Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 13. jednání zastupitelstva obce dne 25.9.2007

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 25.9.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1.               Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.               Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.               Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/03 – Oprava kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

4.               Rozpočtové opatření č. 7/2007

5.               Žádost o prodej pozemku p.č, 1176/70 v KÚ Horní Pěna

6.               Žádost o prodej části pozemku p. č. ZE 336 v KÚ Horní Pěna

7.               Žádost o pronájem části pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna

8.               Seznámení s výsledkem kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Pěna

9.               Různé

 

Sarosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

9)   Změna č. 1 územního plánu obce Horní Pěna

10)          Různé

a.   Žádost obyvatel domu čp. 82

b.   Prodej obchodního podílu firmy Ekoskládka s. r. o. obcí Kostelní Radouň

c.   Zpráva kontrolního výboru – kontrola výběru místních poplatků za rok 2007

d.   Kupní smlouvy při prodejích pozemků z vlastnictví obce - informace

e.   Informace o změnách výší nájmů v obecních bytech

f.   Pronájem části pozemku p. č. 1176/72, 29 m2

 

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1)   Do návrhové komise byli navrženi pan Jaroslav Kubát a paní  Hana Veselá. Ověřovateli zápisu byli navrženi paní RNDr. Hana Andrejchová a pan Václav Čekal.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

2)   Kontrola usnesení minulého zápisu –

Bez připomínek

 

3)   Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/3 – Oprava kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

Zastupitelstvu byl předložen protokol č. 2007/03 o jednání výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2007/03. Kopie protokolu tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přidělení části zakázky ve výši Kč 134 400,00 včetně DPH panu Vladimíru Krninskému:

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo hlasuje o přidělení části zakázky ve výši Kč 134 400,00 včetně DPH panu Vladimíru Krninskému.

 

 

4)   Rozpočtové opatření č. 7/2007

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2007 – výdaje ve výši 22,7 tisíc Kč. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 4 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí rozpočtového opatření č. 7/2007 – výdaje ve výši 22,7 tisíc Kč.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2007 ve výši 22,7 tisíc Kč na straně výdajů.

 

5)   Žádost o prodej pozemku p. č. 1176/70 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost čj. 389/07 o prodej pozemku p. č. 1176/70. Vzhledem k tomu, že do pozemku bude v budoucnu uložena kanalizace, se záměr prodeje odkládá. Žádost o prodej pozemku čj. 389/07 tvoří přílohu č. 5 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o odložení žádosti.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje odložení žádosti o prodej pozemku p.č. 1176/70.

 

 

6)   Žádost o prodej části pozemku p. č. ZE 336 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost čj. 380/2007 paní Mgr. Kalábové Friedecké o prodej části pozemku p. č. 336. Po rozměření pozemku bude vyvěšen záměr prodeje pozemku. Dopis paní Kalábové Friedecké čj. 380/07 tvoří přílohu č. 6 k zápisu.

Zastupitelstvo obce hlasuje o objednání zazměření předmětného pozemku.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání zaměření části pozemku p.č. 336 a pověřuje starostu obce jednáním s ing.  Englerem z geodetické firmy GEOS J.Hradec.

 

 

7.) Žádost o pronájem pozemku p.č. 447/1

Ústně podaná žádost o pronájem pozemku p. č. 447/1 nebyla podložena písemně, zastupitelstvo proto hlasuje o odložení žádosti do dalšího jednání zastupitelstva.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením žádosti o pronájem pozemku p.č. 447/1 do dalšího jednání zastupitelstva.

 

8.) Seznámení s výsledkem kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ  

    Horní Pěna

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Horní Pěně. Finanční výbor předloží zprávu na příštím jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.

 

9.) Změna č. 1 územního plánu obce Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna. Zastupitelstvo hlasuje o návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna tak, jak byl upraven na základě uplatněných požadavků dotčených orgánů.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v zákonem stanovené lhůtě byly k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna uplatněny požadavky dotčených orgánů, které jsou zpracovány a vyhodnoceny v přiložené tabulce návrhu zadání územního plánu. Jejich vyhodnocení bylo zapracováno do návrhu zadání územního plánu.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v zákonem stanovené lhůtě nebyly k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce uplatněny připomínky veřejnosti.

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna tak, jak byl upraven na základě uplatněných požadavků DO.

 

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce informovat Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování o schválení zadání změny č. 1 územního plánu obce, který následně předá pokyn k vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce dle schváleného zadání změny č. 1 územního plánu obce.

K tomuto bodu byl pořízen výpis z usnesení, který tvoří přílohu č. 7 k zápisu.

10) Různé

a)   Žádost obyvatel domu č. 82

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí obyvatel domu č. 82 v Horní Pěně. Žádost tvoří přílohu č. 8 k zápisu. Zastupitelstvo obce hlasuje o pověření stavebního výboru obce postupným vyřizováním žádostí a jednáním s obyvateli o pomoc při přijímání signálu TV Prima a rozúčtováním nákladů mezi obyvatele čp. 82

Bod 1 – Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s pověřením stavebního výboru obce postupným vyřizováním žádostí a jednáním s obyvateli o pomoc při přijímání signálu TV Prima a rozúčtováním nákladů mezi obyvatele čp. 82

 

b)   Prodej obchodního podílu firmy Ekoskládka s. r. o. obcí Kostelní Radouň

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o prodeji obchodního podílu firmy Ekoskládka, s. r. o. obcí Kostelní Radouň. Dopis čj. 376/2007 od obce Kostelní Radouň tvoří přílohu č. 8 k zápisu.

Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí.

 

 

c)   Zpráva kontrolního výboru – kontrola výběru místních poplatků v roce 2007

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou – protokolem o kontrole výběru místních poplatků v roce 2007. Protokol o kontrole tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Přílohou protokolu jsou rovněž návrhy formulářů přiznání k místním poplatkům, které kontrolní výbor navrhuje v obci k použití. Je hlasováno o přiložení formuláře přiznání k chovu psů k místnímu neperiodickému občasníku, aby ho jednotlivé domácnosti mohly vyplnit s platností pro rok 2007.

Zastupitelstvo obce bere předložený protokol na vědomí, použití formulářů se bude řešit v dalším jednání zastupitelstva

 

d)   Kupní smlouvy při prodejích pozemků z vlastnictví obce - informace

Zastupitelstvo bylo informováno o novém postupu KÚ při zaknihování kupních smluv a následného předávání informací finančnímu úřadu pro účely přiznání daně z převodu nemovitostí. Katastrální úřad již finančnímu úřadu nepředává jeden z originálů smluv s vyznačenou doložkou, proto je třeba, aby k přiznání k dani z převodu nemovitostí byla doložena ověřená kopie nebo originál smlouvy s vyznačenou doložkou z katastru. Poplatek za ověření smlouvy bude vybírán při prodeji pozemku.

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

 

 

 

 

 

 

e)Informace o změnách výší nájmů v obecních bytech

Zastupitelstvo bylo informováno o jednostranném zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2008 do 31.12.2008 na základě příslušných ustanovení zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Soupis jednotlivých bytů s vyčíslením zvýšení nájmů tvoří přílohu č.10 k zápisu.

Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

 

 

f)Pronájem části pozemku p. č. 1176/72

Zastupitelstvu byl předložen záměr pronájmu části pozemku p. č. 1176/72 o výměře 29 m2. Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 11 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o jeho pronájmu panu ing. Slavomilu Rejtharovi v ceně Kč 5,00 za 1 m2 ročně, a to s účinností od 1.10.2007.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1176/72 o výměře 29 m2 panu ing. Slavomilu Rejtharovi v ceně Kč 5,00 za 1 m2 ročně, a to s účinností od 1.10.2007.

 

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: RNDr. Hana Andrejchová

         Václav Čekal

 

 

 

 

 

 

                                          ing. Karel Dušek

                                          starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 25.9.2007

 

Bod č.3

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/03 – Oprava kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo hlasuje o přidělení části zakázky ve výši Kč 134 400,00 včetně DPH panu Vladimíru Krninskému.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.4

Rozpočtové opatření č. 7/2007

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2007 ve výši 22,7 tisíc Kč na straně výdajů.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.5

Žádost o prodej pozemku p.č, 1176/70 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje odložení žádosti o prodej pozemku p.č. 1176/70.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.6

Žádost o prodej části pozemku p. č. ZE 336 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce schvaluje objednání zaměření části pozemku p.č. 336 a pověřuje starostu obce jednáním s ing.  Englerem.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce vejít v jednání s ing. Englerem ohledně zaměření předmětného pozemku

 

 

 

 

 

Bod č.7

Žádost o pronájem části pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením žádosti o pronájem pozemku p.č. 447/1 do dalšího jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

Bod č.8

Seznámení s výsledkem kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

-----

Zastupitelstvo bere na vědomí

Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Horní Pěně. Finanční výbor předloží zprávu na příštím jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.9

Změna č. 1 územního plánu obce Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce schvaluje podle ustanovení § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna tak, jak byl upraven na základě uplatněných požadavků DO.

Zastupitelstvo bere na vědomí

Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou z právu s údaji o zpracování a projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v zákonem stanovené lhůtě bly k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Horní Pěna uplatněny požadavky dotčených orgánů, které jsou zpracovány a vyhodnoceny v přiložené tabulce návrhu zadání územního plánu. Jejich vyhodnocení bylo zapracováno do návrhu zadání územního plánu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v zákonem stanovené lhůtě nebyly k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce uplatněny připomínky veřejnosti.

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce informovat Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování o scvháleníé zadání změny č. 1 územního plánu obce, který následně předá pokyn k vypracování návrhu změny č. 1 územního plánu obce dle schváleného zadání změny č. 1 územního plánu obce.

 

 

Bod č.10 a)

Žádost obyvatel domu č. 82

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce souhlasí s pověřením stavebního výboru obce postupným vyřizováním žádostí a jednáním s obyvateli o pomoc při přijímání signálu TV Prima a rozúčtováním nákladů mezi obyvatele čp. 82

Zastupitelstvo bere na vědomí

----

Zastupitelstvo ukládá:

Stavebnímu výboru obce vejít v jednání s obyvateli domu č. 82 v Horní Pěně a informovat je o postupech prací, dále pak dohodnout, popř. informovat obyvatele o nutných nákladech na opravu STA, které budou mezi obyvatele rozúčtovávány

 

 

Bod č.10 b)

Prodej obchodního podílu firmy Ekoskládka s. r. o. obcí Kostelní Radouň

 

Zastupitelstvo schvaluje:

-----

Zastupitelstvo bere na vědomí

Informací o prodeji obchodního podílu firmy Ekoskládka, s. r. o. obcí Kostelní Radouň

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

Bod č.10 c)

Zpráva kontrolního výboru – kontrola výběru místních poplatků v roce 2007

 

Zastupitelstvo schvaluje:

-----

Zastupitelstvo bere na vědomí

Protokol kontrolního výboru o výběru místních poplatků v roce 2007

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod č.10 d)

Kupní smlouvy při prodejích pozemků z vlastnictví obce - informace

 

Zastupitelstvo schvaluje:

-----

Zastupitelstvo bere na vědomí

Informaci o novém postupu katastrálního úřadu ve vztahu k finančnímu úřadu a nutnost poskytovat FÚ ověřenou kopii kupní smlouvy s doložkou z KÚ.

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 e)

Jednostranné zvýšení nájmů v obecních bytech

 

Zastupitelstvo schvaluje:

-----

Zastupitelstvo bere na vědomí

Informaci o jednostranném zvýšení nájmů v obecních bytech s platností od 1.1.2008 do 31.12.2008

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 e)

Pronájem části pozemku p.č. 1176/72

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 1176/72 o výměře 29 m2 panu ing. Slavomilu Rejtharovi v ceně Kč 5,00 za 1 m2 ročně, a to od 1.10.2007.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Přílohy

 

 1. Oznámení o konání 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna
 2. Prezenční listina
 3. Kopie protokolu o jednání výběrové komise č. 2007/03 – Oprava kaple v Malíkově nad Nežárkou včetně příloh 3A – 3F
 4. Návrh rozpočtového opatření č. 7/2007
 5. Žádost pana Josefa Šamana o prodej pozemku čj. 389/07
 6. dopis paní Kalábové Friedecké čj. 380/07
 7. výpis z usnesení k bodu č. 9
 8. dopis čj. 376/2007 od obce Kostelní Radouň
 9. protokol o kontrole výběru místních poplatků v roce 2007
 10. Soupis jednotlivých bytů s vyčíslením zvýšení nájmů od 1.1.2008
 11. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1176/72
 12. Žádost obyvatel domu čp. 82 o opravy

 

 

Návrhová komise:

Jaroslav Kubát

Hana Veselá