Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře > Žádost o povolení vypouštění odpadních vod - domácnosti

 

              Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor životního prostředí

Janderova 147/II

Jindřichův Hradec

377 22

                                                                                                                                                 

 

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

[§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

 

 

1.    Žadatel1)

Jméno, popřípadě jména, příjmení       ..............................................

Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu.........................…...............

Datum narození                               ............................

Telefon                                           ............................

 

2.     Údaje o místu vypouštění odpadních vod

Název obce                                                                     ..................................

Název katastrálního území                                                ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí2)           ..................................

 

3.     Údaje o požadovaném vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

Čistírna odpadních vod (název - typ)                                ..................................

Způsob čištění                                                                  ..................................

Počet napojených EO3)                                                    ...............................

Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných vod    .............................

.............................…………………………………………………..

 

4.  Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno4)                                    ................

5.    Údaje o množství vypouštěných vod

                                    prům.         l.s-1                                           max.           l.s-1   

                           max.           m3.měs-1                                                      m3.rok-1

 

6.    Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod v ukazatelích znečištění stanovených zvláštním právním předpisem5) (doplní se navrhované požadované emisní limity jednotlivých ukazatelů jakosti včetně bilance), popřípadě dalších ukazatelích znečištění

                                          „p“                                  „m“

CHSKCr                                mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

BSK5                                    mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

NL                                        mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

……….                                mg.l-1                               mg.l-1                              t.rok-1

(V případě většího počtu ukazatelů se jejich seznam v členění podle tohoto bodu uvede v příloze žádosti.)

 

„p“ -    přípustné koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění

„m“ -   maximální koncentrace vypouštěných odpadních vod po předčištění

 

7.    Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

 

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení

Adresa

 

 

 

 

 

 

         (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

 

 

V ....................... dne .....................

 

 

                                                                                 ..................................

                                                                                              podpis(y) žadatele(ů)

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy

 

1.        Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa vypouštění odpadních vod.

2.        Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod.

3.        Stanovisko správce vodního toku.

4.        Posouzení vlivu vypouštěných odpadních vod na jakost podzemních vod.

5.        Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.

6.        Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy6) jako podklad pro zahájení řízení.

7.        Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q355 denní), pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

8.        Údaje o jakosti vody při Q355 denním průtoku (popřípadě při minimálním zaručeném průtoku) vody ve vodním toku nebo hodnotu s roční pravděpodobností nepřekročení 95% v místě, kde má být povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových, pokud se žádost o povolení týká vodního toku.

9.        Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

 

Vysvětlivky

 

1)    Žadatel je fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. Uvede se jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2)    Uvede se parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěn výpustní objekt.

3)    Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK5 za den (BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace). Zatížení vyjádřené v počtu ekvivalentních obyvatel se vypočítává z maximálního průměrného týdenního zatížení vstupu do čistírny odpadních vod během roku, s výjimkou neobvyklých situací, jako jsou např. silné deště a povodně (viz. vysvětlivka v tabulce 1a v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).

4)      Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k vypouštění odpadních vod, nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.

5)    Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

      Emisní limity mohou být mimo koncentračních jednotek stanoveny rovněž

-           minimální účinnosti čištění v čistírně odpadních vod v %,

-           množstvím vypouštěného znečištění za určité období,

-           poměrným množstvím vypouštěného znečištění vyjádřeným poměrem jednotky hmotnosti na jednotku hmotnosti látky nebo suroviny použité při výrobě nebo výrobku.

6)    Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.