Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 2. jednání dne 14.11.2006

Zápis z  2. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 14.11. 2006

 

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf

 

Omluveni:

 

 

Program zasedání

1.               Volba navrhovatelů a ověřovatelů zápisu

2.               Nový jednací řád obce

3.               Volba předsedů a členů jednotlivých výborů

4.               Volba nového zástupce do školské rady

5.               Určený způsobu vyplacení odstupného bývalému starostovi obce

6.               Projednání náplně funkcí knihovníka, kronikáře a vedoucího   

     informačního střediska

7.               Stanovení funkce tajemníka obce

8.               Různé

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl  doplněn o bod  8, bod různé byl přečíslován na bod 9 a poté byl upravený program zasedání schválen všemi hlasy.

 

1. Volba navrhovatelů a ověřovatelů zápisu:

Navrhovateli zápisu byli zvoleni pan Václav Čekal a pan Vladimír Šaman. Ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Rudolf Žáček a paní ing. Eva Píšová.

Tito byli zvoleni všemi hlasy.

 

2. Návrh jednacího řádu obce

 Místostarosta obce p. Jaroslav Kubát nahlas přečetl jeho znění.  Návrh jednacího řádu po připomínkách byl v konečné podobě schválen zastupitelstvem s platností od 14.11.2006 a tato konečná podoba jednacího řádu tvoří přílohu č. 1 k zápisu ze zasedání.

Znění jednacího řádu bylo odsouhlaseno všemi hlasy.

 

3. Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva obce

a)   Finanční výbor

Členy finančního výboru byli navrženi: paní Hana Veselá jako předsedkyně, jako členové pan Václav Čekal a paní RNDr. Hana Andrejchová.

Složení finančního výboru bylo schváleno všemi hlasy

 

b)   Kontrolní výbor

Členy kontrolního výboru byli navrženi: paní ing. Eva Píšová jako předsedkyně, jako členové pan Rudolf Žáček a pan Vladimír Šaman

Složení kontrolního výboru bylo schváleno všemi hlasy

 

c)   Výbor pro kulturu a vzdělávání

Členy výboru pro kulturu a vzdělávání byli navrženi: pani RNDr. Hana Andrejchová jako předsedkyně, paní Hana Veselá, pan Josef Balga

Složení výboru pro kulturu a vzdělávání bylo schváleno všemi hlasy

d)   Výbor pro stavební otázky

Členy výboru pro stavební otázky  byli navrženi:  pan Vladimír Šaman jako předseda, Václav Čekal a ing. Eva Píšová jako členové.

Složení výboru pro stavební otázky bylo schváleno všemi hlasy

 

 

e)   Osadní výbor pro obec Malíkov nad Nežárkou

Členy osadního výboru byli navrženi: pan Rudolf Žáček jako předseda, pan Václav Čekal, a pan František Koranda jako členové

Složení osadního výboru pro obec Malíkov nad Nežárkou bylo schváleno všemi hlasy

 

 

4. Volba nového zástupce do školské rady.

Novým zástupcem do školské rady Základní a Mateřské školy v Horní Pěně byla navržena paní RNDr. Hana Andrejchová.

Paní Hana Andrejchová byla zvolena všemi hlasy zástupcem obce ve školské radě.

Zastupitelstvo ukládá paní Hiršové do 21.11.2006 prokazatelně informovat ředitelku Základní a Mateřské školy  a předsedkyni školské rady o novém zástupci obce ve školské radě.

 

5. Způsob vyplacení odměny bývalému starostovi obce

Přítomni byli seznámeni s povinností vyplatit bývalému starostovi obce odměnu dle zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích), v platném znění, § 75, odst. 2. Tato odměna bude činit dle zmíněného zákona šestinásobek platu a bude bývalému starostovi vyplacena jednorázově ve výplatním termínu 12.1 2.2006.

Způsob vyplacení odměny byl schválen všemi hlasy.

 

 

6. Projednání náplně funkcí knihovníka, kronikáře a vedoucího informačního střediska

 

Místostarosta obce seznámil přítomné se vzorovou náplní činnosti knihovníka. Znění pracovní náplně bylo projednáno se současnou knihovnicí paní Peškovou Jaroslavou a po vytištění a upravení vzorové náplně na místní podmínky jí bude předána k prostudování. Zároveň byla projednána a odsouhlasena spolupráce paní Peškové s paní RNDr. Andrejchovou v oblasti informačního centra a knihovny. Zastupitelstvo obce ukládá paní Hiršové zpracovat návrh knihovního řádu a předložit do 20.11.2006 k prostudování zastupitelstvu a knihovnici.

Dále byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem návrh na vydávání informačního bulletinu. Podrobnosti k této problematice budou projednány na některém dalším zasedání.

 

7. Stanovení funkce tajemníka obce

Zastupitelstvo bylo seznámeno s podmínkami stanovení funkce tajemníka obce. Vzhledem k tomu, že zřízení funkce tajemníka neřeší otázky činnosti obecního úřadu, které by mohly být snáze řešeny zplnomocněním hospodářky k některým činnostem, od záměru zřízení funkce tajemníka obce bylo ustoupeno.

Všichni zastupitelé souhlasí s tím, aby funkce tajemníka obce nebyla zřízena.

 

8. Stanovení odměn zastupitelům a členům výborů obce

Zastupitelstvo obce stanovilo dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb. a nařízení vlády č. 697/2004 Sb., a změny nařízení vlády č. 50/2006 odměny členům zastupitelstva obce takto:

1.   pro starostu obce Kč 13 645.00 měsíčně

2.   pro místostarostu obce Kč  12 225.00 měsíčně

3.   pro předsedy výborů Kč 1 510,OO měsíčně

4.   pro předsedy výborů, kteří jsou zároveň členy dalšího výboru Kč 2 000,00

5.   pro členy výborů Kč 1 240,00 měsíčně

6.   pro člehy výborů, kteří jsou zároveň členy dalšího výboru Kč 1 730,00

Odměny byly odsouhlaseny zastupitelstvem všemi hlasy.

 

 

9. Různé:

1.   Zastupitelstvo obce ukládá hospodářce zařídit zamykatelnou úřední desku před budovou obecního úřadu. e

2.   Odpuštění poplatků

-          Předsedkyně kontrolního výboru ing. Eva Píšová  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ing. Karel Dušek

                                     starosta obce

 

 

Ověřili:

 

Rudolf Žáček

ing. Eva Píšová

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová M.

 

 

 

Usnesení z 2. zasedání jednání zastupitelstva obce Horní Pěna:

 

Zastupitelstvo ukládá:

K bodu 2

Hospodářce obce dopracovat jednací řád obce a přiložit stejnopis k zápisu ze zasedání

 

K bodu 4

Hospodářce obce prokazatelně informovat ředitelku Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně a předsedkyni školské rady při Základní škole a Mateřské škole v Horní Pěně o změně zástupce obce ve školské radě.

 

K bodu 6

Hospodářce obce zpracovat návrh knihovního řádu obce a předložit knihovnici a předsedkyni výboru pro kulturu a vzdělávání do 20.11. 2006, dále pak přepracovat vzorovou pracovní náplň pro knihovnici dle místních podmínek

 

k bodu 9 a)

Hospodářce obce přestěhovat úřední desku do skříňky u autobusových zastávek

 

k bodu 9b)

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

k bodu 2

a schvaluje jednací řád obce dle opraveného znění, přiloženého k zápisu z jednání

 

k bodu 3

zřízení výborů finančního a kontrolního, výboru pro kulturu a vzdělávání, výboru pro stavební otázky a osadního výboru pro Malíkov nad Nežárkou, a složení těchto výborů.

 

k bodu 4

volbu nového zástupce obce do školské rady při Základní škole a Mateřské škole v Horní Pěně – paní RNDr. Andrejchovou Hanu

 

K bodu 5

a schvaluje způsob výplaty odměny bývalému starostovi obce

 

K bodu 6

povinnost vytvoření nového řádu knihovny a přizpůsobení pracovní náplně pro knihovnici místním podmínkám

 

K bodu 7

zamítnutí záměru stanovení funkce tajemníka obce

 

K bodu 8

stanovení výše odměn pro zastupitele a členy výborů dle bodu č. 8 zápisu z jednání

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová komise:

 

 

Václav Čekal

 

 

Vladimír Šaman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:

 

ing. Eva Píšová

 

 

Rudolf Žáček

 

 

 

Přílohy:

  1. stejnopis jednacího řádu
  2. prezenční listina
  3. oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce