Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákonné předpisy obce > Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného p

 

Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna č. 1/2007

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo obce Horní Pěna se na svém 5.zasedání dne 30.1.2007 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů  a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších ,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v územním obvodu Obce Horní Pěna.

 

Článek 2

Vymezení základních pojmů

  1. Územní obvod obce Horní Pěna tvoří katastrální území obce Horní Pěna a její místní

části Malíkov nad Nežárkou.

  1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,

parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1).

  1. Volným pobíháním psů se rozumí stav, kdy pes není veden na vodítku a dále situace,

kdy má pes upevněné vodítko, avšak není veden, ani uvázán k jinému předmětu pevně spojenému se zemí.

 

Článek 3

Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a

vymezení ploch pro volné pobíhání psů

  1. Chovatel 2) psa je povinen zajistit, aby na  veřejných prostranstvích  byl  pes

v doprovodu fyzické osoby způsobilé psa ovládat (dále jen „průvodce psa“).

       2. Průvodce psa  je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku, tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů 3) . Tato povinnost se  nevztahuje na plochy určené k volnému pobíhání psů uvedené v odst. 4.        

 

---------------------------------

  1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

  1. Je-li to nutné, s ohledem na povahu psa, jeho poslušnost, či situaci na veřejném

prostranství,   je průvodce psa povinen zabezpečit psa tak, aby  neohrožoval zdraví

osob  nebo nepoškodil  majetek ( např.  nasazením náhubku  na mordu psa).

      4. Pro volné pobíhání psů je určena plocha KN parc.č. 950/1 v k.ú.Horní Pěna a KN parc.č. 630/1 v k.ú.Malíkov nad Nežárkou. Tímto nesmí být dotčena ustanovení dalších zákonných norem – např. zák.č. 449/2001 Sb. o myslivosti, v platném znění.

5. Povinnosti chovatelů k zamezení úniku zvířat, jejich volnému pohybu na veřejných

prostranstvích  či k udržování čistoty  jsou stanoveny zvláštním zákonem4).

 

 

Článek 4

Kontrolní činnost

 

Dodržování této obecně závazné vyhlášky kontrolují  osoby, které jsou k tomuto pověřeny

obecním úřadem .

 

Článek 6

Sankce

 

1. Jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno u fyzických osob  

    jako přestupek, u právnických osob a fyzických osob podnikajících, jako správní delikt.

2. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy  5) .

 

Článek 7

Zrušující ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1988 o udržování čistoty a pořádku v obci.

 

 

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem  15.2.2007

 

 

 

        Ing. Karel Dušek                                                                   Jaroslav Kubát

              starosta                                                                              místostarosta

 

 

2)        § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb.,. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární  zákon), ve znění pozdějších předpisů       

3)       § 60 odst.11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

4)       např. -  §  11 odst. 2 a § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992Sb. na ochranu zvířat; za přestupek lze udělit pokutu až    

                    20.000,- Kč, za správní delikt do výše 100.000,-Kč

                -   neodklizení znečištění způsobeného psem ( tuhého exkrementu) lze postihovat podle § 47 odst. 1 písm. d)

                    zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutou ve výši 1000,-Kč apod.         

5)       např.  z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.2.2007

 

Sejmuto z úřední desky dne: 19.2.2007