Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 18. jednání zastupitelstva obce ze dne 26.2.2008

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 26.2.2008

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga

 

Omluveni: Čekal Václav,

 

Program zasedání:

1)      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2)     Minulé zasedání – kontrola usnesení

3)     Výsledky inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2007

4)     Rozpočet obce pro rok 2008

5)     Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeene – E.ON

6)     Nabídka na odkup akcií České spořitelny

7)     Žádost o prodej pozemku – Bočková Marie

8)     Źádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Římskokatolická farnost Horní Pěna

9)     Různé

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

9.                  Různé

a.       žádost sl. Ivy Dvořákové o vyjádření k zamýšlené stavbě rodinného domu

b.      žádost o úhradu mzdových nákladů za chybějící žáky ZŠ

c.       žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Kudrfalcovi

d.      traktor – informace

e.       veřejně prospěšné práce – pracovní příležitosti

f.       vítání občánků – informace

g.       Zápis do 1. ročníku ZŠ a organizace dalšího školního roku

h.       Odpisový plán ZŠ a MŠ Horní Pěna

 

Je hlasováno o upraveném programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

 

 

1)     Do návrhové komise byli navrženi pan Josef Balga a paní  RNDr. Hana Andrejchová. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Rudolf Žáček a paní ing. Eva Píšová

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

 

2)     Kontrola usnesení minulého zápisu –

bod 8 – probírá se v bodu 9 d)

 

3)     Výsledky inventarizace majetku a závazků obce Horní Pěna k 31.12.2007

Zastupitelstvo bylo inventurní komisí seznámeno s výsledky inventarizace majetku a závazků obce Horní Pěna k 31.12.2007.  Inventurní komise dodá návrhy na případné vyřazení majetku do 30. 4. 2008. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

 

4)     Rozpočet obce 2008

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu obce Horní Pěna pro rok 2008 v tis. Kč. Návrh rozpočtu obce tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení rozpočtu obce Horní Pěna pro rok 2008 následovně:

příjmy

5562,12 tis. Kč

výdaje

-4789,52 tis. Kč

financování

-772,6 tis. Kč

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Horní Pěna v předloženém znění a ukládá hospodářce obce informovat příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Horní Pěna o stanovení závazných ukazatelů do 29.2.2008

 

5)     Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břeene – E.ON

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON. Kopie návrhu smlouvy tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o návrhu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou E.ON.

 

 

6)     Nabídka na odkup akcií České spořitelny

Zastupitelstvu byla předložena nabídka firmy AZCE Global Finance, a.s. na odkup akcií České spořitelny, a. s., které obec Horní Pěna vlastní. Nabídka odkupu akcií tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o prodeji 200 kusů akcií České spořitelny a. s. firmě AZCE Global Finance, a.s.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

8

0

 

Zastupitelstvo zamítá prodej 200 kusů akcií České spořitelny a. s. firmě AZCE Global Finance, a.s.

 

 

7)     Žádost o prodej pozemku – Bočková Marie

Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Marie Bočkové o prodej pozemku p.č. 106/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou. Žádost tvoří přílohu č. 6 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o záměru prodeje pozemku p. č. 106/2 o výměře 537 m2

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

8

0

 

Zastupitelstvo zamítlo záměr prodeje pozemku p.č. 106/2 v KÚ Malíkov nad Nežárkou o výměře 537 m2.

 

 

10)Źádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Římskokatolická farnost Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les od Římskokatolické farnosti Horní Pěna, čj. 62/08. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les čj. 62/08 je založena ve složce „Kácení dřevin rostoucích mimo les“

Zastoupitelstvo hlasuje o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro Římskokatolickou farnost v Horní Pěně na p. č. 993 v KÚ Horní Pěna (lípa srdčitá)

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

 

Zastoupitelstvo schvaluje povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro Římskokatolickou farnost v Horní Pěně na p. č. 993 v KÚ Horní Pěna (lípa srdčitá)

 

 

 

 

9)     Různé

a)     žádost sl. Ivy Dvořákové o vyjádření k zamýšlené stavbě rodinného domu

Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí sl.  Ivy Dvořákové o vyjádření k akci – stavbě rodinného domu na p. č. 203 v KÚ Horní Pěna. Žádost včetně situačního plánu tvoří přílohu č. 7 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o povolení stavby rodinného domu na pozemku p. č. 203/2 v KÚ Horní Pěna dle připojeného plánku.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje povolení stavby rodinného domu na pozemku p. č. 203/2 v KÚ Horní Pěna dle připojeného plánku.

 

 

 

b)     Žádost o úhradu mzdových nákladů za chybějící žáky ZŠ

Zastupitelstvu byla předložena žádost ZŠ a MŠ Horní Pěna o úhradu mzdových nákladů za chybějící  3 žáky ZŠ dle normativů KUJCK. Žádost tvoří přílohu č. 8 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o úhradě  mzdových nákladů za chybějící 3 žáky ZŠ za období od 1.1.2008 do 31.8.2008 dle normativů KUJCK ve výši Kč 115 754,00.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

98

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje úhradu  mzdových nákladů za chybějící 3 žáky ZŠ za období od 1.1.2008 do 31.8.2008 dle normativů KUJCK ve výši Kč 115 754,00. Tato částka byla již zohledněna v návrhu rozpočtu obce na rok 2008.

 

 

c)     Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Pavel a Hana Kudrfalcovi, Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les čj. 57/08 – jasan na pozemku p.č. 290/21.  Žádost je součástí evidence kácení dřevin rostoucích mimo les. Zastupitelstvo hlasuje o povolení kácení předmětných dřevin.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

8

0

 

Zastupitelstvo neschvaluje kácení dřevin rostoucích mimo les dle žádosti čj. 57/08 ze dne 22.2.2008.

 

d)     Informace o koupi traktoru

Zastupitelstvu byl předložen protokol o jednání výběrové komise o zakázce malého rozsahu 1/2008 – koupě traktoru. Kopie protokolu 1/08 tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu koupit stroj od pana Břečky (viz protokol)

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje koupi traktoru za podmínek uvedených v nabídce pana Břečky a protokolu výběrové komise 1/08.

 

e)     Veřejně prospěšné práce – pracovní příležitosti

Starosta obce informoval přítomné o možnosti zaměstnání špatně umístitelných osob, evidovaných na Úřadu práce v J. Hradci. Úřad práce by hradil celou mzdu včetně povinných odvodů. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí a pověřuje starostu jednáním s osobami, které přicházejí v úvahu.

 

f)     Informace o plánovaném vítání občánků

Předsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání informovala přítomné o připravovaném vítání občánků, narozených v roce 2007. Vítání občánků se uskuteční dne 5.4.2008 v 14:00 hodin. Zastupitelstvo hlasuje o příspěvku novým občánkům následovně: Kč 1000,00 jako vklad na vkladní knížku u WV Sparkasse, Kč 500,00 ve formě věcného daru, tedy Kč 1500,00 na jednoho nového občánka.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

0

Zastupitelstvo schvaluje  příspěvek novým občánkům následovně: Kč 1000,00 jako vklad na vkladní knížku u WV Sparkasse, Kč 500,00 ve formě věcného daru, tedy Kč 1500,00 na jednoho nového občánka.

 

g)     Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ Horní Pěna

Výbor pro kulturu a vzdělávání informoval přítomné o skutečnosti, že k zápisu do 1. třídy ZŠ v Horní Pěna se nedostavilo ani jedno z možných 6 dětí.  Zastupitelstvo proto zve ředitelku ZŠ a MŠ Horní Pěna na zvláštní zasedání , které se bude konat dne 5.3.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová                                                                 ing. Karel Dušek

Ověřili: Rudolf Žáček                                                         starosta obce Horní Pěna

               ing. Eva Píšová