Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 14. jednání zastupitelstva obce dne 30.10.2007

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 30.10.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1.               Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.               Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.               Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/03 – Oprava kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou – statické zajištění věžičky

4.               Nákup nového účetního a evidenčního software

5.               Rozpočtové opatření č. 8/2007

6.               Seznámení s výsledkem kontroly příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Pěna

7.               Informace o průběhu kauzy prodeje obecních pozemků v roce 2001

8.               Jmenování inventarizační komise obce

9.               Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o vyjádření k možnému prodeji p. č. 12/3 KÚ Malíkov nad Nežárkou

10.           Různé

a.   Žádost o prodej pozemku – paní Kolářová Petra, Horní Pěna 95

b.   Žádost paní RNDr. Andrejchové, pana L. Šustra s manželkou a pana A. Olaha s manželkou o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

c.   Žádost manželů Rohových o prodej pozemků v KÚ Horní Pěna

d.   Žádost p. Klusáčka a paní Hořejší o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

e.   Žádost p. Slavíka o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

f.   Žádost p. Luboše Hložka a Evy Hložkové, HP 140 o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

g.   Žádost p. Luboše Hložka a Marie Hložkové, HP 43, o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

h.   Žádost o pronájem pozemku – manželé Říhovi

i.   Žádost o poražení stromu – paní V, Ilková

 

Sarosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

10.          Různé

 

j.   Žádost pana Františka Hrádka o kácení stromů

k.   Žádost Obce Horní Pěna o kácení stromů

l.   Žádost Obce Horní Pěna o kácení stromů

m.   Podmínky prodeje obecních pozemku

 

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1)   Do návrhové komise byli navrženi pan Rudolf Žáček a paní  ing. Eva Píšová. Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Hana Veselá a pan Jaroslav Kubát.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

2)   Kontrola usnesení minulého zápisu –

Bod č. 8 zápisu č. 13 – projednán dnes, bod č. 6

Bod č. 7 zápisu č. 13 – projednán dnes, bod č. 10 h)

 

3)   Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/3 – Oprava kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou – statické zajištění věžičky

Zastupitelstvu byl předložen protokol č. 2007/03a o jednání výběrové komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2007/03a. Kopie protokolu tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přidělení části zakázky ve výši Kč 86 118,87 včetně DPH panu Vladimíru Šamanovi:

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo hlasuje o přidělení části zakázky ve výši Kč 86 118,87 včetně DPH panu Vladimíru Šamanovi.

 

 

 

4)   Nákup nového účetního a evidenčního software

Zastupitelstvu obce byly předloženy nabídky firem ALIS, s. r. o. a Triada na dodávku nového účetního a evidenčního software obce. Nabídka firmy Alis s. r. o. tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Nabídky firmy Triada tvoří přílohu č. 5 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o nahrazení stávajícího účetního a evidenčního software Fenix softwarem Triada Munis

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje nahrazení stávajícího účetního a evidenčního software Fenix softwarem Triada Munis

 

 

5)   Rozpočtové opatření č. 8/2007

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 8/2007 – výdaje ve výši 67 tisíc Kč. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 6 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí rozpočtového opatření č. 8/2007 – výdaje ve výši 67 tisíc Kč.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2007 ve výši 67 tisíc Kč na straně výdajů.

 

 

6)   Seznámení s výsledkem kontroly v příspěvkové organizaci

Zastupitelstvu byla předložena zpráva o kontrole příspěvkové organice ZŠ a MŠ Horní Pěna. Zpráva tvoří přílohu č. 7 k zápisu.

 

Zastupitelstvo bere zprávu o provedené kontrole a jejím výsledku na vědomí

 

 

7.) Informace o průběhu kauzy prodeje obecních pozemků v roce 2001

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem kauzy prodeje obecních pozemků v roce 2001 (parcely č. 380/4, 380/10 v KÚ Horní Pěna). Veškeré dostupné podklady byly předány JUDr. Drahotovi, který podal žalobu v zastoupení obce Horní Pěna o určení vlastnictví.

Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí.

 

8.) Jmenování inventarizační komise obce

Starosta obce jmenuje tímto inventarizační komisi pro provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2007 ve složení:

RNDr. Hana Andrejchová

Hana Veselá

Marta Hiršová

Inventarizace bude provedena v době od 1. 11. 2007 do 31.1.2008.

Kopie příkazu k provedení inventarizace tvoří přílohu č. 8 k zápisu.

Zastupitelstvo bere jmenování inventarizační komise v uvedeném složení na vědomí.

 

9.) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o vyjádření k možnému prodeji p. č. 12/3 KÚ Malíkov nad Nežárkou

 

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových čj. vlastní 498/2007 o vyjádření k prodeji p. č. 12/3 v KÚ Malíkov nad Nežárkou. Žádost čj. 498/2007 tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu obce s prodejem pozemku případnému zájemci.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje souhlas obce s případným prodejem pozemku p.č. 12/3 v KÚ Malíkov nad Nežárkou fyzické osobě.

 

 

10) Různé

a)   Žádost o prodej pozemku – paní Kolářová Petra, Horní Pěna 95

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí paní Petry Kolářové o prodej pozemku p. č. 1177/10 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 1177/10 v KÚ Horní Pěna

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1177/10 v KÚ Horní Pěna – viz bod č. 10 m)

 

b)   Žádost paní RNDr. Andrejchové, pana L. Šustra s manželkou a pana A. Olaha s manželkou o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana L. Šustra s manželkou, pana A. Olaha s manželkou a paní RNDr. Andrejchové o prodej obecního pozemku p. č. 290/48. Žádost tvoří přílohu č. 11 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 290/48 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 290/48 za cenu Kč 30,00 za 1m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP.

 

 

c)   Žádost manželů Rohových o prodej pozemků v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí manželů Rohových o prodej obecních pozemků p. č. 290/47 a 290/38. Žádost tvoří přílohu č. 12 k zápisu,

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 290/47 a 290/38 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/47,

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 290/47 a 290/38 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/47.

 

 

d)   Žádost pana Klusáčka a paní Hořejší o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Martina Klusáčka a paní Jany Hořejší o prodej obecního pozemku p. č. 290/46. Žádost tvoří přílohu č. 13 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 290/46 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 290/46 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

e)   Žádost pana Slavíka o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Marka Slavíka o prodej obecního pozemku p. č. 290/43. Žádost tvoří přílohu č. 14 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 290/43 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujícího uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 290/43 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujícího uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

 

f)   Žádost p. Luboše Hložka a Evy Hložkové, HP 140 o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí manželů Hložkových, HP 140, o prodej obecního pozemku p. č. 290/44. Žádost tvoří přílohu č. 15 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 290/44 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 290/44 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

 

g)   Žádost p. Luboše Hložka a Marie Hložkové, HP 43, o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí manželů Hložkových, HP 43, o prodej obecního pozemku p. č. 340/1. Žádost tvoří přílohu č. 16 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru prodeje pozemku p. č. 340/1 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 340/1 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP

 

h)   Žádost manželů Říhových o pronájem pozemku

Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti manželů Ríhových o pronájem části pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 17 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru pronájmu části pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

 

 

i)   Žádost paní Věry Ilkové o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti paní Věry Ilkové o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 34 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 18 k zápisu.

Starosta obce navrhuje šetření na místě samém.

Zastupitelstvo hlasuje o místním šetření na pozemku p. č. 34 v KˇU Horní Pěna, týkajícím se kácení stromů, navrženém paní Ilkovou Věrou a pověřuje starostu obce tímto.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje místní šetření na pozemku p. č. 34 v KˇU Horní Pěna, týkajícím se kácení stromů, navrženém paní Ilkovou Věrou a pověřuje starostu obce tímto.

 

 

j)   Žádost pana Františka Hrádka o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti pana Františka Hrádka o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 484/2 a 627/5 v KÚ Malíkov nad Nežárkou. Žádost tvoří přílohu č. 19 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 484/2 a 627/5 v KÚ Malíkov nad Nežárkou dle žádosti pana Fr. Hrádka čj. 542/2007.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích p. č. 484/2 a 627/5 v KÚ Malíkov nad Nežárkou dle žádosti pana Fr. Hrádka čj. 542/2007.

 

 

k)   Žádost Obce Horní Pěna  o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti Obce Horní Pěna o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 290/4 v KÚ Horní Pěna. Žádost čj 543/02007 tvoří přílohu č. 20 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 290/4 v KÚ Horní Pěna dle žádosti 543/2007.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 290/4 v KÚ Horní Pěna dle žádosti 544/2007.

 

 

l)   Žádost Obce Horní Pěna o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo bylo informováno o žádosti Obce Horní Pěna o kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1176/26 v KÚ Horní Pěna. Žádost čj. 544/2007 tvoří přílohu č. 21 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1176/26 v KÚ Horní Pěna dle žádosti 544/2007.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku p. č. 1176/26 v KÚ Horní Pěna dle žádosti 544/2007.

 

 

m)   Podmínky prodeje obecních pozemků

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plány budoucí kanalizace a čistírny odpadních vod. Na základě plánu kanalizace je zastupitelstvu předložen návrh pozastavit prodej všech obecních pozemků do odvolání.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení pozastavení veškerého prodeje obecních pozemků v obou obcích, vyjma pozemků p.č.

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje pozastavení veškerého prodeje obecních pozemků v obou obcích, vyjma pozemků, o kterých je jednáno dnešního dne

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: Hana Veselá

         Jaroslav Kubát

 

 

 

 

                                          ing. Karel Dušek

                                          starosta obce

 

 

Usnesení k zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 25.9.2007

 

Bod č.3

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 2007/03 – Oprava kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo schvaluje:

přidělení části zakázky ve výši Kč 86 118,87,00 včetně DPH panu Vladimíru Šamanovi.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.4

Nákup nového účetního a evidenčního software pro obec

 

Zastupitelstvo schvaluje:

nahrazení stávajícího účetního a evidenčního software Fenix softwarem TRIADA

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.5

Rozpočtové opatření č. 8/2007

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2007 ve výši 67 tisíc Kč na straně výdajů.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.6

Zpráva o provedené kontrole v příspěvkové organizaci

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

Zprávu o provedené kontrole v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Horní Pěna za období od 1.1.2007 do 31.8.2007

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

 

 

 

Bod č.7

Informace o kauze prodeje obecních pozemků v roce 2001

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

Zastupitelstvo bere na vědomí podání žaloby o určení vlastnictví k parcelám p.č. 380/4, 380/10 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

Bod č.8

Jmenování inventarizační komise

 

Zastupitelstvo schvaluje:

-----

Zastupitelstvo bere na vědomí

Zastupitelstvo bere na vědomí jmenování inventarizační komise ve složení:

RNDr. Hana Andrejchová

Hana Veselá

Marta Hiršová

a dále pak provedení inventarizace v době od 1.11.2007 do 31.1.2008.

Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi obce vydat příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce k 31.12.2007

 

 

 

Bod č.9

Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o vyjádření k případnému prodeji pozemku p.č. 12/3 v KÚ Malíkov nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo schvaluje:

souhlas obce s případným prodejem pozemku p.č. 12/3 v KÚ Malíkov nad Nežárkou fyzické osobě.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Bod č.10 a)

Žádost paní Kolářové o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 1177/10

Zastupitelstvo bere na vědomí

----

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

Bod č.10 b)

Žádost paní RNDr. Andrejchové, pana Šustra s manželkou a pana Olaha s manželkou o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 290/48 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP.

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

Bod č.10 c)

Žádost manželů Rohových o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 290/47 a p.č. 290/38 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely č. 290/47 KN.

Zastupitelstvo bere na vědomí

------

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

Bod č.10 d)

Žádost pana Klusáčka a paní Hořejší o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 290/46 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP.

Zastupitelstvo bere na vědomí

----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 e)

Žádost manželů Hložkových, HP 140, o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 290/44 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP.

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 f)

 

Žádost manželů Hložkových, HP 43, o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 340/1 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP.

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 g)

 

Žádost pana Marka Slavíka o prodej pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

vyvěšení záměru prodeje pozemku p.č. 290/43 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 30,00 za 1m2 s povinností kupujících uhradit poměrnou část nákladů na zhotovení GP.

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 h)

 

Žádost manželů Říhových o pronájem pozemku

 

Zastupitelstvo schvaluje:

vyvěšení záměru pronájmu pozemku p.č. 447/1 v KÚ Horní Pěna za cenu Kč 5,00 za 1m2 a rok

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 i)

 

Žádost paní Ilkové o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Provedení místního šetření na p.č. 34 v KU Horní Pěna

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi obce provedení místního šetření na p. č. 34 v KÚ Horní Pěna v souvislosti se žádostí paní Věry Ilkové.

 

 

Bod č.10 j)

 

Žádost pana Františka Hrádka o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo schvaluje:

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle žádosti pana Hrádka čj. 542/07

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

Bod č.10 k)

 

Žádost Obce Horní Pěna o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo schvaluje:

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle žádosti Obce Horní Pěna čj.543/2007

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.10 l)

 

Žádost Obce Horní Pěna o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo schvaluje:

povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle žádosti Obce Horní Pěna čj. 544/2007

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

 

Bod č.10 m)

Upřesnění pravidel prodeje pozemků

 

Zastupitelstvo schvaluje:

úplné pozastavení veškerého prodeje obecních pozemků v obou obcích, vyjma pozemků, o kterých je jednáno dnešního dne.

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

Přílohy

 

 1. Oznámení o konání 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna
 2. Prezenční listina
 3. Kopie protokolu o jednání výběrové komise č. 2007/03a – Oprava kaple v Malíkově nad Nežárkou – statické zajištění věžičky, včetně příloh 3A – 3F
 4. Nabídka software od firmy Alis
 5. Nabídka software od firmy Triada
 6. Návrh rozpočtového opatření č. 8/2007
 7. Protokol o kontrole příspěvkové organizace
 8. Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků Obce Horní Pěna k 31.12.2007
 9. žádost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových čj. 498/2007
 10. Źádost paní Kolářové o prodej pozemku
 11. Žádost paní RNDr. Andrejchové, pana Šustra s manželkou a pana Olaha s manželkou o prodej pozemku
 12. Žádost pana Roha s manželkou o prodej pozemku
 13. Žádost pana Klusáčka a paní Hořejší o prodej pozemku
 14. Žádost manželů Hložkových, HP 140, o prodej pozemku
 15. Žádost manželů Hložkových, HP 43, o prodej pozemku
 16. Žádost pana Slavíka o prodej pozemku
 17. Žádost manželů Říhových o pronájem pozemku
 18. Žádost paní Ilkové o kácení dřevin rostoucích mimo les
 19. Žádost pana Fr. Hrádka o kácení dřevin rostoucích mimo les
 20. Žádost Obce Horní pěna o kácení dřevin rostoucích mimo les
 21. Žádost Obce Horní Pěna o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

 

Návrhová komise:

ing. Eva Píšová

Rudolf Žáček