Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 15. zasedání zastupitelstva ze dne 4.12.2007

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 4.12.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1)   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2)   Minulé zasedání – kontrola usnesení

3)   Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 – požární řád obce

4)   Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

5)   Záměr prodeje pozemku p.č. KN 340/2 v KÚ Horní Pěna

6)   Záměr prodeje pozemku p.č. KN 290/49 v KÚ Horní Pěna

7)   Prodej pozemku p. č. KN 290/48 v KÚ Horní Pěna

8)   Prodej pozemku p. č. KN 290/47 v KÚ Horní Pěna

9)   Prodej pozemku p. č. KN 290/46 v KÚ Horní Pěna

10)          Prodej pozemku p. č. KN 290/44 v KÚ Horní Pěna

11)          Prodej pozemku p. č. KN 340/1 v KÚ Horní Pěna

12)          Prodej pozemku p. č. KN 290/43 v KÚ Horní Pěna

13)          Pronájem pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna

14)          Zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Horní Pěna

15)          Zajištění zimní údržby místních komunikací v místní části Malíkov nad Nežárkou a místní komunikace Horní Pěna – Malíkov nad Nežárkou

16)          Žádost pana Fencla A. o změnu územního plánu

17)          Různé

a)   Oznámení města Deštná a obce Kostelní Radouň o prodeji svých obchodních podílů ve firmě Ekoskládka, s. r. o.

b)   Oznámení nadace VIA o zamítnutí žádosti o příspěvek na opravu kaple P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

c)   nabídka firmy Bosscan České Budějovice na zajištění servisu kancelářské techniky v ZŠ a MŠ Horní Pěna

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

1.               Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.               Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.               Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 – požární řád obce

4.               Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

5.                Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

6.               Rozpočtové provizorium pro rok 2008

7.               Záměr prodeje pozemku p.č. KN 340/2 v KÚ Horní Pěna

8.               Záměr prodeje pozemku p.č. KN 290/49 v KÚ Horní Pěna

9.               Prodej pozemku p. č. KN 290/48 v KÚ Horní Pěna

10.           Prodej pozemku p. č. KN 290/47 v KÚ Horní Pěna

11.           Prodej pozemku p. č. KN 290/46 v KÚ Horní Pěna

12.           Prodej pozemku p. č. KN 290/44 v KÚ Horní Pěna

13.           Prodej pozemku p. č. KN 340/1 v KÚ Horní Pěna

14.           Prodej pozemku p. č. KN 290/43 v KÚ Horní Pěna

15.           Pronájem pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna

16.           Zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Horní Pěna

17.           Zajištění zimní údržby místních komunikací v místní části Malíkov nad Nežárkou a místní komunikace Horní Pěna – Malíkov nad Nežárkou

18.           Žádost pana Fencla A. o změnu územního plánu

19.           Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu E.O.N

20.           Různé

(a)         Oznámení města Deštná a obce Kostelní Radouň o prodeji svých obchodních podílů ve firmě Ekoskládka, s. r. o.

(b)         Oznámení nadace VIA o zamítnutí žádosti o příspěvek na opravu kaple P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

(c)         nabídka firmy Bosscan České Budějovice na zajištění servisu kancelářské techniky v ZŠ a MŠ Horní Pěna

(d)         finanční dar pro pana Františka Korandu

(e)         příspěvek obce na mikulášskou nadílku v obci

(f)         příspěvek sportovnímu klubu Sokol Horní Pěna

(g)         stanovení pravidel rozpočtového opatření č. 9/2007

(h)         Povolení pokácení smrku na místním hřbitově

(i)         Použití prostředků veřejné sbírky

 

Je hlasováno o upraveném programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

 

 

1)   Do návrhové komise byli navrženi pan Vladimír Šaman a pan  Václav Čekal. Ověřovateli zápisu byli navrženi paní ing. Eva Píšová a pan Josef Balga.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

 

 

 

2)   Kontrola usnesení minulého zápisu –

bez připomínek

 

 

 

3)   Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 – požární řád obce

Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 – požární řád obce. Návrh vyhlášky tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přijetí obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 – požárního řádu obce s platností od 1.1.2008

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 – požárního řádu obce, s platností od 1.1.2008

 

 

 

4)   Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů. Návrh obecně závazné vyhlášky tvoří přílohu č. 4 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí obecně závazné vyhlášky obce č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů s platností od 1.1.2008

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky obce č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů s platností od 1.1.2008

 

 

 

5)    Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů tvoří přílohu č. 5 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů s platností od 1.1.2008

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů s platností od 1.1.2008

 

6)   Rozpočtové provizorium pro rok 2008

Zastupitelstvu byl předložen návrh správce rozpočtu na přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2008 a stanovení jeho pravidel. Návrh správce rozpočtu na přijetí rozpočtového provizoria tvoří přílohu č. 6 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2008 dle přiloženého návrhu správce rozpočtu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2008 dle přiloženého návrhu správce rozpočtu. Zastupitelstvo rovněž ukládá starostovi obce stanovit pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce 1 a 2 roku 2008 dle návrhu správce rozpočtu do 10.12.2007.

 

 

 

7)   Záměr prodeje pozemku p.č. KN 340/2 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostní pana Jaroslava Plucara o prodej obecního pozemku p. č. 340/2 o výměře 74 m2. Žádost tvoří přílohu č. 8 k zápisu. Tento pozemek tvoří část minule zamýšleného prodeje parcel, vzniklých z části parcely 290/4, záměr prodeje bude opožděně vyvěšen kvůli chybnému zaměření. Na tento pozemek se tedy nevztahuje ustanovení usnesení OZ č. 10 m)/14 z 30.10.2007. Zastupitelstvo hlasuje o vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 340/2 v KÚ Horní Pěna o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 340/2 v KÚ Horní Pěna o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2.

 

 

  

8)   Záměr prodeje pozemku p.č. KN 290/49 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostní paní Jindřišky Giroud o prodej obecního pozemku p. č. 290/49 o výměře 74 m2. Žádost tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Tento pozemek tvoří část minule zamýšleného prodeje parcel, vzniklých z části parcely 290/4, záměr prodeje bude opožděně vyvěšen kvůli chybnému zaměření. Na tento pozemek se tedy nevztahuje ustanovení usnesení OZ č. 10 m)/14 z 30.10.2007.

 

Zastupitelstvo hlasuje o vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 290/49 v KÚ Horní Pěna o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 290/49 v KÚ Horní Pěna o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2.

 

 

 

9)   Prodej pozemku p. č. KN 290/48 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007, týkající se následujících pozemků v KÚ Horní Pěna:

 

p. č.

Druh pozemku

Výměra

290/48

ostatní plocha

26 m2

290/47

ostatní plocha

186 m2

290/38

ostatní plocha

74 m2

290/46

ostatní plocha

164 m2

290/44

ostatní plocha

129 m2

340/1

ostatní plocha

66 m2

290/43

ostatní plocha

160 m2

 Záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

 

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 290/48 o výměře 26 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely KN č. 290/48 paní RNDr. Andrejchové, panu Šustrovi s manželkou a panu Olahovi s manželkou.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/48 o výměře 26 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely KN č. 290/48 paní RNDr. Andrejchové, panu Šustrovi s manželkou a panu Olahovi s manželkou.

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové kontaktovat kupující za účelem sepsání kupní smlouvy a vkladu práv na KÚ.

 

 

10)          Prodej pozemku p. č. KN 290/48 v KÚ Horní Pěna a pozemku p.č. 290/38 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007, týkající se následujících pozemků v KÚ Horní Pěna:

 

p. č.

Druh pozemku

Výměra

290/48

ostatní plocha

26 m2

290/47

ostatní plocha

186 m2

290/38

ostatní plocha

74 m2

290/46

ostatní plocha

164 m2

290/44

ostatní plocha

129 m2

340/1

ostatní plocha

66 m2

290/43

ostatní plocha

160 m2

 Záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 290/47 o výměře 186 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely KN č. 290/47 a o prodeji pozemku p. č. 290/38 o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 manželům Rohovým.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/47 o výměře 186 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely KN č. 290/47 a prodej pozemku p.č. 290/38 o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 manželům Rohovým.

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové kontaktovat kupující za účelem sepsání kupní smlouvy a vkladu práv na KÚ.

 

11)          Prodej pozemku p. č. KN 290/46 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007, týkající se následujících pozemků v KÚ Horní Pěna:

 

p. č.

Druh pozemku

Výměra

290/48

ostatní plocha

26 m2

290/47

ostatní plocha

186 m2

290/38

ostatní plocha

74 m2

290/46

ostatní plocha

164 m2

290/44

ostatní plocha

129 m2

340/1

ostatní plocha

66 m2

290/43

ostatní plocha

160 m2

 Záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 290/46 o výměře 164 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely KN č. 290/46 panu Martinu Klusáčkovi a paní Janě Hořejší.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/46 o výměře 164 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely KN č. 290/46 panu Martinu Klusáčkovi a paní Janě Hořejší.

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové kontaktovat kupující za účelem sepsání kupní smlouvy a vkladu práv na KÚ.

 

 

 

12)          Prodej pozemku p. č. KN 290/44 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007, týkající se následujících pozemků v KÚ Horní Pěna:

 

p. č.

Druh pozemku

Výměra

290/48

ostatní plocha

26 m2

290/47

ostatní plocha

186 m2

290/38

ostatní plocha

74 m2

290/46

ostatní plocha

164 m2

290/44

ostatní plocha

129 m2

340/1

ostatní plocha

66 m2

290/43

ostatní plocha

160 m2

 Záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 290/44 o výměře 129 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/44 manželům Lubošovi a Evě Hložkovým, bytem Horní Pěna 140

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/44 o výměře 129 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/44 manželům Lubošovi a Evě Hložkovým, bytem Horní Pěna 140

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové kontaktovat kupující za účelem sepsání kupní smlouvy a vkladu práv na KÚ.

 

 

 

13)          Prodej pozemku p. č. KN 340/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007, týkající se následujících pozemků v KÚ Horní Pěna:

 

p. č.

Druh pozemku

Výměra

290/48

ostatní plocha

26 m2

290/47

ostatní plocha

186 m2

290/38

ostatní plocha

74 m2

290/46

ostatní plocha

164 m2

290/44

ostatní plocha

129 m2

340/1

ostatní plocha

66 m2

290/43

ostatní plocha

160 m2

 Záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 340/1 o výměře 66 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 340/1 manželům Lubošovi a Marii Hložkovým, bytem Horní Pěna 43.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 340/1 o výměře 66 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 340/1 manželům Lubošovi a Marii Hložkovým, bytem Horní Pěna 43.

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové kontaktovat kupující za účelem sepsání kupní smlouvy a vkladu práv na KÚ.

 

 

 

 

14)          Prodej pozemku p. č. KN 290/43 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007, týkající se následujících pozemků v KÚ Horní Pěna:

 

p. č.

Druh pozemku

Výměra

290/48

ostatní plocha

26 m2

290/47

ostatní plocha

186 m2

290/38

ostatní plocha

74 m2

290/46

ostatní plocha

164 m2

290/44

ostatní plocha

129 m2

340/1

ostatní plocha

66 m2

290/43

ostatní plocha

160 m2

 Záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 ze dne 16.11.2007 tvoří přílohu č. 10 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 290/43 o výměře 160 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/43 panu Markovi Slavíkovi

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/43 o výměře 160 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/43 panu Markovi Slavíkovi

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové kontaktovat kupující za účelem sepsání kupní smlouvy a vkladu práv na KÚ.

 

 

 

15)          Pronájem pozemku p. č. KN 447/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byl předložen záměr pronájmu pozemku čj. Záměr prodeje pozemků čj. 619/2007 ze dne 16.11.2007 tvoří přílohu č. 11 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o pronájmu části pozemku p. č. 447/1 o výměře 160 m2 v ceně Kč 5,00 za 1 m2 a manželům Říhovým od 1.1.2008

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 447/1 o výměře 160 m2 v ceně Kč 5,00 za 1 m2 a manželům Říhovým od 1.1.2008

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové sepsat nájemní smlouvu a zajistit její podpis oběma stranami.

 

 

 

16)          Zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Horní Pěna

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy na zimní údržbu místních komunikací v obci Horní Pěn pana ing. Nouzy. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 12 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o řešení zimní údržby místních komunikací v obci Horní Pěna uvedeným způsobem

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí návrhu smlouvy s panem ing. Nouzou na zimní údržbu místních komunikací v obci Horní Pěna

 

 

 

17)          Zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Malíkov nad Nežárkou

Zastupitelstvo bylo ústně seznámeno s návrhem zimní údržby místních komunikací v Malíkově nad Nežárkou a zimní údržby komunikace mëzi obcemi Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou, který přednesla zástupkyně firmy Agro B, s. r. o., Kardašova Řečice.

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu a řešení zimní údržby místních komunikací v obci Malíkov nad Nežárkou uvedeným způsobem

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí návrhu na zimní údržbu místních komunikací v místní části Malíkov nad Nežárkou a zimní údržbu komunikace mezi obcemi Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou firmou Agro B., s. r. o., Kardašova Řečice.

 

 

 

18)          Žádost pana A. Fencla o změnu územního plánu

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí pana Antonína Fencla, Malíkov nad Nežárkou 54, o změnu Územního plánu obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou. Žádost pana Fencla tvoří přílohu č. 13 k zápisu.

 Vzhledem k protichůdným názorům na tuto věc v obci Malíkov nad Nežárkou navrhují zástupci obce vypsání referenda pro místní část Malíkov nad Nežárkou. Referendum by bylo konáno počátkem roku 2008. Otázka, která by byla v referendu použita, bude přesně formulována na dalším zasedání zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo hlasuje o konání referenda v místní části – obci Malíkov nad Nežárkou, které by se týkalo změny územního plánu obce dle žádosti pana Fencla.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje konání referenda v místní části – obci Malíkov nad Nežárkou, které by se týkalo změny územního plánu obce dle žádosti pana Fencla.

 

 

19)          Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu E.O.N

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu firmy E.O.N., týkajícím se umístění nového kabelového vedení NN, venkovního vedení a betonového sloupu na části pozemku p. č. 1178/5, 1178/2 v KÚ Horní Pěna. Kopie návrhu tvoří přílohu č. 14 k zápisu.

 

Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu s povolením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu firmy E.O.N., týkajícím se umístění nového kabelového vedení NN, venkovního vedení a betonového sloupu na části pozemku p. č. 1178/5, 1178/2 v KÚ Horní Pěna.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo souhlasí s povolením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu firmy E.O.N., týkajícím se umístění nového kabelového vedení NN, venkovního vedení a betonového sloupu na části pozemku p. č. 1178/5, 1178/2 v KÚ Horní Pěna.

 

 

 

20)          Různé

 

a)   Oznámení města Deštná a obce Kostelní Radouň o prodeji obchodních podílů ve firmě Ekoskládka, s. r. o.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením města Deštná a obce Kostelní Radouň o prodeji obchodních podílů ve firmě Ekoskládka, s. r. o. Oznámení města Deštná tvoří přílohu č. 15 k zápisu. Oznámení obce Kostelní Radouň tvoří přílohu č. 16 k zápisu.

Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí

 

 

 

b)   Oznámení nadace VIA o zamítnutí žádosti o příspěvek na opravu kaple P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s oznámení nadace VIA o zamítnutí žádosti o příspěvek na opravu kaple P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou. Oznámení nadace VIA tvoří přílohu č. 17 k zápisu.

Zastupitelstvo bere tuto skutečnost na vědomí.

 

 

 

c)   nabídka firmy Bosscan České Budějovice na zajištění servisu kancelářské techniky v ZŠ a MŠ Horní Pěna

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou firmy Bosscan České Budějovice na zajištění servisu kancelářské techniky v ZŠ a MŠ Horní Pěna. Vzhledem k tomu, že nabídka firmy Bosscan je cenově velice příznivá a firma má obchodního zástupce v J. Hradci, zastupitelstvo obce doporučuje ZŠ a MŠ v Horní Pěně využít tuto službu. Kopie nabídky tvoří přílohu č. 18 k zápisu.

 

 

 

 

d)   Finanční dar pro pana Františka Korandu

Pánové Václav Čekal a Rudolf Žáček navrhují pro člena osadního výboru, pana Františka Korandu, finanční dar ve výši Kč 2000,00 za jeho celoroční práci v osadním výboru.

Zastupitelstvo hlasuje o finančním daru pro pana Františka Korandu ve výši Kč 2000,00.

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro pana Františka Korandu ve výši Kč 2000,00.

 

 

e)   Příspěvek obce na mikulášskou nadílku v obci

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pořadatelů tradiční mikulášské nadílky v obci o finanční příspěvek na tuto akci.

Zastupitelstvo hlasuje o finančním příspěvku na mikulášskou nadílku ve výši Kč 1500,00

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na mikulášskou nadílku ve výši Kč 1500,00. Tento příspěvek bude vyplacen panu Oldřichu Jantačovi nejml. proti dokladům za nakoupené zboží.

 

 

f)   Příspěvek sportovnímu klubu SOKOL Horní Pěna

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí sportovního klubu SOKOL Horní Pěna o příspěvek na činnost. Je navržena částka Kč 30000,00.

Zastupitelstvo hlasuje o příspěvku na činnost sportovnímu klubu SOKOL Horní Pěna ve výši Kč 30 000,00

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost sportovnímu klubu SOKOL Horní Pěna ve výši Kč 30 000,00. Tato částka bude zaslána na účet č.  nejpozději do. Tato částka bude rovněž částí rozpočtového opatření č. 9/2007.

 

 

 

g)   Stanovení pravidel rozpočtového opatření č. 9/2007

Zastupitelstvo bylo hospodářkou obce seznámeno s nutností upravit pravidla rozpočtového opatření č. 9/2007, kterým by mohl být rozpočet upraven k 31.12.2007. Bude třeba zplnomocnit starostu obce k přijetí rozpočtového opatření č. 9/2007 a toto opatření schválit na 1. zasedání v roce 2008, tj. dne 8.1.2008.

Zastupitelstvo hlasuje o zplnomocnění starosty obce, ing. Karla Duška, k přijetí rozpočtového opatření č. 9/2007.

 

 Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje zplnomocnění starosty obce, ing. Karla Duška, k přijetí rozpočtového opatření č. 9/2007. Výpis z usnesení zastupitelstva o zplnomocnění starosty tvoří přílohu č. 19 k zápisu.

 

 

 

h)   Povolení pokácení smrku na místním hřbitově

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí Obce Horní Pěna o pokácení  smrku na místním hřbitově. Žádost o povolení pokácení stromu tvoří přílohu č. 20 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o povolení pokácení smrku na místním hřbitově

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje vydání povolení pokácení smrku na místním hřbitově.

 

i)   Použití prostředků z veřejné sbírky na kapli Malíkov

Na základě nabídky pana Vladimíra Šamanaa stavu běžného účtu obce Horní Pěna zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností použít na část úhrady budoucí faktury pana Šamana prostředky veřejné sbírky.

Zastupitelstvo hlasuje o použití prostředků veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou – úhradu části faktury pana Vladimíra Šamana ve výši Kč 22 000,00

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje použití prostředků veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou– úhradu části faktury pana Vladimíra Šamana ve výši Kč 22 000,00

 

 

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: ing. Eva Píšová

     Josef Balga

 

 

 

 

                                          ing. Karel Dušek

                                          starosta obce

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 4.12.2007

 

Bod č.3

Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 – požární řád obce

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 – požárního řádu obce, s platností od 1.1.2008

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.4

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů

 

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí obecně závazné vyhlášky obce č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů s platností od 1.1.2008

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.5

Obecně závazná vyhláška č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů s platností od 1.1.2008

 

Zastupitelstvo schvaluje:

přijetí obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů s platností od 1.1.2008

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č.6

Rozpočtové provizorium pro rok 2008

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2008 dle přiloženého návrhu správce rozpočtu.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi obce stanovit pravidla rozpočtového provizoria pro měsíce 1 a 2 roku 2008 dle návrhu správce rozpočtu do 10.12.2007

 

 

 

 

 

Bod č.7

Záměr prodeje pozemku p.č. KN 340/2 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 340/2 v KÚ Horní Pěna o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

Bod č.8

Záměr prodeje pozemku p.č. KN 290/49 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku p. č. 290/49 v KÚ Horní Pěna o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

Zastupitelstvo ukládá:

 

 

 

 

Bod č.9

Prodej pozemku p. č. 290/48 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/48 o výměře 26 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé parcely KN č. 290/48 paní RNDr. Andrejchové, manželům Šustrovým a manželům Olahovým.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad na KÚ do 20.12.2007

 

 

Bod č.10

Prodej pozemku p. č. 290/47 a 290/38 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/47 o výměře 186 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/47 a prodej pozemku p.č. 290/38 o výměře 74 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 manželům Rohovým.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

----

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad na KÚ do 20.12.2007

 

 

Bod č.11

Prodej pozemku p.č. 290/46 v K/U Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/46 o výměře 164 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/46 panu Martinu Klusáčkovi a paní Janě Hořejší.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

 

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad na KÚ do 20.12.2007

 

 

 

Bod č.12

Prodej pozemku p.č. 290/44 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/44 o výměře 129 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/44 manželům Lubošovi a Evě Hložkovým, bytem Horní Pěna 140

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

------

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad na KÚ do 20.12.2007

 

 

 

Bod č.13

Prodej pozemku p. č. 340/1 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 340/1 o výměře 66 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujících uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 340/1 manželům Lubošovi a Marii Hložkovým, bytem Horní Pěna 43.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

----

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad na KÚ do 20.12.2007

 

 

Bod č.14

Prodej pozemku p.č. 290/46

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 290/43 o výměře 160 m2 v ceně Kč 30,00 za 1 m2 s povinností kupujícího uhradit rovněž poměrnou část nákladů na zhotovení GP v případě nově vzniklé pracely KN č. 290/43 panu Markovi Slavíkovi

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové vypracovat kupní smlouvu a návrh na vklad na KÚ do 20.12.2007

 

 

Bod č.15

 

Pronájem části pozemku p. č. 447/1

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p. č. 447/1 o výměře 160 m2 v ceně Kč 5,00 za 1 m2 a manželům Říhovým od 1.1.2008

.

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

Zastupitelstvo ukládá hospodářce obce paní Hiršové sepsat nájemní smlouvu a zajistit její podpis oběma stranami nejpozději do 20.12.2007.

 

 

 

Bod č.16

 

Zimní údržba místních komunikací v obci Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí návrhu smlouvy s panem ing. Nouzou na zimní údržbu místních komunikací v obci Horní Pěna

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

 

 

Bod č.17

 

Zimní údržba komunikací v obci Malíkov nad Nežárkou a komunikace mezi obcí Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí návrhu na zimní údržbu místních komunikací v místní části Malíkov nad Nežárkou a zimní údržbu komunikace mezi obcemi Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou firmou Agro B., s. r. o., Kardašova Řečice.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

Bod č.18

 

Žádost pana Fencla Antonína o změnu územního plánu obce

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje konání referenda v místní části – obci Malíkov nad Nežárkou, které by se týkalo změny územního plánu obce dle žádosti pana Fencla

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.19

 

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu E.O.N

 

Zastupitelstvo schvaluje:

povolením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu firmy E.O.N., týkajícím se umístění nového kabelového vedení NN, venkovního vedení a betonového sloupu na části pozemku p. č. 1178/5, 1178/2 v KÚ Horní Pěna.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.20 a)

 

Oznámení města Deštná a obce Kostelní Radouň o prodeji obchodních podílů ve firmě Ekoskládka, s. r. o.

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

Oznámení města Deštná a obce Kostelní Radouň o prodeji obchodních podílů ve firmě Ekoskládka, s. r. o.

 

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

 

 

Bod č.20 b)

 

Oznámení nadace VIA o zamítnutí žádosti o příspěvek na opravu kaple P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

Oznámení nadace VIA o zamítnutí žádosti o příspěvek na opravu kaple P. Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.20 c)

 

nabídka firmy Bosscan České Budějovice na zajištění servisu kancelářské techniky v ZŠ a MŠ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

Nabídku firmy Bosscan České Budějovice na zajištění servisu kancelářské techniky v ZŠ a MŠ Horní Pěna

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.20 d)

 

Finanční dar pro pana Františka Korandu

 

Zastupitelstvo schvaluje:

finanční dar pro pana Františka Korandu ve výši Kč 2000,00

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

=====.

 

 

Bod č.20 e)

 

Příspěvek obce na mikulášskou nadílku v obci

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Příspěvek obce na mikulášskou nadílku v obci ve výši Kč 1 500,00

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

 

Bod č.20 f)

 

Příspěvek sportovnímu klubu SOKOL Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Příspěvek sportovnímu klubu SOKOL Horní Pěna ve výši Kč 30 000,00

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

Hospodářce obce zaslat výše zmíněný obnos na č. účtu, zaslat SK SOKOL vyrozumění o příspěvku a vyžádat vyúčtování příspěvku k 31.12.2007

 

 

Bod č.20 g)

 

Stanovení pravidel rozpočtového opatření č. 9/2007

 

Zastupitelstvo schvaluje:

stanovení pravidel rozpočtového opatření č. 9/2007 a zplnomocnění starosty k provedení rozpočtového opatření k 31.12.2007

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

V termínu 8.1.2008 schválit rozpočtové opatření č. 9/2007

 

 

 

 

 

Bod č.20 h)

Povolení kácení dřevin, rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo schvaluje:

povolení pokácení smrku na místním hřbitové

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Bod č.20 i)

Použití prostředků veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou

 

Zastupitelstvo schvaluje:

použití prostředků veřejné sbírky na opravu kaple Panny Marie Loretánské v Malíkově nad Nežárkou– úhradu části faktury pana Vladimíra Šamana ve výši Kč 22 000,00

Zastupitelstvo bere na vědomí

-----

Zastupitelstvo ukládá:

-----

 

 

Přílohy

 

 1. Oznámení o konání 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna
 2. Prezenční listina
 3. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 – požární řád obce
 4. návrh obecně závazné vyhlášky obce č. 5/2007 – O zákazu spalování některých druhů paliv v malých zdrojích znečištění a stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálů.
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů.
 6. návrh správce rozpočtu na přijetí rozpočtového provizoria pro rok 2008 a stanovení jeho pravidel žádost úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových čj. 498/2007
 7. Stanovení pravidel rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v měsících 1 a 2 roku 2008
 8. Žádost pana Jaroslava Plucara o prodej pozemku p. č. 340/2 v KÚ Horní Pěna
 9. Žádost paní Jindřišky Giroud o prodej pozemku 290/49
 10. Záměr prodeje pozemků čj. 618/2007 včetně kopie geometrického plánu
 11. Záměr pronájmu pozemku p. č. 447/1 v KÚ Horní Pěna
 12. Návrh smlouvy s ing. Nouzou o zimní údržbě obce Horní Pěna
 13. Žádost pana Antonína Fencla o změnu územního plánu obce
 14. kopie návrhu na zahájení řízení o vkladu věcného břemene – EON
 15. Oznámení obce Deštná o prodeji obchodního podílu Ekoskládka
 16. Oznámení obce Kostelní Radouň o prodeji obchodního podílu Ekoskládka
 17. Oznámení nadace VIA o zamítnutí žádosti na dotaci
 18. Nabídka firmy Bosscan České Budějovice
 19. Výpis z jednání zastupitelstva – zplnomocnění starosty obce, ing. Karla Duška, k provedení rozpočtového opatření č. 9/2007
 20. Žádost o povolení kácení dřevin, rostoucích mimo les Obce Horní Pěna

 

 

 

 

Návrhová komise:

Vladimír Šaman

Václav Čekal