Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře > Žádost o povolení vypouštění odpadních vod - podnikatelé

 

 

 

Městský úřad Jindřichův Hrad

Odbor životního prostředí

Janderova 147/III

Jindřichův Hradec

377 22

                                                                             

 

                                                                                                                                                  

 

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

 

1.    Žadatel1)

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení       ……...................

………………………………………………………………………………..

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu................…

………………………………………………………………………………..

2) / Datum narození                      ............................

OKEČ3)                                          ............................

Telefon                                           ............................

 

2.     Údaje o místu vypouštění odpadních vod

Název obce                                                                     ..................................

Název katastrálního území                                                ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí             ..................................

 

3.     Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Druh vypouštěných vod                                                    ..................................

Průmyslové odvětví, druh výroby4)                                    ..................................

Čistírna odpadních vod (název - typ)                                ..................................

Způsob čištění                                                                  ..................................

Počet napojených EO5)                                                    ..................................

Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných vod    .............................

.............................…………………………………………………..

4.  Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno6)                                    ................

5.    Údaje o množství vypouštěných vod

prům.________l.s-1                                                      max.________l.s-1

 

max.________m3.měs-1                                                             ________tis. m3.rok-1

 

6.    Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním předpisem7) (doplní se navrhované požadované emisní limity jednotlivých ukazatelů jakosti včetně bilance), popřípadě dalších ukazatelích znečištění

                                          „p“                                  „m“

CHSKCr                                mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

BSK5                                    mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

NL                                        mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

……….                                mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

 

„p“ -    přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění

„m“ -   maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění

 

7.    Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

 

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení

Adresa

 

 

 

 

 

 

         (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

 

 

V ....................... dne .....................

 

 

                                                                                 ..................................

                                                                                              podpis(y) žadatele(ů)

 

 

 

 

 

 

Přílohy

 

1.     Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa     vypouštění odpadních vod.

2.     Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.

3.     Stanovisko správce povodí k požadovanému vypouštění odpadních vod.

4.     Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému vypouštění odpadních vod, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.

5.     Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.

6.     Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy8) jako podklad pro zahájení řízení.

7.     Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

8.     Údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

9.     Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů8), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

10.  Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

 

Vysvětlivky

 

1)    Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě

-      právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;

-      fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;

-      fyzické osoby nepodnikající se uvede - jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2)    IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.

3)    OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).

4)    Průmyslové odvětví, druh výroby - vyplňuje se pouze v případě vypouštění průmyslových odpadních vod.

5)    Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK5 za den (BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně (viz. vysvětlivka v tabulce 1a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

6)      Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let. Pokud se jedná o povolení k vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 vodního zákona do vod povrchových, nemůže být vydáno na dobu delší než 4 roky (§ 9 odst. 2 zákona o vodách).

7)    Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

      Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž

-           minimální účinnosti čištění v čistírně odpadních vod v %,

-           množstvím vypouštěného znečištění za určité období,

-           poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku.

8)    Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.