Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákonné předpisy obce > Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna č. 4/2007

 

Zastupitelstvo obce Horní Pěna se, na svém zasedání dne 4.12.2007, usnesením č. 3/15,  usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10  a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Požární řád obce Horní Pěna upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou, dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

1.)  Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Horní Pěna a její místní části Malíkov nad Nežárkou je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obou obcí podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), dle Přílohy č.1 k Nařízení Jihočeského kraje č.3/2003 (www.kraj-jihocesky.cz).

 

2.) K zabezpečení úkolů podle čl.1 obec pověřuje zastupitelstvo obce projednáváním stavu požární ochrany v obci 1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného

nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

1.) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:

a) sklizeň pícnin, obilovin a slámy, jejich posklizňové úpravy a skladování

b) provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou

prováděny při hospodaření v lese (pálení klestu).

2.) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období:

a) období sklizně pícnin, obilovin, slámy, včetně jejich posklizňových úprav a skladování

b) období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou

    prováděny při hospodaření v lese (pálení klestu)

c) období rekreace (chatová oblast u rybníka Dřevo)

d) období mimořádně suchých a teplých klimatických podmínek během roku

 

3.)  Podmínky požární bezpečnosti při výše uvedených činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy Jihočeského kraje, které upravují :

a) podmínky a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti při kulturních, sportovních,  

    společenských a jiných akcích a shromážděních, kterých se zúčastňuje větší počet osob,

b) podmínky a povinnosti osob v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů     

c) podmínky a povinnosti osob při zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu.

 

4.) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních  podmínek považují:

 

a) objekty firmy Agro-B, spol.s r.o., K.Řečice, odštěpný závod Horní Pěna

b) objekt firmy AUTO LAK-SERVIS s.r.o., Horní Pěna 79

c) objekt firmy HP 27 s.r.o. (truhlárna), Horní Pěna 27

d) objekt firmy Autoopravna Oldřich Jantar, Horní Pěna 74

e) objekt firmy Truhlářství Küschall Ivan, Horní Pěna 108

f) Penzion Racek, Horní Pěna

g) objekt ZŠ a MŠ v Horní Pěně

h) objekt firmy Tilia96 spol.s r.o., Malíkov nad Nežárkou (truhlárna)

i) Penzion Malíkovský dvůr, Malíkov nad Nežárkou 6

 

 

Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zřízením požárních hlídek nebo pověřených osob.

 

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

1.) Přijetí ohlášení o požáru, živelné pohromě či jiné mimořádné události v katastru obcí je   

     zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

 

2.) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obou obcí je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2. a 5.

 

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

1.) Obec Horní Pěna zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, uvedené v příloze č. 1.  

     Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární  

     ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1.

     Příloha č.1 je nedílnou součástí požárního řádu obce.

2.) Členové jednotek se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví k požární  

     zbrojnici příslušného SDH (Horní Pěna či Malíkov nad Nežárkou).   

    

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé

použitelnosti

 

1.) Obec Horní Pěna stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

 

Obec

Katastrální území    (místní část)

Zdroj požární vody

Horní Pěna

Horní Pěna

Hydrantová síť

Rybník Dřevo (sjezd do rybníka na konci hráze)

Návesní rybníky na Kačležské ulici

Protipožární nádrž ve směru na Dolní Pěnu

Malíkov nad Nežárkou

Hydrantová síť

Návesní rybníky v horní a dolní části obce

 

 (2) Obec Horní Pěna v případě potřeby zpracovává, udržuje a předává v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požáru, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdových komunikací, jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5.

 

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru. Zejména pak udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje vody dle zvláštního předpisu. 4)          

 

(4) Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku.Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce,nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

                                                              

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru

                             obce a způsob vyhlášení požárního poplachu

 

(1) Seznam míst pro ohlášení požáru, živelní pohromy nebo jiné mimořádné události:

 

a) Tísňová linka operačního a informačního střediska HZS JčK tel. 112 nebo 150

 

b) Krajské OPIS  HZS JČ kraje Č.Budějovice  tel.: 950 230 110 až 104

                                                                       mobil: 725 030 510 a 511

c) Veřejné telefonní automaty se symbolem telefonního čísla 150

 

d) Níže uvedené osoby:

 

 

Funkce

Jméno

Telefonní kontakt

Starosta obce

Ing. Karel Dušek

724 524 494

Místostarosta obce

Jaroslav Kubát

728 517 852

Starosta SDH Horní Pěna

Milan Veselý

721 761 403

Starosta SDH Malíkov n/Než.

Rudolf Žáček

721 640 731

           

 

(2) Další důležitá telefonní čísla:

     - tvoří Přílohu č.2, která podléhá pravidelné aktualizaci při jakékoliv změně.

 

(3) Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

 

a) rotační sirénou dálkově ovládanou, popř. manuálně ovládanou z kanceláře OÚ

b) místním veřejným rozhlasem – požární znělkou v kombinaci s verbálním sdělením 

 

(4) V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje pomocí místního veřejného rozhlasu, popř. megafonu.

 

 

                                                                        Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.

 

Viz. Příloha č.1 k Nařízení Jihočeského kraje č.3/2003.

www.kraj-jihocesky.cz

 

                                                                        Čl. 9

                                                                       Sankce

 

           Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů. 4)          

                        

Čl. 10

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

Jaroslav Kubát                                                                           ing. Karel Dušek

místostarosta                                                                              starosta  

 

___________________________________________________________________________

4) např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno: 5.12.2007

Sejmuto: 7.1.2008

 

Příloha č.1 k požárnímu řádu obce Horní Pěna:

 

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedenou níže. Kategorie, počet,stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny níže a jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

 

 

Dislokace JPO

 

Kategorie JPO

 

Počet členů

 

Minimální počet členů

v pohotovosti

Horní Pěna

V

9

1+3

Malíkov nad Než.

V

9

1+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Viz. Příloha č.1 k Nařízení Jihočeského kraje č.3/2003

 

Příloha č.2 k požárnímu řádu obce Horní Pěna:

 

Telefonní čísla v nouzi

Hasiči

150

Záchranka

155

Policie

158

SOS

112

 

Lékařská služba první pomoci

J.Hradec

384 376 111

384 376 157

 

Policie

Policie Jindř.Hradec

974 233 111

974 233 700

Policie Nová Bystřice

384 386 210

 

Poruchy

Plyn

1239

Elektřina

800 225 577

Voda (Vak JČ a.s.)

800 900 991