Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákonné předpisy obce > Obecně závazná vyhlášky č. 2/2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Horní Pěna č. 2/2007 o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Horní Pěna vydává dne 26.6.2007 podle ust. § 14, odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Část I.

 

Čl. 1

Základní ustanovení

(1) Obec Horní Pěna vybírá tyto místní poplatky:

 

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

c)  poplatek za užívání veřejného prostranství,

d) poplatek z ubytovací kapacity.

 

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní  úřad Horní Pěna.

 

Část II.

Poplatek ze psů

 

Čl. 2

Předmět poplatku

 

                                        Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

 

Čl. 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce .

(2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy

vznikla poplatková povinnost.

(3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích. 1)                                                                                     

                                                                           

 

 

                                                                    Čl.4

                                                           Sazba poplatku

 

                             Poplatek za každého psa činí 200, -    ročně.

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

(1)  Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém  pes dovršil věk tří měsíců.

 

(2)    Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku  postupuje se obdobně.

 

                                                                     Čl. 6

                                                        Splatnost poplatku

 

(1)    Poplatek je splatný do 31.3. kalendářního roku

(2)  Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15  dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

Část  III.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Čl. 7

Předmět poplatku

 

       (1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodně pobývají na území obce  za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu.

       (2) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 2).

 

 

Čl. 8

Plátce poplatku

 

       (l)     Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a je povinen jej pravidelně obecnímu úřadu vyúčtovat a odvést, a to 1x ročně nejpozději do 15.1. následujícího roku.

 

      (2) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 3)

 

 

 

 

Čl. 9

Sazba poplatku a jeho splatnost

 

(1)  Sazba poplatku činí 7,- Kč za osobu a každý i započatý den, není-li tento den dnem

příchodu

(2)  Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou

dobu pobytu.

Část IV.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

Čl. 10

Předmět poplatku

 

       Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného  prostranství, kterým se rozumí provádění, umístění dočasných staveb a   zařízení, sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, vyhrazení trvalého  parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo   potřeby tvorby filmových a televizních děl  4).

  

Čl. 11

Veřejné prostranství

 

   (1)Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,tržiště,chodníky,veřejná

zeleň,parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru 5).

   (2)Vymezení veřejného prostranství na území obce pro účely této obecně závazné

vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

 

Čl. 12

Poplatník

 

       (1)Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem

uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.

(2)    Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství

alespoň 24 hodin před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.

 

        Čl. 13

        Sazby poplatku

 

     (1) Sazby poplatku činí za každý i započatý m2 a den, za: 

 a) umístění dočasných staveb a  zařízení,

     sloužících pro poskytování prodeje ……………………..20,-Kč 

b) umístění dočasných staveb a  zařízení,

    sloužících pro poskytování služeb …………………….......5,-Kč

c) užívání tohoto prostranství pro reklamní akce

    nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl ………...10,-Kč

     

            (2)  Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 6).

 

       Čl. 14

    Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

 

(1)  Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne kdy zvláštní užívání tohoto

prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

(3)    Poplatek je splatný předem při plnění oznamovací povinnosti o užívání veřejného

prostranství. V případech, kdy se vydává správní rozhodnutí, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení správního rozhodnutí, kterým se užívání veřejného prostranství povoluje.  

 

 

Část V.

Poplatek z ubytovací kapacity

 

Čl. 15

Předmět poplatku

       Poplatek z ubytovací kapacity se platí z využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

 

Čl. 16

Poplatník

 

(1)  Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné

ubytování poskytla.

(2)  Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu 7) , údaj o účelu pobytu se neuvádí.

 

Čl. 17

Sazba poplatku a jeho splatnost

 

(1)  Sazba poplatku činí 2,-Kč za každé využité lůžko a den. 

(2)  Poplatek je splatný 1x ročně nejpozději do 15.1. následujícího roku.

(3)  Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích 8).

 

Část VI.

Ustanovení společná a závěrečná

 

Čl. 18

(1)  Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá

zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.

(2)  Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti

zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.

(3)  Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou

případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.

(4)    K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho

příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Čl. 19

Sankce

(1)  Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas,

nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.

(2)    Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit

poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 9).

 

Čl. 20

      Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 10), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

Čl. 21

Zrušující ustanovení

 

  Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1999 a obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o místních poplatcích.

 

                                                                   Čl. 22

                                                                 Účinnost

 

             Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 20.7.2007

 

 

 

 

Jaroslav Kubát                                                                  ing. Karel Dušek  místostarosta                                                                               starosta

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)     § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon)

2)       § 3 odst. 2 zákona

3)       § 3 odst.4 zákona

4)      § 4, odst. 1  zákona

5)      § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

         6)    § 4 odst.1  poslední věta zákona

         7)     § 7 odst. 3 a § 3 odst. 4 zákona

         8)     § 7 odst. 2 zákona

         9)     § 37 zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

10)   zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Vyvěšeno: 4.7.2007

 

 

Sejmuto: 23.7.2007