Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákonné předpisy obce > Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 - doplňuje vyhlášku č. 3/2007

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo obce  Horní Pěna se na svém zasedání dne 4.12.2007 usnesením č. 5/15, usneslo vydat na základě § 14 odst.2  zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84, odst. 2, písmena h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. I

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

 

1.      Čl. 3, odst. 1  včetně nadpisu zní:

Čl. 3

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) i b) této vyhlášky činí 390,-Kč a je  

    tvořena :

a)      z částky 250,-Kč za kalendářní rok a

b)      z částky 140,-Kč za kalendářní rok; tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

Skutečné náklady předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 354.000,-Kč. Náklady na poplatníka při evidovaném počtu 662 poplatníků  tedy činily:  534,74 Kč/poplatníka/rok.

 

Čl. II

Účinnost

 

  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2008

 

 

Jaroslav Kubát                                                      ing. Karel Dušek

 místostarosta                                                              starosta 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.12.2007

 

Sejmuto z úřední desky dne: 7.1.2008