžku s možností usnout a déle spát. Dětem, které nemají potřebu spánku, se snažíme nabízet další klidové činnosti a aktivity . V letních měsících je možnost pobytu i krátkého odpočinku  na školní zahradě.

 

           

PODMÍNKY PRO SPOLUPRÁCI S RODIČI

- snahou mateřské školy je v posledních letech získávání rodičů dětí ke spolupráci a k vytváření vzájemného porozumění a důvěry při společné výchově jejich dětí

- v průběhu školního roku v jednotlivých ročních obdobích jsou připravovány různé společné akce, do kterých se rodiče s dětmi mohou zapojovat, pozorovat a hovořit v menších třídních kolektivech o problematice výchovy svých dětí

- pedagogické pracovnice informují rodiče průběžně o výsledcích jejich dětí, konzultují případné výchovné problémy, doporučují případná odborná vyšetření a to prostřednictvím dětského pediatra nebo klinické logopedky

Jednotlivé akce pro rodiče jsou součástí přehledu akcí  

V případě zájmu ze strany rodičů jsme schopni poskytovat informace nebo jen poradit :

 • Formou konzultací s pedagogem
 • Pozorování vlastního dítěte v kolektivu dětí pro orientaci ze strany rodičů
 • Zapůjčení odborné literatury
 • Zprostředkování kontaktu s různými odborníky

 

Spolupráce s rodinou probíhá formou :

 • společných akcí školy
 • akcemi jednotlivých tříd
 • individuálními pohovory
 • informačními tabulemi s aktuálními tématy

 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 

 • Holínky
 • Pláštěnku
 • Pyžamo nebo noční košili
 • Pohodlné oblečení do třídy, ven (nutno přihlížet k aktuálním klimatickým podmínkám)
 • Vhodnou obuv
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko)
 • Kapesník
 • Zubní kartáček, pastu
 • Hřeben/kartáč na vlasy
 • Uzavřené bačkory s pryžovou bílou podrážkou
  Vše řádně podepsané

 

CO BY MĚLO DÍTĚ UMĚT PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Sebeobsluha:

 • obouvat se a zouvat se
 • samostatně se svlékat
 • umět přetáhnout tričko či mikinu přes hlavu

 

Při stolování:

 • správně držet lžíci
 • pít ze skleničky a hrnečku

 

 Hygienické návyky:

 • udržovat čistotu
 • spláchnout WC
 • po použití WC si umýt ruce mýdlem
 • utřít se do ručníku
 • čistit si zuby
 • umět se vysmrkat do kapesníku

 

PROČ DĚTI RÁDY CHODÍ DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY?

škola zaměřená na rozvoj individuální osobnosti dítěte s důrazem na pohybovou, estetickou a mravní výchovu

škola rodinného typu – s klidným a podnětným prostředím, s individuálním přístupem a přátelskou atmosférou

škola s moderním zařízením, vybavením a pomůckami

škola s netradičními činnostmi a akcemi –zábavné seznamování s anglickým jazykem, předplavecká průprava, zdravé pískání, podzimní a velikonoční výtvarné dílny, adaptační program, usnadňující dítěti nástup do MŠ, zábavné a poučné akce pro děti, výlety do přírody, za kulturou do nedalekého Jindřichova Hradce.

škola s vlastní školní zahradou v klidném prostředí s mnoha novými hracími prvky

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hornipena.cz

Registrujte se zde

25. 2. Liliana

Zítra: Dorota

Nařízení č. 1/2013 (Tržní řád)

Tržní řád

NOVÉ POVINNOSTI PRO UBYTOVATELE

OZNÁMENÍ PRO UBYTOVATELE.doc

www.kraj-jihocesky.cz

 

Předpověď počasí - IDNES

http://pocasi.idnes.cz/?t=img_s

VIDIMACE A LEGALIZACE

OD 1.1.2009 JE OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ PĚNA OPRÁVNĚN PROVÁDĚT OVĚŘENÉ KOPIE LISTIN A OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ.

 

CZECHPOINT

Obecní úřad v Horní Pěně je od 8.10.2008 oprávněn vydávat ověřené výstupy z katastru nemovitostí, výpisy z trestního rejstříku, ověřené výstupy z obchodního a živnostenského rejstříku.

www.czechpoint.cz/web

 

Návštěvnost stránek

167886