Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce ze dne 25.3.2008

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 25.3.2008

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga, Čekal Václav

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1)     Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2)     Minulé zasedání – kontrola usnesení

3)     Rozpočtový výhled na roky 2008-2013

4)     Rozpočtové opatření č. 1/2008

5)     Nařízení vlády č. 78/2008 Sb.

6)     Návrh směny nemovitosti

7)     Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

8)     Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Horní Pěna 2007

9)     Příspěvek na mzdy ZŠ a MŠ Horní Pěna – školní jídelna

10) Výsledná kalkulace ceny vody za rok 2007

11) Růžné

a)     Žádost o vyjádření k realizaci vodovodní přípojky k nemovitosti Horní Pěna č. 38

b)     Žádost o řešení problému s padajícím listím

c)      Podnět k úsporným opatřením veřejného osvětlení

d)     Žádost o zavedení kanalizace

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

11) Různé

e)     žádost pana Hrádka o prodloužení termínu  rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les

f)       návrh na pořízení změny územního plánu obce – sl. Dvořáková

g)     Michalské slavnosti

h)     Zápis dětí do MŠ

i)        p. Küschall – volné pobíhání psa

j)       Lehká Mária – žádost o přijetí do pracovního poměru

k)      Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Pěna

 

Je hlasováno o upraveném programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

 

 

1)    Do návrhové komise byli navrženi pan Jaroslav Kubát a pan  Vladimír Šaman. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Čekal a paní Hana Veselá

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

 

2)    Kontrola usnesení minulého zápisu –

bez připomínek

 

3)    Rozpočtový výhled na roky 2008-2113

Zastupitelstvu byl předložen rozpočtový výhled obce Horní Pěna pro roky 2008-2013. Rozpočtový výhled tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení rozpočtového výhledu na roky 2008-2013 v předloženém znění

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2008-2013 v předloženém znění.

 

4)    Rozpočtové opatření č. 1/2008

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 1/2008. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008 tvoří přílohu č. 4 k zápisu.

příjmy

172 560,00. Kč

výdaje

208 912,00 Kč

financování

-36 352,00 Kč

 

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí rozpočtového opatření č. 1/08 v předloženém znění

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 1/08 dle přílohy č. 4 k zápisu

 

5)    Nařízení vlády č. 79/2008 Sb.

Zastupitelstvo bylo seznámeno s Nařízením vlády č. 79/2008 Sb.- kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo hlasuje o zvýšení odměn zastupitelům dle Nařízení ve výši uvedené v příloze č. 5 k zápisu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

8

0

1

Zastupitelstvo schvaluje výši odměn zastupitelům dle přílohy č. 5 k zápisu.

 

 

6)    Návrh směny nemovitosti

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh směny nemovitostí ČJ. 128/2008 od firmy Agro.B, s. r. o. ze dne 10.3.2008. Návrh směny nemovitostí včetně příloh (celkem 4 listy) tvoří přílohu č. 6 k zápisu.

Zastupitelstvo hlasuje o směně nemovitostí dle předloženého návrhu

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

5

1

3

 

Zastupitelstvo schvaluje směnu nemovitostí dle předloženého návrhu

 

 

7)    Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Zastupitelstvu byl předložen návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou Ekokom.. Kvůli zřejmým nejasnostem v návrhu smlouvy zastupitelstvo odkládá rozhodnutí do dalšího zasedání zastupitelstva.

 

 

8)    Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Horní Pěna k 31.12.2007. Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Horní Pěna K 31.12.2007 tvoří přílohu č. 7 k zápisu. Správce rozpočtu přikládá návrh na použití zlepšeného hospodářského výsledku PO. Návrh na použití HV je přílohou č. 8 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o hospodářském výsledku příspěvkové organizace a jeho použití dle příloh č. 7 a 8 k zápisu

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastoupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace a jeho použití dle příloh č. 8 a 9 k zápisu

 

 

9)    Příspěvek na mzdy ZŠ a MŠ Horní Pěna – školní jídelna

Zastupitelstvo bylo seznámeno se snížením pracovních úvazků v ZŠ a MŠ Horní Pěna. Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k úplnému zavření školní jídelny, zastupitelstvu je předložen návrh doplácet mzdy vedoucí školní jídelny a kuchařky částkou Kč  3 500,00 měsíčně (do původní výše mzdy), tj. na dohodu o prac. činnosti Kč 70,00 na 2,5 hod. denně.

Zastupitelstvo hlasuje o zvýšení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci o prostředky na doplatek mzdy vedoucí školní jídelny a kuchařky částkou Kč 70,00 na 1 hod v rozsahu 2,5 hodin denně.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci o prostředky na doplatek mzdy vedoucí školní jídelny a kuchařky částkou Kč 70,00 na 1 hod v rozsahu 2,5 hodin denně.

 

10)          Výsledná kalkulace ceny vody za rok 2007

Zastupitelstvu byla předložena výsledná kalkulace ceny vody na rok 2007. Kopie výsledné kalkulace tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení výsledné kalkulace v předloženém znění., tj. výnos ve výši 18,8 tis. Kč, které budou převedeny na účet obce.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje výsledné kalkulace v předloženém znění.

 

 

 

11)          Různé

a)    žádost o vyjádření k realizaci vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 38

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí  Lesů České republiky, s. p. čj. 2008/193/84/312,4 ze dne 17.3.2008 o stanovisko vlastníka pozemku k realizaci vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 38 v obci Horní Pěna. Žádost čj 96/08 (2008/193/84/312,4) tvoří přílohu č. 10 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu s realizací vodovodní přípojky k nemovitosti č. 38 v KÚ Horní Pěna

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci vodovodní přípojky k nemovitosti č. 38 v KÚ Horní Pěna.

 

b)    Žádost o řešení problému s padajícím listím

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Pavla Tomana čj. 92/08 o řešení problému s padajícím listím u jeho nemovitosti. Žádost tvoří přílohu č. 11 k zápisu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce písemnou odpovědí panu Tomanovi.

 

c)     Podnět k úsporným opatřením, která se týkají veřejného osvětlení

Zastupitelstvu byl předložen podnět pana Pavla Tomana č. 91/08, týkající se úsporných opatření při provozování veřejného osvětlení. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce písemnou odpovědí panu Tomanovi. Podnět pana Tomana tvoří přílohu č. 12 k zápisu.

 

d)    Žádost o zavedení kanalizace

Zastupitelstvu byla předložena žádost paní PhDr. Dany Šrámkové o zavedení kanalizace k pozemkům, které vlastní. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním s paní Šrámkouvou a průběžnou informací zastupitelstva o tomto problému.

Žádost paní PhDr. Šrámkové tvoří přílohu č. 13 k zápisu.

 

e)    Žádost pana Fr. Hrádka o prodloužení termínu rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les

Zastupitelstvu byla doručena žádost pana Fr. Hrádka o prodloužení termínu rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce odpovědí panu Hrádkovi. Žádost pana Hrádka tvoří přílohu č. 14 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o prodloužení rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les panu Hrádkovi

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les panu Hrádkovi.

 

f)      Návrh na pořízení změny územního plánu obce – slečna Dvořáková

Na základě bodu č. 9 a) 18. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna dne 26. 2. 2008 byli zastupitelé seznámeni se záměrem výstavby rodinného domu slečny Dvořákové Ivy, Horní Pěna 110. Záměr bude vyžadovat provedení změny ÚPO Horní Pěna. Vzhledem k tomu, že případná změna ÚPO bude zahrnovat i další žádosti občanů, bude o ní jednáno na dalším řádném zasedání zastupitelstva obce. Žádost sl. Dvořákové tvoří přílohu č. 6 k zápisu z 18. zasedání zastupitelstva obce.

 

g)    Michalské slavnosti

Předsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání paní RNDr. Andrejchová seznámila zastupitele s postupem příprav Michalských slavností v obci Horní Pěna v měsíci září 2008. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

 

h)    Zápis dětí do MŠ

Zastupitelstvo bylo předsedkyní výboru pro kulturu a vzdělávání seznámeno s termínem zápisu do Mateřské školy v Horní Pěně, který proběhne dne 23.4.2008. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

 

i)      Pan Küschall - pes

Zastupitelstvu byla předána ústní stížnost na opakovaný nekontrolovatelný pohyb psa pana Ivana Küschalla po vsi. Pes se pohybuje po obci bez doprovodu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce upozornit na tuto skutečnost majitele psa.

 

j)      Žádost o přijetí do pracovního poměru – Mária Lehká

Zastupitelstvu byla předložena žádost o přijetí do pracovního poměru paní Márie Lehké. Žádost čj. 110/08 ze dne 25.3.2008 tvoří přílohu č. 15 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přijetí paní Márie Lehké do pracovního poměru

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo zamítá přijetí paní Márie Lehké do pracovního poměru.

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová                                                      ing. Karel Dušek

Ověřili: Hana Veselá                                                  starosta obce Horní Pěna

            Václav Čekal

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 25.3.2008

 

 

 

Bod č.3

Rozpočtový výhled na roky 2008-2013

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2008-2013 v předloženém znění.

Zastupitelstvo bere na vědomí

--

Zastupitelstvo ukládá:

--

 

 

 

Bod č.4

Rozpočtové opatření č. 1/2008

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 1/08 dle přílohy č. 4 k zápisu

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

 

Bod č.5

Nařízení vlády č. 79/2008 Sb.

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje výši odměn zastupitelům dle přílohy č. 5 k zápisu.

Zastupitelstvo bere na vědomí

--

Zastupitelstvo ukládá:

--

 

 

 

 

Bod č.6

Návrh směny pozemků

 

Zastupitelstvo schvaluje

Zastupitelstvo schvaluje směnu nemovitostí dle předloženého návrhu firmy Agro-B. s. r. o.

Zastupitelstvo bere na vědomí

----

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

 

Bod č7

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo odkládá:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů do dalšího zasedání

 

 

Bod č.8

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace a jeho použití

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace a jeho použití dle příloh č. 8 a 9 k zápisu

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Hospodářce obce sdělit příspěvkové organizaci rozdělení hospodářského výsledku PO.

 

 

Bod č9

Příspěvek na mzdy ZŠ a MŠ Horní Pěna – školní jídelna

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje zvýšení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci o prostředky na doplatek mzdy vedoucí školní jídelny a kuchařky částkou Kč 70,00 na 1 hod v rozsahu 2,5 hodin denně.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Hospodářce obce sdělit tuto skutečnost ředitelce ZŠ a MŠ Horní Pěna a tuto změnu uvést v rozpočtovém opatření

 

 

 

Bod č.10

11)          Výsledná kalkulace ceny vody za rok 2007

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje výsledné kalkulace v předloženém znění.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

hospodářce obce uvést tuto skutečnost v rozpočtovém opatření

 

 

Bod č11 a)

žádost o vyjádření k realizaci vodovodní přípojky k nemovitosti čp. 38

 

Zastupitelstvo neschvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje realizaci vodovodní přípojky k nemovitosti č. 38 v KÚ Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Bod č. 11 b)

Řešení problému s padajícím listím

 

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

starostovi obce vyřešit daný podnět

 

Bod č.11 c)

Úsporná opatření – veřejné osvětlení

 

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

starostovi obce vyřešit daný podnět

 

Bod č.11 d)

Zavedení kanalizace – PhDr. Šrámková

 

Zastupitelstvo schvaluje:

-----

Zastupitelstvo bere na vědomí

--

Zastupitelstvo pověřuje:

starostu obce jednáním s paní PhDr. Šrámkouvou a průběžnou informací o probíhajícím jednání.

 

Bod č 11 e)

Žádost pana Hrádka o prodloužení termínu rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Prodloužení platnosti rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les panu Hrádkovi čj. 589/07

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi obce odpovědět panu Hrádkovi do 30.4.2008.

 

Bod č 11 f)

Návrh na pořízení změny ÚPO – sl. Dvořáková

 

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí

nutnost provedení změny ÚPO

Zastupitelstvo ukládá:

--

 

Bod č 11 g)

Michalské slavnosti

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí

postup přípravných prací na Michalských slavnostech

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Bod č 11 h)

Zápis dětí do MŠ

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí

Termín zápisu dětí do mateřské školy dne 23.4.2008

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Bod č 11i)

P. Küschall - pes

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi obce písemně vyzvat pana Küschalla k nápravě.

 

Bod č 11 j)

Žádost o přijetí do pracovního poměru – paní Mária Lehká

Zastupitelstvo zamítá:

Zastupitelstvo zamítá přijetí paní Márie Lehké do pracovního poměru.

Zastupitelstvo bere na vědomí

---

Zastupitelstvo ukládá:

----

 

 

Přílohy

 

 1. Oznámení o konání 18. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna
 2. Prezenční listina
 3. Návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2008 -2013
 4. Návrh rozpočtového opatření č. 1/2008
 5. Stanovení odměn zastupitelům obce
 6. Návrh směny nemovitostí firmy Agro B.
 7. Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Horní Pěna k 31.12.2007
 8. Návrh použití zlepšeného hosp. výsledku ZŠ a MŠ Horní Pěna
 9. Výsledná kalkulace ceny vody za rok 2007
 10. Žádost podniku Lesy ČR, s. p. o povolení vodovodní přípojky k čp. 38
 11. Žádost pana Tomana, H. Pěna 133, o vyřešení problému s padajícím listím
 12. Podnět pana Tomana, H. Pěna 133, k úsporným opatřením týkajícím se provozu veřejného osvětlení v obci Horní Pěna
 13. Žádost paní PhDr. Šrámkové o zavedení kanalizace ke stavební parcele
 14. Žádost pana F. Hrádka o prodloužení rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 15.  Žádost paní Márie Lehké o přijetí do pracovního poměru.

 

 

 

Návrhová komise:

Jaroslav Kubát

Vladimír Šaman