Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 9. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.5.2007

Zápis z 9. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.5.2007

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 29.5.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

Program zasedání:

Program zasedání:

1.                 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                 Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                 Směrnice o veřejných zakázkách

4.                 Petice proti diskriminaci venkova

5.                 Uspořádání veřejné sbírky – kaple Malíkov

6.                 Žádost paní Plucarové H. o pronájem pozemku

7.                 Žádost pana Petra Dvořáka o opravu kanalizační šachty

8.                 Žádost pana Kohouta o přidělení bytu

9.                 Různé

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce ing. Karla Duška  doplněn o body:

 

a        Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o likvidaci odpadu z dne 12.12.1997 s firmou TESCO Jindřichův Hradec, s. r. o.

b        Umístění elektronické sirény IZS na střechu kulturního domu v Horní Pěně

c        Legalizace chaty ing. Jiřího Rejthara

d        Forma vydávání informačního bulletinu obce

e        Informace o obecní knihovně

f        Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. ročníku ZŠ v Horní Pěně

g        Informace výboru pro stavební otázky o stavu uvolněného bytu v domě Horní Pěna č. 97

 

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1        Do návrhové komise byli navrženi pan Josef Balga a pan Vladimír Šaman Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Čekal a paní Hana Veselá

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

 

2        Kontrola usnesení minulého zápisu –

Bod 3 – dodatek č. 4 ke smlouvě s firmou AVE, viz bod č. 9 a) dnešního jednání. 

 

 

3        Směrnice o veřejných zakázkách

Zastupitelstvu byl předložen návrh směrnice č. 1/07 o veřejných zakázkách. Návrh směrnice tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje pro přijetí směrnice v navrhovaném znění.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje směrnici č. 1/07 o veřejných zakázkách v předloženém znění, tj. s platností od 1.6.2007

 

 

 

 

4        Petice proti diskriminaci venkova

Zastupitelstvo obce bylo starostou obce seznámeno se zněním petice proti diskriminaci venkova. Znění petice tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu se zněním petice.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s peticí proti diskriminaci venkova.

 

 

5        Uspořádání veřejné sbírky – kaple Malíkov

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností konání veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou a s pravidly konání této sbírky. Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu s konáním veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje konání veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou. Výpis ze zasedání zastupitelstva se souhlasem a podpisy všech přítomných tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Zastupitelstvo pověřuje hospodářku oznámením konání sbírky na KUJCK a zřízením zvláštního bankovního účtu v České spořitelně pro tento účel.

 

 

6        Žádost paní Plucarové o pronájem pozemku

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí paní Heleny Plucarové čj 165/07 o pronájem části pozemku p.č. 882/6 o výměře 80 m2. Žádost včetně kopie snímku kat. mapy tvoří přílohu č. 6 k zápisu.  Zastupitelstvo hlasuje o záměru pronájmu předmětného pozemku paní Heleně Plucarové, Horní Pěna 85.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu části pozemku p.č. 882/6 o výměře 80 m2 na úřední desce, v ceně nájmu Kč 1,00 za 1 m2 a rok.

 

 

7.                 Žádost pana Petra Dvořáka o opravu kanalizační šachty

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Petra Dvořáka čj. 172/07 o opravu sběrné kanalizační šachty před vraty u domu č. 3. Žádost tvoří přílohu č. 7 k zápisu z jednání. Zastupitelstvo hlasuje o opravách kanalizační šachty před domem č. 3 v Horní Pěně na náklady obce

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje opravu sběrné kanalizační šachty před domem čp. 3 v Horní Pěně na náklady obce.

 

 

 

8.                 Žádost pana Kohouta o přidělení bytu

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost pana Václava Kohouta čj. 157/07 o přidělení obecního bytu v domě čp. 82 v Horní Pěně. Žádost tvoří přílohu č. 8 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přidělení bytu v čp. 82 panu Václavu Kohoutovi

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo obce zamítá žádost pana Kohouta o přidělení obecního bytu.

 

 

9        Rúzné

 

a        Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o likvidaci odpadu z dne 12.12.1997 s firmou TESCO Jindřichův Hradec, s. r. o.

 

 Zastupitelstvo znovu projednává dodatek č. 4. ke smlouvě o likvidaci odpadu z firmou Tesco Jindřichův Hradec, s. r. o. ze dne 12.12.1997.Kopie návrhu dodatku č. 4 tvoří přílohu č. 9 k zápisu.  Zastupitelstvo hlasuje o schválení návrhu dodatku č. 4 ke smlouvě o likvidaci odpadu ze dne 12.12.1997 s firmou TESCO Jindřichův Hradec, s. r.o.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje podepsání dodatku č. 4 ke smlouvě o likvidaci odpadu ze dne 12.12.1997 s firmou TESCO Jindřichův Hradec

 

 

 

b        Umístění elektronické sirény na kulturním domě v Horní Pěně

Zastupitelstvo obce bylo starostou obce seznámeno s možností obdržet od HZS Jindřichův Hradec 1 kus elektronické sirény včetně montáže. Zastupitelstvo hlasuje o umístění této sirény na budově kulturního domu.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním nové elektronické sirény na budovu kulturního domu

 

 

c        Legalizace chaty ing. Jiřího Rejthara

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem ing. Jiřího Rejthara čj. 177/07. Kopie dopisu tvoří přílohu č. 10 k zápisu. Zastupitelstvo obce hlasuje o dočasném odnětí plnění funkcí lesa na dobu 10 let na stavbou dotčené části lesního pozemku p. č. KN 852/1 v k.ú. Horní Pěna bez vyhotovení gemetrického plánu na půdorysnou plochu rekreační chaty ing. Rejthara s tím, že nedojde ke změně druhu pozemku

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s dočasným odnětím plnění funkcí lesa na dobu 10 let na stavbou dotčené části lesního pozemku p. č. KN 852/1 v k.ú. Horní Pěna bez vyhotovení gemetrického plánu na půdorysnou plochu rekreační chaty ing. Rejthara s tím, že nedojde ke změně druhu pozemku. Výpis z jednání zastupitelstva, který stvrzuje toto hlasování, podepsaný všemi zúčastněnými, tvoří přílohu č. 11 k zápisu.

 

 

d        Forma vydávání informačního bulletinu obce

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zákonem č. 37/1995 Sb., O neperiodických publikacích. Zastupitelstvo obce hlasuje o vydávání neperiodického tisku, který by splňoval náležitosti podle zákona č. 37/1995 Sb., O neperiodických publikacích.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje vydávání neperiodického tisku podle výše uvedeného zákona.

 

e        Informace o obecní knihovně

Paní RNDr. Andrejchová seznámila přítomné s postupem digitalizace knihovního fondu. Možné znovuotevření knihovny a informačního centra pro veřejnost je ve čtvrtek, 14.6.2007. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

 

 

f        Schůzka s rodiči budoucích žáků 1. ročníku ZŠ v Horní Pěně

Zastupitelstvo bylo výborem pro kulturu a vzdělávání seznámeno s termínem konání informační schůzky pro rodiče, a to dne 20. 6. 2007 v 17:00 v restauraci u Racka. Na tuto schůzku byla pozvána zaměstnankyně ČŠI, která rodičům odpoví na jejich případné dotazy. Rodiče budoucích prvňáčků budou o této schůzce zpraveni písemnými pozvánkami.

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

 

 

h        Informace výboru pro stavební otázky o stavu uvolněného bytu v domě Horní Pěna č. 97

Pan Vladimír Šaman informoval zastupitelstvo o stavu bytu v domě čp. 97 po panu Lebedovi, dále pak o celkovém stavu domu čp. 97. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí s tím, že do budoucna počítá s náklady na nutné opravy v tomto domě. Tyto opravy budou pak řešeny formou rozpočtových změn, které budou zařazeny v programech jednotlivých zasedání.

 

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: Václav Čekal

         Hana Veselá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ing. Karel Dušek

                                               starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 29.5.2007

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

K bodu 9e:

Informace o postupu digitalizace knihovního fondu místní knihovny a o otevření knihovny pro veřejnost dne 14.6.2007.

 

K bodu 9f:

konání schůzky s rodiči budoucích žáků 1. ročníku ZŠ v Horní Pěně dne 20.6.2007 v 17:00 v restauraci u Racka

 

K bodu 9g:

Informaci výboru pro stavební otázky o stavu bytu po p. Lebedovi v čp. 97 a o stavu celého domu čp. 97, nutnost naléhavého řešení těchto problémů.

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

K bodu 3:

Směrnici č. 1/07 o veřejných zakázkách v předloženém znění, s platností od 1.6.2007

 

K bodu 4:

Petici proti diskriminaci venkova

 

K bodu 5

Konání veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

 

K bodu 6

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 882/6 o výměře 80m2, v ceně Kč 1,00 za m2 a rok

 

K bodu 7

Opravu sběrné kanalizační šachty před domem čp. 3 v Horní Pěně

 

K bodu 9a)

Podepsání dodatku č. 4 ke smlouvě s firmou Tesco Jindřichův Hradec, s.r.o. ze dne 12.12.1997

 

K bodu 9b)

Umístění elektronické sirény na kulturním domě v Horní Pěně

 

K bodu 9c)

dočasné odnětí plnění funkcí lesa na dobu 10 let na stavbou dotčené části lesního pozemku p. č. KN 852/1 v k.ú. Horní Pěna bez vyhotovení gemetrického plánu na půdorysnou plochu rekreační chaty ing. Rejthara s tím, že nedojde ke změně druhu pozemku.

 

K bodu 9d)

Vydávání místního neperiodického bulletinu podle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo zamítá:

K bodu 8

Přidělení bytu v čp. 82 panu Václavu Kohoutovi

 

 

 

 

 

Přílohy

 1. Oznámení o konání 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna
 2. Prezenční listina
 3. Návrh směrnice č. 1/07 o veřejných zakázkách
 4. Znění petice proti diskriminaci venkova
 5. Výpis z jednání zastupitelstva – souhlas s konáním veřejné sbírky
 6. Žádost paní Plucarové o pronájem pozemku čj.165/07
 7. Žádost pana Petra Dvořáka o opravu sběrné kanalizační šachty čj. 172/07
 8. Źádost pana Václava Kohouta o přidělení bytu v čp. 82 čj 157/07
 9. Návrh dodatku č. 4 ke smlouvě s firmou Tesco Jindřichův Hradec, s. r. o. z 12.12.1997
 10. Kopie dopisu čj. 177/07 ing. Rejthara
 11. Výpis z jednání zastupitelstva obce o souhlasu s dočasným plněním funkcí lesa

 

 

 

Návrhová komise:

pan Josef Balga

pan Vladimír Šaman