Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis ze 4. jednání zastupitelstva dne 30.1.2007

   Zápis z  4. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 19.12. 2006

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1.                Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                Plán rozvoje obce – schválení

4.                Inventarizace majetku a závazků – zápis ze dne 26.9.2006

5.                Žádost pana Jaroslava Lehkého povolení pokácení lípy

6.                Sbor pro občanské záležitosti – pravidla

7.                Rozpočtové provizorium na rok 2007 – stanovení pravidel

8.                Schválení kalkulace vodného na rok 2007

9.                Smlouva o dílo s firmou Doznač

10.            Stanovení pravidel pro odvoz PDO na rok 2007

11.            Územní plán - usnesení

12.            Různé

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Upozornil na chybu v programu – bod č. 5 – žádost pana Jaroslava Lehkého o prodej pozemku. Pan Jaroslav Lehký žádá o vydání povolení k pokácení lípy a bod č. 5 byl takto změněn. Upravený program zasedání byl schválen všemi hlasy.

 

 1. Do návrhové komise byli navrženy ing. Eva Píšová a paní Hana Veselá. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jaroslav Kubát a pan Josef Balga. Všichni navržení byli zvoleni všemi hlasy.

 

 1. Kontrola usnesení minulého zápisu –

k bodu 2 – jednotlivé výbory předloží programy činnosti a jednací řády výborů do 30. 1. 2007

      k bodu 8 – hospodářka obce neprodleně osloví odbor dopravy Krajského

      úřadu ohledně možnosti zřízení autobusové zastávky v Malíkově nad     

      Nežárkou

 

 1. Plán rozvoje obce – schválení

Zastupitelstvu byl předložen plán rozvoje obce na roky 2007 – 2011 včetně podrobného harmonogramu chystaných akcí. Tento byl schválen všemi hlasy.

 

 1. Inventarizace majetku a závazků – zápis ze dne 26. 9.2006

Vzhledem k blížícímu se termínu roční účetní závěrky zastupitelstvo posoudilo výsledky mimořádné inventarizace majetku obce k 15.9.2006 a rozhodlo následovně:

      V případě neevidovaného majetku bude vzato do evidence následující:

a.    Souprava stolu a lavic 2 kusy po Kč 6 426,00, celkem 12852,00, zařadit na účet 028

b.    Márnice na hřbitově v ceně Kč 10000,00, zařadit na účet 021

c.    Geometrické zaměření fary (čp.1), v ceně Kč 13 440,00, zařadit na účet 019

d.    Na podrozvahový účet 975 zařadit následující majetek:

gumové kalhotové holínky za 1 599,50, 1 kus

megafon ER66s, 2 kusy po Kč 2450,--, celkem 4 900,00

mikrovlnná trouba Le Cygne (hostinec hřiště), 1 kus za 2 399,00

el. sporák FIKO E1, 1 kus za 1 499,00

stůl na stolní tenis, 1 ks za Kč 2 000,00

hasící přístroj práškový Gloria, 4 kusy po Kč 1390,80

hasící přístor práškový Gloria, 1 kus za Kč 951,60

 

      V případě evidovaného majetku bude vyřazeno následující:

d.    Budou vyřazeny dvě sekačky na trávu inv. čísel 50,01 a 50,02, po Kč 9 008,00, celkem za 18 016,00. Tyto sekačky na trávu budou protokolárně fyzicky zlikvidovány a vyřazeny z účtu č. 022.

e.    Z účtu č. 019 bude vyřazen následující majetek:

Projekt na půdní vestavbu domu č. 92 v ceně Kč 302 022,00

Projekt na půdní vestavbu domu č. 93 v ceně Kč 75 915,00

Projekt na půdní vestavbu domu č. 97 v ceně Kč 50 820,00

 

 

      Následující majetek, který byl uhrazen z rozpočtu obce, avšak v majetku obce se nenalézá, bude předmětem jednání s bývalým starostou obce:

f.    mobilní telefon NOKIA 3310 H2 v ceně Kč 5 055,00

g.    fax RF02 v ceně Kč 3 200,00

 

 

 1. Žádost pana Jaroslava Lehkého o povolení pokácení lípy

Zastupitelstvo obce doporučilo panu Jaroslavu Lehkému obrátit se se svou žádostí na MěÚ J.Hradec – odbor ŽP, kterému přísluší rozhodovat o zásazích do vyhlášehého krajinného prvku.

 

 1. Sbor pro občanské záležitosti – stanovení pravidel pro rok 2007 a následující:
  1. Dne 27. 1.2007 se uskuteční vítání občánků obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou. Akce se bude týkat dětí, narozených v obci v roce 2006. Vzhledem k nedostatku vhodných prostorů bude se vítání občánků konat v penzionu Racek. Každému z dětí bude předán finanční dar Kč 1000,00 a věcný dar do hodnoty Kč 300,00.
  2. Životní jubilea občanů budou vedena v patrnosti sborem pro občanské záležitosti. U příležitosti životních jubileí 65, 75, 85 let občané obdrží dárkový balíček v hodnotě Kč 300,00, u příležitosti životních jubileí 60, 70, 80, let dárkový balíček v hodnotě 500 Kč.

 

 1. Stanovení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2007

Vzhledem k tomu, že nebyl stanoven rozpočet obce na rok 2007, přikročilo zastupitelstvo ke stanovení rozpočtového provizoria.

Rozpočtové provizorium bylo přijato za následujících podmínek:

e.    Rozpočet obce bude projednán a schválen nejpozději do 28.2.2007.

f.    Výdaje třídy 5 mohou být čerpány ve výši jedné dvanáctiny schváleného rozpočtu roku 2006

g.    Ve výdaje třídy 6 lze použít pouze pro akci „Rekonstrukce střechy na hasičské zbrojnici“, která je podložena grantem z KÚ, přiděleným v roce 2006, a to v plánované výši 242 tisíc Kč.

 

Hospodaření dle rozpočtového provizoria na období 1/07-2/07 bylo schváleno všemi hlasy, nikdo nebyl proti.

 

 1. Schválení kalkulace vodného pro rok 2007

Na základě projednání návrhu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jihočeského kraje rozhodlo zastupitelstvo nesouhlasit s původně navrženou cenou vodného ve výši Kč 32,60 za 1 m3 bez DPH. Zastupitelstvo požádalo o úpravu kalkulace ceny vodného. Po následném projednání s firmou Vodovody a kanalizace Jihočeského kraje, a. s. byla dohodnuta cena vodného pro rok 2007 ve výši Kč 29,00 za 1 m3 bez DPH. Zároveň bylo dohodnuto, že náklady na jednotlivé opravy vodovodního řádu, které budou realizovány firmou VaK Jč, a. s. v roce 2007 budou samostatně fakturovány bezprostředně po realizaci.

Zastupitelstvo obce schválilo tento postup všemi hlasy, nikdo nebyl proti.

 

 1. Smlouva o dílo s firmou Doznač

Po posouzení cenové nabídky firmy DoZnač, Borek u ČB, na zhotovení pasportu a projektu svislého dopravního značení v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou, rozhodlo zastupitelstvo zvolit variantu č. 3 nabídky. Kompletní nabídka firmy Doznač je přílohou tohoto zápisu.

Zastupitelstvo obce schválilo postup všemi hlasy, nikdo nebyl proti.

 

 1. Stanovení pravidel pro placení poplatku za odvoz pevného domovního odpadu na rok 2007

Vzhledem k vysokým nákladům za odvoz pevného domovního odpadu v roce 2006 stanoví zastupitelstvo obce nová pravidla pro placení poplatku za odvoz pevného domovního odpadu pro rok 2007 následovně:

a.    Veškeré úlevy od placení poplatku se v roce 2007 ruší

b.    Známky na odpady jsou vydávány po jednom kuse do domácnosti, domácnost, která má víc než čtyři členy, může obdržet dvě známky

c.    Domácnost o méně než čtyřech členech může obdržet další známku pouze po uhrazení poplatku Kč 400,00.

d.    Za ztracené známky budou vydány další pouze na základě čestného prohlášení o ztrátě

e.    Výjimku z placení poplatků lze povolit pouze u osob, které se dlouhodobě nezdržují v místě svého trvalého pobytu, a to na základě písemné žádosti doložené potvrzením o dlouhodobém pobytu mimo naši obec. Toto potvrzení lze nahradit čestným prohlášením žadatele.

 

 1. Územní plán – usnesení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu ÚPO Horní Pěna

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování (KUJCK, odbor územního plánování)

Stanoviska dotčených orgánů státní správy

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

územní plán obce Horní Pěna

obecně závaznou vyhlášku Obce Horní Pěna, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Horní Pěna s platností od 25.12.2006

 

Zastupitelstvo obce vymezuje:

závaznou část ÚPO HorníPěna

 

Zastupitelstvo obce nevyhovuje:

námitce k návrhu ÚPO – ing. Vojtěcha Brejžka

 

zastupitelstvo obce ukládá:

- starostovi obce jako pořizovatele ÚPO zajistit dle článku V. přiloženého usnesení uvedené.

 

 

 1. Různé

 

  1. Po prostudování nabídky na odkup akcií České spořitelny, a. s. firmou A&CE Global Finance, a. s., rozhodlo zastupitelstvo akcie ČS a. s. zatím neprodat.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo tento postup všemi hlasy, nikdo nebyl proti.

 

  1. Cenová nabídka opravy vnitřních omítek v kapli v Malíkově nad Nežárkou

Byla předložena cenová nabídka na opravu vnitřních fasád kaple P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou od firmy pana Václava Švíky. Vzhledem k nekompletnosti nabídky (chybí údaje parametrech prací – plochy, pracovní hodiny, apod.), zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce požádat pana Švíku o její doplnění.

 

  1. Sporák na vaření do KD

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi plynového sporáku do kuchyně kulturního domu

 

 

  1. Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva kontrolního výboru obce. Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí bez výhrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ing. Karel Dušek

starosta obce

 

 

 

 

Ověřili:

Jaroslav Kubát

 

 

Josef Balga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 19.12.2006

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

K bodu 3:

Schválení plánu rozvoje obce

 

K bodu 4:

Zařazení majetku obce dle bodu 4, odst. a, b, c, d, zápisu

Vyřazení majetku obce dle bodu 4, odst. a,b, zápisu

 

K bodu 7

Stanovení pravidel rozpočtového provizoria na období 1-2/2007

 

K bodu 8

Kalkulaci vodného na rok 2007

 

K bodu 10

Stanovení pravidel pro placení poplatku na odvoz PDO na rok 2007

 

K bodu 11

Důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu ÚPO Horní Pěna

 

K bodu 12f

Zprávu kontrolního výboru obce

 

 

Zastupitelstvo ukládá:

K bodu 4

Hospodářce obce zaúčtovat všechny potřebné účetní operace o zmíněném majetku obce do 31.12.2006

 

K bodu 5

Starostovi obce sdělit panu Jaroslavu Lehkému rozhodnutí zastupitelstva obce.

 

K bodu 6

Výboru pro kulturu a vzdělávání zajistit vítání občánků, narozených v roce 2006

 

K bodu 9

Starostovi obce uzavřít smlouvu s firmou DoZnač dle rozhodnutí zastupitelstva.

 

K bodu 11

Starostovi obce jako pořizovatele ÚPO zajistit dle článku V Usnesení uvedené

 

K bodu 12a

Starostovi obce sdělit paní Kačerové rozhodnutí zastupitelstva obce

 

K bodu 12c

Vrátit panu Václavu Švíkovi cenovou nabídku a požádat o její přepracování.

 

 

 

Navrhovatelé zápisu:

ing. Eva Píšová

 

 

Hana Veselá

 

 

 

 

 

Soupis příloh:

1.    Oznámení o zasedání včetně programu

2.    Prezenční listina

3.    Program rozvoje obce – návrh

4.    Cenová nabídka firmy DoZnač

5.    Usnesení č. 4/2006 – ÚPO

6.    7.    Nabídka na odkup akcií České spořitelny, a. s. firmou A&CE

8.    Cenová nabídka pana Václava Švíky na opravu vnitřních fasád v kapli P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

9.    Zpráva o činnosti kontrolního výboru obce

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová