Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 16. jednání zastupitelstva obce ze dne 8.1.2008

Zápis z 16. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 8.1.2008

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1)   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2)   Minulé zasedání – kontrola usnesení

3)   Rozpočtové opatření č. 9/2007

4)   Změna územního plánu Malíkov nad Nežárkou

5)   Různé

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

5.               Různé

(a)         Koupě traktoru pro potřeby obce

(b)         Prodej obecních velkoobjemových kontejnerů na odpad

(c)         Problémy se sledováním odběru vody v obci Malíkov       

     nad Nežárkou

(d)         Informace paní Blísové o stavu domu čp.92 v Horní  

     Pěně

(e)         Stav akumulačních kamen v ZŠ a MŠ Horní Pěna

(f)         Stížnost pana Václava Longina na prodej pozemku p.č. 484/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou panu Hrádkovi

 

Je hlasováno o upraveném programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

 

 

1)   Do návrhové komise byli navrženi pan Josef Balga a paní  ing. Eva Píšová. Ověřovateli zápisu byli navrženi paní RNDr. Hana Andrejchová a pan Rudolf Žáček

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

 

 

 

2)   Kontrola usnesení minulého zápisu –

bez připomínek

 

 

 

3)   Rozpočtové opatření č. 9/2007

Zastupitelstvu bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2007, které provedl starosta obce spolu se správcem rozpočtu na základě plné moci, udělené mu usnesením zastupitelstva obce č. 20g) ze dne 4. 12. 2007. Rozpočtové opatření č. 9 tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přijetí rozpočtového opatření č. 9 : příjmy – 609,07, výdaje – 418,42, financování - -2,7

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 9 : příjmy – 609,07, výdaje – 418,42, financování - -2,7

 

 

 

 

4)   Změna územního plánu v obci Malíkov nad Nežárkou

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Antonína Fencla o změnu územního plánu v Malíkově nad Nežárkou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dost závažnou problematiku, zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu a místostarostu obce ke zjištění právních podkladů pro možnost zjištění názoru trvale bydlících obyvatel obce Malíkov nad Nežárkou na tuto změnu. Tento bod se bez hlasování odkládá do dalšího jednání.

 

 

 

5)    Různé

a)    Koupě traktoru pro potřeby obce

Zastupitelstvo bylo seznámeno s možností koupit pro potřeby obce traktor značky Zetor 7245 od firmy Fiera a.s. J.Hradec v ceně Kč 300 000,00. Zastupitelstvo ukládá starostovi, místostarostovi a panu Josefu Balgovi zjistit stav stroje a informovat zastupitelstvo při dalším jednání.

 

b)   Prodej velkoobjemových kontejnerů na odpad

Zastupitelstvu byl předložen návrh starosty obce na prodej 2 kusů nepotřebných velkoobjemových kontejnerů na odpad, které jsou v majetku obce, firmě ETKO, s.r. o., Nová Včelnice, a to za cenu Kč 12000,00 za 1 kus.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji 2 kusů velkoobjemových kontejnerů na odpad, které jsou v majetku obce, firmě ETKO, s.r.o., Nová Včelnice, a to za cenu Kč 12000,00 za 1 kus.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

1

0

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej 2 kusů velkoobjemových kontejnerů na odpad, které jsou v majetku obce, firmě ETKO, s.r. o., Nová Včelnice, a to za cenu Kč 12000,00 za 1 kus

 

 

 

c)   Problémy se sledováním odběru vody v Malíkově nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo bylo starostou a místostarostou obce seznámeno s průběhem jednání s firmou VAK Jižní Čechy, a. s., týkajícím se odběru vody v místní části Malíkov nad Nežárkou. Přes několikerá upozornění dochází neustále ke ztrátám vody v Malíkově nad Nežárkou, proto jednání pokračují. Zastupitelstvo bude informováno při dalším jednání.

  

d)   Informace paní Blísové o stavu obecního domu čp.92 v Horní Pěně

Zastupitelstvo bylo paní Blísovou informováno o špatném technickém stavu obecního bytového domu čp.92 v obci Horní Pěna. Obec bohužel v současné době nemá volné finanční prostředky, ani prostory, kam by mohla stávající nájemníky z domu přestěhovat. Zatím tedy zastupitelstvo bere tuto záležitost na vědomí.

 

e)   Stav akumulačních kamen v ZŠ a MŠ Horní Pěna

 

Starosta obce seznámil přítomné s uznanou reklamací vůči firmě E.ON Energie a.s. a se špatným stavem stávajících akumulačních kamen v ZŠ a MŠ Horní Pěna. V současné době probíhají opravy kamen a revize veškerého zařízení firmou Parma s.r.o., J.Hradec. Zastupitelstvo bude průběžně informováno na dalších zasedáních.

 

 

f)   Stížnost pana Václava Longina na prodej pozemku p. č. 484/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou panu Hrádkovi

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stížností pana Václava Longina na prodej pozemku p. č. 484/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou. Stížnost tvoří přílohu č. 4 k zápisu.

Zastupitelstvo pověřuje kontrolní výbor obce prošetřením okolností prodeje a předání zprávy na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: Rudolf Žáček

     RNDr. Hana Andrejchová

 

 

 

 

                                          ing. Karel Dušek

                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 16. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 8.1.2008

 

 

 

Bod č.3

Rozpočtové opatření č. 9/2007

 

Zastupitelstvo schvaluje:

přijetí rozpočtového opatření č. 9 : příjmy – 609,07, výdaje – 418,42, financování - -2,7

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

 

 

Bod č.4

Změna územního plánu v obci Malíkov nad Nežárkou

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

Odložení bodu do dalšího jednání

Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi a místostarostovi obce zjištění právních podkladů pro možnost zjištění názoru trvale bydlících obyvatel v obci Malíkov nad Nežárkou.

 

 

 

Bod č.5 a)

Koupě traktoru pro potřeby obce

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá starostovi, místostarostovi a panu Josefu Balgovi zjistit stav stroje a informovat zastupitelstvo při dalším jednání.

 

 

 

Bod č.5 b)

Prodej velkoobjemových kontejnerů na odpad

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje prodej 2 kusů nepotřebných velkoobjemových kontejnerů na odpad, které jsou v majetku obce, firmě ETKO, s.r. o., Nová Včelnice,  za cenu Kč 12000,00 za 1 kus

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

 

 

 

Bod č.5 c)

Ztráty vody v Malíkově nad Nežárkou

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

Pokračující jednání s firmou VAK

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

 

Bod č.5 d)

Informace paní Blísové o špatném technickém stavu bytového domu čp.92 v obci Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

---

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o špatném technickém stavu bytového domu

Zastupitelstvo ukládá:

 

 

 

 

Bod č.5e)

Stav akumulačních kamen v ZŠ a MŠ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

Zastupitelstvo bere na vědomí pokračující opravy akumulačních kamen a revize el. rozvodů v ZŠ a MŠ Horní Pěna.

Zastupitelstvo ukládá:

 

 

Bod č.5f)

Stížnost pana Václava Longina na neoprávněný prodej pozemku p.č. 484/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou

Zastupitelstvo schvaluje:

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

Zastupitelstvo ukládá:

Kontrolnímu výboru obce prošetření okolností prodeje

 

 

Přílohy

 

  1. Oznámení o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna
  2. Prezenční listina
  3. Rozpočtové opatření č. 9/2007
  4. Stížnost pana Václava Longina čj. 690/7

 

 

 

Návrhová komise:

Josef Balga

ing. Eva Píšová