Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > > Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro školní rok 2018/2019

             Přijímací řízení probíhá na MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele Obec Horní Pěna, dohody o počtu dětí v MŠ a dle podmínek a kriterií přijímacího řízení MŠ Horní Pěna.

Přijímací řízení na školní rok 2018/19 bude probíhat v mateřské škole ve čtvrtek 3. května 2018

           Tyto dny si zákonní zástupci dětí vyzvednou v mateřské škole „Žádost o přijetí“, a dále mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.

            Žádost musí být podepsána dětským lékařem, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být starší více než jeden měsíc. Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci osobně do 18. května 2018 zpět do MŠ.

Upozornění! 

V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text: očkováno dle zákona. 

       Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem  řízení u každého uchazeče. Seznam  bude vyvěšen na dveřích MŠ po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

        V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka MŠ podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Horní Pěna na školní rok 2018/ 2019.

         V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitelka školy odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

         Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitelka školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu.

         Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.