Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

 

Žádosti o poskytování informací přijaté v roce 2021

 
PŘIJATO DNE ODPOVĚĎ DNE POPLATEK POZNÁMKA PŘILOŽENÝ SOUBOR
10.5.2021 12.5.2021 0,00   20210512185948440.pdf
 10.5.2021    0,00    

 

Žádosti o poskytování informací přijaté v roce 2022

 
PŘIJATO DNE ODPOVĚĎ DNE POPLATEK POZNÁMKA PŘILOŽENÝ SOUBOR
5.1.2022 5.1.2022 0,00   58fc99bce3d745e1b30c5fd21cf06086.pdf
12.4.2022  12.4.2022  0,00    DopisŽÁDOST_Podepsano.pdf
14.4.2022 14.4.2022

0,00

  62228e4f27964a5bbb1883c81c1287d9.pdf

 

 

 

 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě Horní Pěna, Horní Pěna 93, 387 31 Horní Pěna v úředních dnech a hodinách:

  DEN

  HOSPODÁŘKA

  STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA

  PONDĚLÍ

  7:00-10:30

  11:00-19:00

  17:00-19:00

  ÚTERÝ

  7:00-10:30

  11:00-14:00

   

  STŘEDA

  7:00-10:30

  11:00-16:30

  17:00-19:00

  ČTVRTEK

  7:00-10:30

  11:00-14:00

   

  PÁTEK

  7:00-10:30

  11:00-14:00

   

 2. Telefonické podání: pevná linka - 384 388 136
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu  ou@hornipena.cz,  elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Horní Pěna, Horní Pěna 93, 387 31  Horní Pěna.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Horní Pěna, Horní Pěna 93, 387 31 Horní Pěna  v úředních dnech a hodinách:

DEN

HOSPODÁŘKA

STAROSTA A MÍSTOSTAROSTA

PONDĚLÍ

7:00-10:30

11:00-19:00

17:00-19:00

ÚTERÝ

7:00-10:30

11:00-14:00

 

STŘEDA

7:00-10:30

11:00-16:30

17:00-19:00

ČTVRTEK

7:00-10:30

11:00-14:00

 

PÁTEK

7:00-10:30

11:00-14:00

 


Telefonické podání:  724 195 814

poštou na adresu Obecní úřad Horní Pěna, Horní Pěna 93, 387 31  Horní Pěna 

Elektronicky na e-mail: posta@hornipena.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou:  wymbyt3
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě v Horní Pěně, Horní Pěna 93, 387 31  Horní Pěna .
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Horní Pěna, Horní Pěna 93, 387 31  Horní Pěna 
 • *Formulář* - pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 150,- Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 černobílý    1,- Kč/ks
- oboustranně formát A4 černobílý    2,- Kč/ks
- jednostranně formát A3 černobílý    2,- Kč/ks
- oboustranně formát A3 černobílý    4,- Kč/ks
- kompaktní disk (CD)  20,- Kč/ks
- kopírování dat na CD (DVD)  40,- Kč/ks
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Kopírování dat na vlastní nosič žadatele je nepřípustné.

 

 

Źádost o poskytování informací