Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákonné předpisy obce > Obecne závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna

č. 1/2008

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

 

            Zastupitelstvo obce Horní Pěna se, na svém zasedání dne 25.11.2008 usnesením č. 12c/30, usneslo vydat na základě § 14 odst.2  zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84, odst. 2, písmena h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 

   l)  Tato obecně závazná vyhláška stanovuje poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek"), jakož i způsob jeho výběru na území obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou..

  2)   Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Horní Pěna.

 

Čl. 2

Poplatník

 

     Poplatek platí :

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden   společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,

 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba ( dále jen „ rekreační stavba“); má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.1)

 

Čl. 3

Sazba poplatku

 

1)  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) i b) této vyhlášky činí 500,-Kč a  je tvořena :

a)      z částky 250,-Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 250,-Kč za kalendářní rok; tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 434.520,-Kč. Náklady na poplatníka při evidovaném počtu 661 poplatníků  tedy činily:  657,37 Kč/poplatník/rok.

2)  V případě změny místa trvalého pobytu poplatníka, nebo změny vlastnictví stavby, která je určena     nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde – li k takovéto změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.2)

 

   

Čl. 4

Osvobození a úleva

1)      Od poplatku jsou osvobozeni :

 

      poplatníci podle čl. 2 písm. a) kteří se prokazatelně v obci nezdržují

     

2)      Vznik nároku na osvobození je poplatník (nebo rodinný příslušník starší 18-let) povinen doložit potvrzením skutečnosti, že poplatky za odvoz domovního odpadu platí v jiné obci, případně, že se nezdržuje na území ČR. Pokud není možné toto potvrzení zajistit, nahradí jej žadatel čestným prohlášením. Svou žádost je poplatník povinen předložit správci poplatku do 15 dnů, od okamžiku kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci  poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

3)      Na občany s přihlášeným trvalým pobytem v obci Horní Pěna a v místní části Malíkov nad Nežárkou se vztahuje úleva 105,-Kč z celkové částky poplatku, tj. poplatek pro občany s přihlášeným trvalým pobytem činí 395,-Kč/osoba/rok.

 

 

Čl. 5

Splatnost

 

       Poplatek je splatný vždy nejpozději do 28.února kalendářního roku, na který se poplatek vztahuje. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně Obecního úřadu, poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem na účet Obecního úřadu. Známka pro obsluhu sběrné nádoby bude poplatníkovi vydána ihned po přijetí platby Obecním úřadem Horní Pěna.

 

 

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník podle  čl.2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho

poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

2)      Poplatník podle  čl.2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik

nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 

 

 

Čl. 7

 

1)      Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny ( odvedeny )

včas, nebo ve správné výši, vyměří Obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

 

       2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona.4)

 

Čl. 8

 

            Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon,4)  není – li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

Čl. 9

 

Správce  poplatku může, na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

 

 

Čl. 10

           

                 Zrušuje se :

-         obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna  č. 3 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.         

-         obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Čl. 11

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2009

 

 

 

 

                                                                                   místostarosta                                                                        starosta                                                                                      

 

________________________________________________________________________

 

1)       § 10b , odst. 1, písm a) a b) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění novel(dále jen zákon)

2)       § 10b , odst. 4 zákona

3)       zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

4)       Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Vyvěšeno: 4.12.2008

Sejmuto: