Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře > Žádost o povolení odběru vod - domácnosti

 

 Městský úřad Jindřichův Hrade

Odbor životního prostředí

Janderova 147/II

Jindřichův Hradec

377 22

                                                                      

 

 

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

[§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1.  vodního zákona]

 

 

 

1.    Žadatel1)

Jméno, popřípadě jména, příjmení       …............................…................

Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu...........................................

Datum narození                               ............................

Telefon                                           ............................

 

2.        Účel užití odebírané podzemní vody2)

......................................................................................

 

3.     Údaje o místu nakládání s vodami

Název obce                                                                     ..................................

Název katastrálního území                                                ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí             ..................................

Typ odběrného objektu3)                                               ..................................

 

 

4.        Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat

 

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá           ........................

prům._______l.s-1                                          max. _______l.s-1

max. _______m3.měs-1                                _______m3.rok-1

 

5.        Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno: Po dobu životnosti díla

6.        Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

 

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení

Adresa

 

 

 

 

 

 

       (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

 

 

V ....................... dne .....................

 

 

 

 

                                                                                 ..................................

                                                                                              podpis(y) žadatele(ů)


 


 

Přílohy

 

1.        Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody, pokud se současně s odběrem podzemních vod nežádá i o povolení souvisejícího vodního díla (např. studny).

2.        Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody.

3.        Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).

4.        Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.

5.        Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy4) jako podklad pro zahájení řízení.

6.        Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

 

Vysvětlivky

 

1)    Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2)    Jako účel užití se uvede např. zásobování rodinného domu, rekreačního objektu apod.

3)      Uvede se, zda se jedná o pramenní jímku, vrt, studnu, zářez nebo o jiný odběrný objekt.

4)    Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.