Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 11. jednání zastupitelstva obce ze dne 31.7.2007

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 31.7.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf,

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1.                 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                 Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                 Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/01 – Rekonstrukce věžních hodin v kostele arch. Michaela v Horní Pěně – výběr nejvýhodnější nabídky

4.                 Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/02 – Rozšíření veřejného osvětlení v obci Horní Pěna – výběr nejvýhodnější nabídky

5.                 Změna územního plánu obce č. 1 – v obci Horní Pěna

6.                 Rozpočtové opatření č. 5/2007

7.                 Prodej pozemku p. č. 484/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou

8.                 Prodej pozemků p. č. 293/2, 293/3, 1179/8 v KÚ Horní Pěna

9.                 Pronájem části pozemku p. č. 1176/72

10.              Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1176/72

11.              Záměr prodeje pozemku ZE p.č. 336

12.              Různé

a.     stížnost paní Milady Kolářová na volný pohyb psů po obci Horní Pěna

b.     Žádost o přidělení bytu pana Michala Rückla

c.     Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 1176/69 v KÚ Horní Pěna – Agro-B, s. r. o.

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce ing. Karla Duška  doplněn o body:

 

2)    Různé

d.     rozpočtový výhled 2007 – 2009 (aktualizace)

e.     Zprávy kontrolního výboru

f.     Zprávy finančního výboru

g.     Odpisový plán příspěvkové organizace

d. Žádost SDH Horní Pěna o příspěvek na činnost

 

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1)    Do návrhové komise byli navrženi paní RNDr.  Andrejchová Hana a pan  Vladimír Šaman. Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Hana Veselá a pan Václav Čekal

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

2)    Kontrola usnesení minulého zápisu –

Bez připomínek

 

3)     Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/01 – Rekonstrukce věžních hodin v kostele arch. Michaela v Horní Pěně – výběr nejvýhodnější nabídky

Zastupitelstvu byl předložen protokol o jednání výběrové komise pro veřejnou zakázku č. 2007/01 (rekonstrukce věžních hodin v kostele arch. Michaela v Horní Pěně). Kopie protokolu tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo bylo seznámeno i s ostatními nabídkami dle protokolu a evidence veřejných zakázek.

Zastupitelstvo hlasuje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 2007/01 na rekonstrukci věžních hodin v kostele arch. Michaela v Horní Pěně firmě L. Hainz, s. r.o., Praha 7, Tusarova 55

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 2007/01 na rekonstrukci věžních hodin v kostele arch. Michaela v Horní Pěně firmě L. Hainz, s. r.o., Praha 7, Tusarova 55

 

 

4)     Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/02 – Rozšíření veřejného osvětlení v obci Horní Pěna – výběr nejvýhodnější nabídky

Zastupitelstvu byl předložen protokol o jednání výběrové komise pro veřejnou zakázku č. 2007/02 (doplnění veřejného osvětlení v obci Horní Pěna). Kopie protokolu tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Zastupitelstvo bylo seznámeno i s ostatními nabídkami dle protokolu a evidence veřejných zakázek.

Zastupitelstvo hlasuje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 2007/02 na doplnění veřejného osvětlení v obci Horní Pěna firmě Fiera, a. s. Mládežnická 146/IV, Jindř. Hradec

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

7

0

1

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu č. 2007/02 na doplnění veřejného osvětlení v obci Horní Pěna firmě Fiera, a. s. Mládežnická 146/IV, Jindř. Hradec.

 

 

5)    Změna územního plánu obce č.1

Zastupitelstvu byl předložen návrh změny územního plánu obce Horní Pěna z důvodu umístění ČOV v obci Horní Pěna.

Zastupitelstvo hlasuje o:

  • pořízení změny č. 1 územního plánu ve smyslu řešení umístění ČOV v obci Horní Pěna
  • zadání pořízení změny č. 1 územního plánu Městskému úřadu v J. Hradci, odboru výstavby a územního plánu
  • zadání zpracování změny č. 1 územního plánu ing. arch. Zuzaně Hudcové
  • pověření starosty obce ing. Karla Duška a místostarosty obce Jaroslava Kubáta spoluprací s pořizovatelem změny územního plánu

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo schvaluje:

  • pořízení změny č. 1 územního plánu ve smyslu řešení umístění ČOV v obci Horní Pěna
  • zadání pořízení změny č. 1 územního plánu Městskému úřadu v J. Hradci, odboru výstavby a územního plánu
  • zadání zpracování změny č. 1 územního plánu ing. arch. Zuzaně Hudcové
  • pověření starosty obce ing. Karla Duška a místostarosty obce Jaroslava Kubáta spoluprací s pořizovatelem změny územního plánu

Kopie výpisu ze zápisu z jednání tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Kopie žádosti o pořízení 1. změny územního plánu obce, adresovaná Městskému úřadu v J. Hradci, odboru výstavby a územního plánu, tvoří přílohu č. 6 k zápisu.

 

6)    Rozpočtové opatření č. 5/2007

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2007. Rozpočtové opatření č. 5/2007 tvoří přílohu č.7 k zápisu.

Zastupitelstvo obce hlasuje o přijetí rozpočtového opatření č. 5/2007 (příjmy 38,79 tis. Kč, výdaje 902 tis. Kč) Zastupitelstvo obce  bere na vědomí i případný prodej podílových listů SPOROINVEST, kterými by byl kryt schodek v rozpočtu.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2007 v předloženém znění, tj. příjmy: 38,79 tis. Kč, výdaje 902 tis. Kč.

 

7)     Prodej pozemku č. 484/2 v k.ú. Malíkov nad Nežárkou

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje obecního pozemku p.č. 484/2 v k.ú. Malíkov nad Nežárkou. Záměr prodeje tvoří přílohu č. 8 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 484/2 v k.ú.Malíkov nad Nežárkou o výměře 67 m2 panu Františku Hrádkovi, a to za cenu Kč 20,00 za 1 m2.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 484/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou o výměře 67 m2 panu Františku Hrádkovi, a to za cenu Kč 20,00 za 1 m2.

 

 

8)     Prodej pozemků p.č. 293/2, 293/3,1179/8 v k.ú. Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje obecních pozemků p.č. 293/2, 293/3, 1179/8 v k.ú. Horní Pěna. Záměr prodeje tvoří přílohu č. 9 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemků p. č. p.č. 293/2 o výměře 307 m2, 293/3 o výměře 327 m2, 1179/8 o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Pěna manželům Janě a Dušanovi Královým, a to za cenu Kč 20,00 za 1 m2.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p. č. p.č. 293/2 o výměře 307 m2, 293/3 o výměře 327 m2, 1179/8 o výměře 100 m2 v k.ú. Horní Pěna manželům Janě a Dušanovi Královým, a to za cenu Kč 20,00 za 1 m2.

 

9)    Pronájem části pozemku p.č. 1176/72 v k.ú. Horní Pěna

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1176/72 v k.ú. Horní Pěna (paní Plucarová Helena) byl předložen zastupitelstvu. Záměr  pronájmu pozemku tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru pronájmu části pozemku p.č. 1176/72 v k.ú. Horní Pěna paní Heleně Plucarové za cenu Kč 1,00 za 1 m2.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

7

0

1

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1176/72 v k.ú. Horní Pěna paní Heleně Plucarové, a to v ceně Kč 1,00 za 1 m2.

 

10)Záměr pronájmi části pozemku p.č. 1176/72 v k.ú. Horní Pěna pro paní Hryzákovou Lenku Zastupitelé byli seznámeni s žádostí paní Hryzákové o pronájem části pozemku pč. 1176/72 v k.ú. Horní Pěna dle plánu přiloženého k žádosti. Žádost o pronájem tvoří přílohu č. 11 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru pronájmu části pozemku

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

7

0

1

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu části pozemku p. č. 1176/72 v k.ú. Horní Pěna dle přílohy č. 11 k zápisu.

 

 

 

12)Různé

a)    Stížnost paní Milady Kolářové na volný pohyb psů v obci

Zastupitelstvu byla předložena stížnost paní Milady Kolářové na volný pohyb psů v Horní Pěně. Stížnost tvoří přílohu č. 12 k zápisu. Dotčení majitelé psů budou upozorněni písemně starostou obce o možnosti správního řízení tohoto problému.

 

b)    Žádost o přidělení bytu pro pana Michala Rückla

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Michala Rückla o pronájem bytu v obci. Žádost tvoří přílohu č. 13 k zápisu. Obec disponuje jediným volným bytem, a to bytem č. 4 v čp. 97 v obci Horní Pěna (po panu Lebedovi). Zastupitelstvo obce hlasuje o pronájmu bytu č. 4 v čp. 97 panu Michalu Rücklovi.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem bytu č. 4 v čp. 97 panu Michalu Rücklovi

 

 

c)    Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p.č. 1176/69 v k.ú. Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen dopis čj. 213/07 podniku Agro-B,s.r.o. Kardašova Řečice, který tvoří přílohu č. 14 k zápisu. Podnik Agro-B, s. r. o. žádá o sdělení, zda součástí prodeje pozemku byl i prodej studny,nacházející se na pozemku.

Starosta obce odpoví na žádost ve smyslu, že pozemek byl prodán včetně studny na něm se nacházející.

 

d)    Aktualizace rozpočtového výhledu pro roky 2007 – 2009.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2007 -2009. Návrh aktualizace rozpočtového výhledu tvoří přílohu č. 15 k zápisu. Aktualizace byla provedena z důvodu přijetí půjčky od firmy AVE CZ, dále z důvodu plánovaných větších akcí, jejichž finanční krytí nebylo v původním výhledu zohledněno (doplnění veřejného osvětlení, rekonstrukce věžních hodin, výměna dopravního značení v obci). Rozpočtový výhled nadále počítá s přijetím úvěru ve výši 1 milion Kč v roce 2009 na ČOV.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2007 – 2009.

 

e)    Protokol o kontrole provedené kontrolním výborem obce

Kontrolní výbor obce seznámil zastupitelstvo s provedenou kontrolou prodejů pozemků v obci Horní Pěna za období 1-6/2007. Protokol o provedené kontrole tvoří přílohu č. 16 k zápisu.

Zastupitelstvo bere kontrolu a její výsledek na vědomí.

 

f)    Protokoly o kontrolách finančního výboru

Finanční výbor obce seznámil zastupitelstvo s provedenými kontrolami:

1.    kontrola pokladní hotovosti a cenin k 13.7.2007

2.    kontrola vydaných stálých záloh ze dne 31.7.2007

 Protokoly o provedených kontrolách tvoří přílohy č. 17. a 18. k zápisu.

Zastupitelstvo bere kontroly a jejich výsledky na vědomí.

 

 

g)    Odpisový plán příspěvkové organizace

Zastupitelstvu obce byl předložen odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Pěna. Odpisový plán PO tvoří přílohu č. 19 k zápisu. Na základě schváleného dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace byla příspěvkové organizaci předána do správy budova ZŠ. Plán odpisů dlouhodobého majetku činí pro ZŠ a MŠ v Horní Pěně pro rok 2007 Kč  87 984,00.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Pěna pro rok 2007

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Pěna pro rok 2007

 

h)    Žádost SDH Horní Pěna o příspěvek

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost SDH Horní Pěna o příspěvek v celkové výši Kč 5 000,00, a to Kč 2 500,00 na stav. materiál, a Kč 2 500,00 na prosívku. Žádost tvoří přílohu č. 21 k zápisu. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením prosívky z vlastního rozpočtu – udržovaný povrch je součástí obecní komunikace. Zastupitelstvo tedy hlasuje o přidělení příspěvku v celkové výši Kč 2500,00 SDH Horní Pěna.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje  přidělení příspěvku v celkové výši Kč 2500,00 SDH Horní Pěna.

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: Rudolf Žáček

         Josef Balga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ing. Karel Dušek

                                               starosta obce