Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákonné předpisy obce > Přehled povinných informací

Přehled povinných informací

Prezentace obecního úřadu na internetu

 

Veřejná správa pomocí nové informační technologie přináší nové řešení některých agend, postupů a zejména zásadně jiné pojetí otevřenosti veřejné správy a její komunikace s veřejností.

Internetové stránky v sobě spojují velké množství funkcí:

Ø      vývěska ( neformální oznamování veškerých událostí)

Ø      úřední deska (právně závazná)

Ø      zveřejňování informací o činnosti obce (povinných i nepovinných dle informační strategie obce)

Ø      komunikace s veřejností (dotazy a odpovědi, tématické diskuze, volná návštěvní kniha apod.)

Ø      zjišťování veřejného mínění (ankety)

Ø      komunikace veřejnosti mezi sebou

Ø      doručování podkladů pro jednání orgánů obce

Ø      doručování a poskytování úředních podkladů (formuláře a návody)

Ø      on-line vyřizování některých agend

Ø      podpora bezpečnosti (krizové řízení)

Ø      propagace obce

Ø      propagace a podpora podnikatelských aktivit

Ø      a další….

 

Zde je přehledný okruh povinně zveřejňovaných informací obce Horní Pěna, s aktivními odkazy na jednotlivé stránky, kde lze informace rychle a snadno najít:

Obecní úřad zveřejňuje informace o veškeré činnosti obce na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě a dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitějším zdrojem informací je ÚŘEDNÍ  DESKA, kterou obecní úřad zajišťuje klasickým i elektronickým způsobem a která je nepřetržitě veřejně přístupná.

Dokumenty zveřejňované na elektronické úřední desce jsou ve formátu: doc, xls, rtf, htm , pdf

 

Okruh povinně zveřejňovaných informací:

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Oddíl –  Popis úřadu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Oddíl –  Poskytování informací, příjem podání

 

3. Popis organizační struktury povinného subjektu

Oddíl –  Kontakty

Oddíl –  Popis úřadu

 

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, oficiální e-mail, jiné možné spojení.

Oddíl – Kontakty

Oddíl – Elektronická podatelna

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Oddíl – Popis úřadu

 

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

Oddíl – Popis úřadu

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Obec Horní Pěna není plátcem DPH

 

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za běžný a minulý rok.

Oddíl –  Rozpočet

Oddíl –  Závěrečný účet obce  Výsledky hospodaření obce, včetně závěrečného účtu

 

 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Získat informaci lze osobně na obecním úřadě nebo jako jednou z možností je podání žádosti o informace s použitím elektronického formuláře.

Oddíl –  Poskytování informací

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Oddíl – Poskytování informací,Elektronická podatelna

 

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Oddíl – Poskytování informací, Elektronická podatelna

 

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Název formuláře: ŽÁDOST o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Elektronická verze – oddíl  formuláře

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací, plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádných událostí.

Oddíl –  Popisy postupů – návody pro řešení životních situací, plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádných událostí.

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí.

Oddíl –  Vyhlášky, Jednací řád zastupitelstva. Zápisy z jednání zastupitelstva obce– přehled obecně závazných vyhlášek vydaných obecním úřadem, řády obce, usnesení zastupitelstva obce a přehled nejdůležitějších zákonů, kterými se řídí činnost obce, včetně aktivních odkazů.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Oddíl –  sazebník úhrad sazebník úhrad a další platby vybírané obecním úřadem

 

16. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Oddíl –  Poskytování informací

 

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli  pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Obec Horní Pěna má zřízenou příspěvkovou organizaci - Základní školu a Mateřskou školu v Horní Pěně.

 

18. Informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování

a) Obec zpracovává osobní údaje pracovníků pro mzdové účely, (pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce) v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje dále poskytuje v souladu s dalšími právními předpisy OSSZ Jindřichův Hradec, VZP Jindřichův Hradec, Finanční úřad Jindřichův Hradec, Česká pojišťovna a.s, Kooperativa a.s.

Obecní úřad se při zpracování osobních údajů dále řídí Směrnicí o oběhu účetních dokladů.

Archivace těchto dokladů se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

b) Poskytování informací na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Informační systém obecního úřadu:

Operační systém sítě: Microsoft Windows XP Home Edition

Uživatelská stanice pracuje na platformě MS Windows XP, kancelářský balíček MS Office 2000 Přehled aplikačního software:

TRIADA –  program na zpracování účetnictví, výkaznictví, rozpočet

TRIADA –  registr obyvatel a územně identifikační registr

NERO – program na vypalován dat

 

19. Veřejně přístupné registry, seznamy, evidence, rejstříky

Vybrané odkazy:

www.justice.cz  - obchodní rejstřík

www.mfcr.cz – oddíl Veřejnost – Informační zdroje – Ares – ekonomické subjekty – obchodní i živnostenský rejstřík najednou

www.zakony.cz

www.mvcr.cz/sbirka

www.myslivost.cz/legislativa/legislativa.asp

www.myslivost.cz/legislativa/statistika.asp

 

Další užitečné odkazy:

Zpravodajství:

http://news.google.com – zahraniční

www.idnes.cz – portál kde se zprávy přes den mění

www.mfdnes.cz – podoba tištěného deníku

www.headlines.cz – internetový magazín – zprávy z tištěných médií

www.pravednes.cz

http://www.euroskop.cz - Evropská unie

http://europa.eu - Portál Evropské unie

http://eu.ihned.cz - aktuální informace o Evropské unii

 

Encyklopedie:

www.cojeco.cz – přístupná zdarma

www.wikipedie.cz – otevřená internetová encyklopedie