Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > zápis z 22. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.4.2008

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 29.4.2008

 

Přítomni:  RNDr. Andrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, , Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga, Čekal Václav, Šaman Vladimír

 

 

Program zasedání:

1)      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2)      minulé zasedání – kontrola usnesení

3)      Žádost o prodej pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

4)      Žádost o směnu pozemku p. č. k.n. 1035/4 a 1035/5 za 1037/4 v KÚ Horní Pěna

5)      Změna č. 2 ÚPO Horní Pěna

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

6)      Různé

c)       Návrh inventarizační komise na vyřazení a zařazení dlouhodobého hmotného majetku obce

d)      Rozpočtové opatření č. 3/2008

 

Je hlasováno o upraveném programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1)     Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Do návrhové komise byli navrženi paní RNDr. Andrejchová Hana a pan Rudolf Žáček. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Josef Balga a paní ing Eva Píšová. Zastupitelstvo hlasuje o volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi v uvedeném složení a volbu ověřovatelů zápisu dle návrhu.

 

 

2)     Minulé zasedání – kontrola usnesení

bez připomínek

 

3)     Žádost o prodej pozemku p. č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Machýčka a pana Kalvase čj. 127/08, doručená dne 14.4.2008 o prodej pozemku p. č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Vzhledem k usnesení zastupitelstva obce č. 14/10 m) ze dne 14. 10. 2007, které zastavilo veškeré prodeje pozemků v obou obcích, žádá zastupitelstvo doklad o tom, že o prodeji bylo jednáno již dříve a že tento prodej nebude tedy porušením tohoto usnesení. Zastupitelstvo hlasuje o odložení žádosti do příštího jednání zastupitelstva.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje odložení žádosti pana Machýčka a pana Kalvase do příštího jednání zastupitelstva.

 

4)     Žádost o směnu pozemku p. č. k.n. 1035/4 a 1035/5 za 1037/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost manželů Hudcových čj. 122/08, doručená dne 7.4.2008 o směnu pozemků. Žádost tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o směně pozemku p. č. 1035/4, ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 165 m2 a pozemku p. č. 1035/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 22 m2 za pozemek p. č. 1037/4 – ostatní plocha, man. plocha, o výměře 159 m2, to vše v KÚ Horní Pěna. (podkladem pro určení výměr je geometrický plán o rozdělení pozemku č. 326-111/2007 – kopie tvoří přílohu č. 5 k zápisu).

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků p. č. 1035/4, ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 165 m2 a pozemku p. č. 1035/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 22 m2 za pozemek p. č. 1037/4 – ostatní plocha, man. plocha, o výměře 159 m2, to vše v KÚ Horní Pěna.

 

 

5)     Změna č. 2 ÚPO Horní Pěna

Zastupitelstvu obce byly předloženy následující návrhy na pořízení změny ÚPO obce:

katastrální území

p. č.

údaje o navrhované změně

příloha k zápisu z jednání zastupitelstva obce

Horní Pěna

885

z „území smíšené“ na „sběrný dvůr

5

888/1

z „rekreace hromadná“ na „sběrný dvůr“

1176/62

z „veřejná zeleň“ na „plochy pro bydlení“

6

203

z „zemědělská půda“ na plochy, na kterých bude možná stavba rodinného domu

7

Malíkov nad Nežárkou

1133/2

plochy bydlení venkovského typu

8

Zároveň bylo zastupitelstvo informováno o potřebě uzavření smlouvy se specializovanou firmou, která územně plánovací činnosti při pořízení změny č. 2 ÚPO zajistí. Vzhledem k úzké specializaci dodavatele a po konzultaci se stavebním odborem MěÚ zastupitelstvo upouští od výběrového řízení na tyto práce.

 

Zastupitelstvo hlasuje o

a)      pořízení změny č. 2 územního plánu obce Horní Pěna dle § 6 odst. 5 písm.f) a § 44 písm. a),d) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, veznění zákona č. 68/2007 Sb. (dále též jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat z vlastního podnětu a na návrh fyzických osob.

b)      pověření starosty obce ing. Karla Duška dle § 6 idst, 5 písm. f) stavebního zákona jako zastupitele,který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. §47 odst. 1 a odst. 4. § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé funkční období tohoto zastupitelstva

c)       uzavření smlouvy (o zajištění územně plánovací činnosti při pořizování změny č. 2 územního plánu obce Horní Pěna pro Obecní úřad Horní Pěna) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona se společností UPLAN, s. r.o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje

d)     pořízení změny č. 2 územního plánu obce Horní Pěna dle § 6 odst. 5 písm.f) a § 44 písm. a),d) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, veznění zákona č. 68/2007 Sb. (dále též jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat z vlastního podmětu a na návrh fyzických osob.

e)     starostu obce ing. Karla Duška dle § 6 idst, 5 písm. f) stavebního zákona jako zastupitele,který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. §47 odst. 1 a odst. 4. § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé funkční období tohoto zastupitelstva

f)       uzavření smlouvy (o zajištění územně plánovací činnosti připořizování změny č. 2 územního plánu obce Horní Pěna pro Obecní úřad Horní Pěna) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona se společností UPLAN, s. r.o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona.

 

Z usnesení k tomuto bodu je sepsán výpis z usnesení. Kopie výpisu z usnesení zastupitelstva tvoří přílohu č. 9 k zápisu.

 

 

 

6)     Různé

a)     Návrh inventarizační komise na vyřazení a zařazení dlouhodobého hmotného majetku obce

Inventarizační komise zastupitelstvu obce předložila návrh na vyřazení a zařazení dlouhodobého hmotného majetku. Návrh tvoří přílohu č. 10 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o :

a.       vyřazení následujícího majetku z evidence obecního majetku a jeho likvidaci

inv. číslo majetku

Název

pořizovací cena

zařazeno dne

důvod návrhu na vyřazení

004-00000041

BATERIE 12C/180-CM

3 514,00

21.1.2004

ZAMONTOVÁNA DO HAS. AVIE – PŮVODNÍ ODEVZDÁNA PŘI SBĚRU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

004-00000002

SEKAČKA NA TRÁVU CLASSIC

10 990,00

31.8.2001

ROZBITÁ, NEOPRAVITELNÁ

 

b.       zařazení následujícího majetku do evidence obecního majetku (stavby, účet 021)

p. č.

ocenění

text

70 st.

Horní Pěna

1,00

sklep u čp. 34

140 st.

Horní Pěna

1,00

býv. transformátor

189 st.

Horní Pěna

1,00

sklep

57/2 st.

Malíkov nad Nežárkou

1,00

bývalý sklep před Kožíškovými

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení a zařazení obecního majetku dle návrhu inv. komise. Protokoly o vyřazení a zařazení majetku tvoří přílohy č. 11 – 16 k zápisu.

 

 

b)      Rozpočtové opatření č. 3/2008

 

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 3/2008. Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 17 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přijetí rozpočtového opatření v následujícím složení:

Příjmy

268 800,00

Výdaje

0,00

Čerpání rezerv

-268 800,00

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového opatření dle návrhu rozpočtového opatření č. 3/2008.

 

 

Zápis ověřili:

Josef Balga                                                                        ing. Karel Dušek

ing. Eva Píšová                                                                   starosta obce Horní Pěna

Usnesení k zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 29.4.2008

 

 

 

Usnesení č. 22/3

Prodej pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje odložení žádosti pana Machýčka a pana Kalvase do příštího jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Usnesení č. 22/4

Žádost o směnu pozemku p. č. k.n. 1035/4 a 1035/5 za 1037/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků p. č. 1035/4, ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 165 m2 a pozemku p. č. 1035/5 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 22 m2 za pozemek p. č. 1037/4 – ostatní plocha, man. plocha, o výměře 159 m2, to vše v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 22/5

Změna č. 2 ÚPO Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

a)     pořízení změny č. 2 územního plánu obce Horní Pěna dle § 6 odst. 5 písm.f) a § 44 písm. a),d) zákona č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, veznění zákona č. 68/2007 Sb. (dále též jen „stavební zákon“), která se bude pořizovat z vlastního podmětu a na návrh fyzických osob.

b)     starostu obce ing. Karla Duška dle § 6 idst, 5 písm. f) stavebního zákona jako zastupitele,který bude spolupracovat s pořizovatelem v oblasti územního plánování (např. §47 odst. 1 a odst. 4. § 49 odst. 1, § 53 odst. 1 stavebního zákona) po celé funkční období tohoto zastupitelstva

c)      uzavření smlouvy (o zajištění územně plánovací činnosti připořizování změny č. 2 územního plánu obce Horní Pěna pro Obecní úřad Horní Pěna) dle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona se společností UPLAN, s. r.o., jejíž pracovník splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 22/6 a)

Návrh na vyřazení a zařazení dlouhodobého majetku obce

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje vyřazení a zařazení obecního majetku dle návrhu inv. komise

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 22/6 b)

Rozpočtová změna č. 3/2008

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového opatření dle návrhu rozpočtového opatření č. 3/2008

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Návrhová komise:

 

RNDr. Andrejchová Hana

Žáček Rudolf