Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Formuláře > Žádosti o povolení odběru vod - podnikatelé

Žádosti o povolení odběru vod - podnikatelé

 

 

 

                                                                                                                                                 

Městský úřad Jindřichův Hradec

Odbor životního prostředí

Janderova 147/II

Jindřichův Hradec

377 22

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                      

 

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

[§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

 

 

1.    Žadatel1)

Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení          ....................

………………………………………………………………………………..

Sídlo / Místo podnikání / Adresa místa trvalého (přechodného) pobytu …................

………………………………………………………………………………..

2) / Datum narození                      ............................

OKEČ3)                                          ............................

Telefon                                           ............................

 

2.         Druh nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona (požadovaný druh se označí křížkem)

-           písm. a)     jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s vodami

bod 1.     k jejich odběru,                                                                                                                  

bod 2.     k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,                                                                     

bod 3.     k využívání jejich energetického potenciálu,                                                               

bod 4.     k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže,

                popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,                                      

bod 5.     k jinému nakládání s nimi.                                                                                                

-         písm. b)      jde-li o podzemní vody

bod 1.     k jejich odběru,                                                                                                                  

bod 2.     k jejich akumulaci,                                                                                                             

bod 3.     k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,                                                     

bod 4.     k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,                   

bod 5.     k jinému nakládání s nimi.                                                                                                

 

3.        Popis nakládání s vodami, včetně jejího užití

......................................................................................

 

4.     Údaje o místu nakládání s vodami

Název obce                                                                     ..................................

Název katastrálního území                                                ..................................

Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí             ..................................

Typ odběrného objektu                                                 ..................................

 

5.           Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat (na základě žádaného druhu nakládání s vodami se doplní konkrétní požadovaná hodnota množství)

 

-          Odběr povrchové nebo podzemní vody (popřípadě jiné nakládání s nimi) nebo čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny či umělé obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou (§ 8 odst. 1 písm. a) body 1., 5. a písm. b) body 1., 3., 4., 5. vodního zákona)

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá           ........................

prům._______l.s-1                                          max.________l.s-1

max. _______m3.měs-1                                _______tis. m3.rok-1

 

-          Vzdouvání, popřípadě akumulace povrchové nebo podzemní vody (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a písm. b) bod 2. vodního zákona)

Celkový objem akumulované (vzduté) vody                   _________tis. m3

Délka vzdutí při maximální hladině                                  ___________ m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody               _________ m n. m. Bpv

 

-          Využívání energetického potenciálu (§ 8 odst. 1 písm. a) bod 3. vodního zákona)

Maximální množství

povrchové vody využívané pro zařízení _________ m3.s-1                                        

Maximální spád ____________ m                                                                          

 

6.    Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno4)                              ......................

                                                                        

7.    V případě, že oprávněný žádá o povolení k nakládání s vodami v množství větším než 500 m3 vody v kalendářním měsíci nebo větším než 6 000 m3 vody v kalendářním roce (s výjimkou povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 vodního zákona)

 

Navrhovaný způsob měření množství vody          ........................

 

8.    Při odběru povrchové nebo podzemní vody za účelem úpravy na vodu pitnou

Počet zásobovaných obyvatel                                                     ........................

Kategorie upravitelnosti vody5)                                                   ........................

Ochranné pásmo vodního zdroje - stanoveno (nehodící se škrtněte)                 ANO / NE

-          rozhodnutím                  č.j.:  .............................. ze dne  .............

-          vydáno (úřad)                      ...................................................

 

9.    Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi

 

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení

Adresa

 

 

 

 

 

 

       (V případě většího počtu účastníků vodoprávního řízení než 3 se jejich seznam uvede v příloze žádosti.)

 

 

V ....................... dne .....................

 

 

 

 

                                                                                 ..................................

                                                                                              podpis(y) žadatele(ů)


 

Přílohy

 

1.        Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa nakládání s vodami.

2.        Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami a v případě vzdouvání též s vyznačením délky vzdutí.

3.        Doklad, jímž žadatel prokáže právo k pozemkům a stavbám vzdouváním vody dotčeným, popřípadě, že podal návrh na jejich vyvlastnění nebo že učinil opatření k objasnění nejasných vlastnických vztahů k těmto pozemkům a stavbám nebo ke zjištění pobytu jejich vlastníků, nejsou-li mu známi.

4.        Stanovisko správce povodí k požadovanému nakládání s vodami.

5.        Stanovisko příslušného správce drobného vodního toku k požadovanému nakládání s vodami, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku.

6.        Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, pokud se žádost o povolení k nakládání s vodami týká podzemní vody, včetně zhodnocení původu vody (mělký či hlubinný oběh), možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení hladiny podzemních vod, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech nerozhodne jinak (§ 9 odst. 1 vodního zákona) (viz. metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP ČR č. 1/2002 ke stanovení minimální hladiny podzemních vod uveřejněný ve Věstníku MŽP ČR, částka 2/2002).

7.        Kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud požadované povolení k nakládání s vodami souvisí se stávajícím vodním dílem a v minulosti bylo vydáno jiným vodoprávním úřadem než dnes příslušným k vydání povolení k nakládání s vodami, pokud je má žadatel k dispozici.

8.        Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy6) jako podklad pro zahájení řízení.

9.        Údaje o průtocích vody ve vodním toku (Q330 denní, Q355 denní, Q364 denní a Qa dlouhodobý průměrný), pokud se žádost o povolení týká vodního toku a požadované nakládání s vodami může mít za následek snížení průtoku vodního toku.

10.     Výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů6), pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny.

11.     Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

 

Vysvětlivky

 

1)    Žadatel je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch má být povolení vydáno. V případě

- právnické osoby se uvede název nebo obchodní firma, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2) zapsané v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího její právní formu a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku se uvede název, sídlo právnické osoby nebo organizační složky právnické osoby, která má sídlo na území jiného členského státu EU, a IČ2), pod kterým byly zřízeny, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;

- fyzické osoby podnikající se uvede jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), adresa místa podnikání a IČ2) tak, jak byla zapsána do zákonem stanoveného rejstříku, a OKEČ3), popřípadě telefonické spojení;

- fyzické osoby nepodnikající se uvede – jméno, popřípadě jména a příjmení, adresa místa trvalého pobytu (popřípadě přechodného pobytu v případě občanů jiných členských států EU), datum narození, popřípadě telefonické spojení.

2)    IČ - identifikační číslo ekonomického subjektu - přidělené právnické osobě či fyzické osobě podnikající (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). V případě fyzické osoby nepodnikající se místo IČ uvede datum narození.

3)    OKEČ - číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností ČSÚ (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající - hlavní (převažující).

4)    Doba - v případě povolení k nakládání s vodami - k využívání jejich energetického potenciálu, nemůže být vydáno na dobu kratší než 25 let (§ 9 odst. 6 zákona o vodách).

5)    Kategorie upravitelnosti surové vody – týká se pouze vodovodů pro veřejnou potřebu [zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů]; surová voda se rozděluje podle limitních hodnot do tří kategorií A1, A2 a A3 (§ 22 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.) odpovídajících standardním metodám úpravy podle přílohy č. 13 této vyhlášky.

6)   Např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpis