Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 10. jednání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2007

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 26.6.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

Program zasedání:

Program zasedání:

1.                 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                 Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

4.                 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

5.                 Závěrečný účet obce

6.                 Prosba o mimořádný příspěvek Občanského sdružení OKNA, J. Hradec

7.                 Žádost paní Pakostové o přidělení bytu

8.                 Žádost paní Friedecké o prodej pozemku

9.                 Žádost manželů Králových o prodej pozemku

10.              Žádost manželů Hiršových o prodej pozemku

11.              Různé

a.     stížnost paní Lebedové

b.     Reakce na upomínku paní Hendrychové

c.     Upozornění na nebezpečí pádu stromu - Agropodnik

d. Úprava výše odměn voleným zastupitelům

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce ing. Karla Duška  doplněn o body:

 

11.            Rozpočtové opatření čj 219/2007

12.            Různé

a.     stížnost paní Lebedové

b.     Reakce na odpověď na upomínku paní Hendrychové

c.     Upozornění na nebezpečí pádu stromu – Agropodnik

d.     prodej pozemku p. č. 1133/36 v Malíkově nad Nežárkou panu Fenclovi

d. Úprava výše odměn voleným zastupitelům

 

dále byl z programu na žádost manželů Hiršových odebrán bod č. 10.

 

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1)    Do návrhové komise byli navrženi pan Jaroslav Kubát a paní ing. Eva Píšová Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Rudolf Žáček a pan Josef Balga

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

 

2)    Kontrola usnesení minulého zápisu –

a)    Bez připomínek

 

3)     Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky o  místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Návrh vyhlášky tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje pro přijetí vyhlášky v navrhovaném znění.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/07 místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s platností od 20.7.2007.

 

 

4)     Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky o  místních poplatcích. Návrh vyhlášky tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje pro přijetí vyhlášky v navrhovaném znění.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/07 místních poplatcích s platností od 20.7.2007.

 

 

5)    Závěrečný účet obce

Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu obce Horní Pěna za rok 2006. Návrh závěrečného účtu obce včetně příloh je uložen v účetní agendě obce. Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce s výhradami. Nedostatky citované ve zprávě byly již odstraněny. Nedostatek týkající se pozdního schválení posledního rozpočtového opatření roku 2006 bude odstraněn k 31.1.2008. Poslední rozpočtová změna bude zastupitelstvu předložena na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2007 s případnou žádostí o udělení plné moci starostovi obce a správci rozpočtu o realizaci případných rozpočtových změn k 31.12.2007. Tyto pak budou schváleny na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvu byla předložena v rámci závěrečného účtu obce i výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace (ZŠ a MŠ Horní Pěna). Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce v předloženém znění včetně příloh. Soupis příloh, tvořících závěrečný účet obce je přílohou č. 5 k zápisu.

 

 

6)    Prosba o mimořádný příspěvek občanského sdružení OKNA Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prosbou občanského sdružení OKNA o mimořádný příspěvek na letní tábor. Žádost tvoří přílohu č. 6 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o zaslání mimořádného příspěvku občanskému sdružení OKNA.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo obce zamítá žádost občanského sdružení OKNA o mimořádný příspěvek na letní tábor.

 

7)     Žádost paní Petry Pakostové o přidělení bytu

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí paní Petry Pakostové o přidělení obecního bytu v čp. 82 čj. 189/2007. Žádost tvoří přílohu č. 7 k zápisu. Paní Pakostová předložila všechna potřebná potvrzení a čestná prohlášení. Zastupitelstvo obce hlasuje o přidělení bytu v čp. 82 paní Pakostové od 1.7.2007.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce přiděluje byt č. 5 v čp. 82 paní Petře Pakostové od 1.7.2007

 

 

8)     Žádost paní Friedecké o prodej pozemku

Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Kalábové Fridecké čj 191/07 o prodej pozemku p. č. 336/1. Žádost tvoří přílohu č. 8 k zápisu. Vzhledem k nejasnosti v číslování parcel zastupitelstvo odkládá řešení do dalšího jednání. Zastupitelstvo hlasuje o odložení schválení záměru prodeje pozemku, pokládaného za č. 336/1, do dalšího jednání.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo odkládá schválení záměru prodeje pozemku dle žádosti a kopie katastrální mapy (přílohy č. 8. a 9. k zápisu) do dalšího jednání.

 

 

9)     Žádost manželů Králových o prodej pozemků

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí manželů Králových o prodej pozemků čj. 246/2007. Žádost tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Manželé Královi žádají o prodej pozemků p. č. 293/2 o výměře 307 m2, 293/3 o výměře 327 m2 a 1179/8 o výměře 100 m2, vše v KÚ Horní Pěna.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru prodeje předmětných pozemků, a to v ceně Kč 20,00 za 1 m2.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

1

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemků v KÚ a obci Horní Pěna, p. č. 293/2 o výměře 307 m2, 293/3 o výměře 327 m2 a p. č. 1179/8 o výměře 100 m2.

 

10)Žádost manželů Hiršových o prodej pozemku

Bylo z programu vynecháno (viz výše)

 

11)Rozpočtové opatření čj. 219/2007 – č. 3 a 4

Zastupitelstvu jsou předložena rozpočtová opatření 3 a 4. Kopie rozpočtových opatření tvoří přílohy č. 10 a 11 k zápisu.

Rozpočtové opatření č. 3 obsahuje snížení rozpočtovaného souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na správu), a to o 1,96 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 4 obsahuje příjem půjčky od firmy AVE CZ., v celkové výši 266 tis. Kč.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení předložených rozpočtových opatření

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo souhlasí s přijetím rozpočtových opatření 3 a 4 v předložené výši.

 

 

12)Rúzné

a)    Stížnost paní Lebedové

Zastupitelstvu byla předložena stížnost paní Lebedové na pálení odpadu na sousedním pozemku. Stížnost tvoří přílohu č. 12 k zápisu. Zastupitelstvo bere tuto na vědomí vzhledem k tomu, že k pálení odpadu již nedochází.

 

b)    Reakce na odpověď na paní Hendrychové Aleny

Zastupitelstvu byla předložena odpověď paní Hendrychové na upomínku neuhrazených nákladů za elektřinu v domku čp. 43 v obci Malíkov nad Nežárkou. Vzhledem k tomu, že náklady na vymáhání pohledávky by přesáhly její výši, zastupitelstvo hlasuje o odpisu pohledávky za paní Hendrychovou Alenou ve výši Kč 9 977,00. Odpověď paní Hendrychové tvoří přílohu č. 13 k zápisu.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s odpisem pohledávky za paní Hendrychovou.

 

 

c)    Upozornění na nebezpečí pádu stromu - Agropodnik

Zastupitelstvu byl předložen dopis Agropodniku J.Hradec, čj. 181/07, který upozorňuje na možný pád stromu na chatu. Kopie dopisu tvoří přílohu č. 14 k zápisu. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s § 22 zákona č.289/1995 Sb. v platném znění (lesního zákona), který stanoví povinnost vlastníka  ohrožené nemovitosti provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými budou jejich stavby a zařízení zabezpečeny, mimo jiné i před pádem stromu. Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí.

 

 

d)    Prodej pozemku p. č. 1133/36 v Malíkově nad Nežárkou panu Fenclovi

Zastupitelstvo obce hlasuje o prodeji části pozemku p. č. 1133/36 o výměře 136 m2 (díl a, připojený následně k p. č. 1133/2) v KÚ Malíkov nad Nežárkou panu Antonínu Fenclovi. Záměr prodeje pozemku tvoří přílohu č. 15 k zápisu.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p. č. 1133/36 o výměře 136 m2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou panu Antonínu Fenclovi za Kč 20,00 na 1 m2.

 

e)    Úprava výše odměn voleným zastupitelům

Na základě přezkumu z KUJCK došlo ke kontrole výše odměn a jejich výplaty voleným zastupitelům. Kopie zprávy tvoří přílohu č. 16 k zápisu. Výše odměn byla stanovena dnešního dne znovu, a to dle přílohy č. 17. k zápisu. Veškeré závazky k obci byly vyrovnány už v měsíci 5/2007.

Zastupitelstvo hlasuje o výši odměn zastupitelům dle přílohy č. 17

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje výši odměn zastupitelům dle přílohy č. 17, a to od měsíce 6/2007.

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: Rudolf Žáček

         Josef Balga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ing. Karel Dušek

                                               starosta obce

 

 

 

Usnesení k zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 26.6.2007

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

K bodu 12 a):

Stížnost paní Lebedové na pálení odpadků na sousedním pozemku

 

K bodu 12 c)

Upozornění na nebezpečí pádu stromu na nemovitost Agropodniku

 

K bodu 9g:

Informaci výboru pro stavební otázky o stavu bytu po p. Lebedovi v čp. 97 a o stavu celého domu čp. 97, nutnost naléhavého řešení těchto problémů.

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

K bodu 3:

Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

K bodu 4:

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

 

 

K bodu 5

Závěrečný účet obce v předloženém znění, a to s výhradou

 

K bodu 7

Přidělení bytu č. 5 v čp. 82 v Horní Pěně paní Petře Pakostové

 

K bodu 8

Odložení záměru prodeje pozemku paní Kalábové Friedecké, v žádosti označeném jako p. č. 336/1

 

K bodu 9

vyvěšení záměru prodeje pozemků v KÚ a obci Horní Pěna, p. č. 293/2 o výměře 307 m2, 293/3 o výměře 327 m2 a p. č. 1179/8 o výměře 100 m2.

 

K bodu 11)

Rozpočtová opatření č. 3 a 4 v předloženém znění

 

K bodu 12 b)

Odpis pohledávky ve výši kč 9 977,00 za paní Hendrychovou Alenou

 

K bodu 12 d)

Prodej části pozemku p.č. 1133/36 o výměře 136 m2 panu Antonínu Fenclovi v ceně Kč 20,00 za 1 m2

 

K bodu 12 e)

Úpravu odměn zastupitelům dle přílohy č. 17 k zápisu a dle protokolu kontrolního výboru

 

 

 

Zastupitelstvo zamítá:

K bodu 6

Finanční příspěvek občanskému sdružení OKNA, J. Hradec