Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 23. jednání zastupitelstva obce dne 29.5.2008

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 27.5.2008

 

Přítomni:  RNDr. Andrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, , Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga, Čekal Václav, Šaman Vladimír

 

 

Program zasedání:

1)      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2)      minulé zasedání – kontrola usnesení

3)      Záměr pronájmu parcel KN 885 a 888/1 v KÚ Horní Pěna od PF ČR

4)      Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

5)      Návrh závěrečného účtu Obce Horní Pěna 2007

6)      Rozpočtové opatření č. 4/2008

7)      Různé

a)      Žádost o pronájem části pozemku p. č. 127 v KÚ Horní Pěna

b)      Žádost o pronájem části pozemku p. č. 216/4 v KÚ Horní Pěna

c)       Problémy s vlhkostí v přízemních bytech v nájemním domě čp. 82

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce upraven takto:

 

7)      Různé

d)      žádost p. ing. Jiřího Rejthara o převedení finanční částky

e)      Stanovení podmínek pro zapůjčování obecního traktoru občanům

f)        Prodej pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

g)      Informace o pouti

h)      Informace o plánovaných Michalských slavnostech

 

Je hlasováno o upraveném programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1)     Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Do návrhové komise byli navrženi pan Jaroslav Kubát pan Vladimír Šaman. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Čekal a paní Hana Veselá. Zastupitelstvo hlasuje o volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi v uvedeném složení a volbu ověřovatelů zápisu dle návrhu.

 

 

2)     Minulé zasedání – kontrola usnesení

k bodu 3/22 – Prodej pozemku p. č. 1037/1 panu Machýčkovi a panu Kalvasovi . Tento bod byl odložen do dalšího jednání a v jednání zastupitelstva dne 27.5.2008 je projednáván v bodě 7 f).

 

3)     Záměr pronájmu parcel KN 885 a 888/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen návrh starosty obce ing. Karla Duška – pronájem parcel KN 885 a 888/1 v KÚ Horní Pěna od Pozemkového fondu České republiky. Zastupitelstvo hlasuje o pronájmu parcel KN 885 o výměře 875 m2 a 888/1 o výměře 2064 m2 v KÚ Horní Pěna od Pozemkového fondu České republiky, a to za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje pronájem parcel KN 885 o výměře 875 m2 a 888/1 o výměře 2064 m2 v KÚ Horní Pěna od Pozemkového fondu České republiky, a to za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Z tohoto usnesení byl pořízen výpis, ověřený všemi zastupiteli. Výpis z usnesení tvoří přílohu č. 3 k zápisu

 

4)     Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

Zastupitelstvu byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu firmy Fiera, a. s., týkající se stavby zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 1176/72 v KÚ Horní Pěna. Kopie návrhu smlouvy tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 1176/72 v KÚ Horní Pěna na realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „Horní Pěna – úprava sítě NN – čp. 85“ na zatíženém pozemku.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 1176/72 v KÚ Horní Pěna na realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „Horní Pěna – úprava sítě NN – čp. 85“ na zatíženém pozemku a pověřuje starostu obce ing. Karla Duška podpisem předmětné smlouvy.

 

 

5)     Návrh závěrečného účtu obce za rok 2007

Zastupitelstvu byl předložen návrh závěrečného účtu Obce Horní Pěna za rok 2007 včetně příloh, uvedených v návrhu. Návrh závěrečného účtu obce tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Přílohy jsou přiloženy ke kopii návrhu a založeny v účetní agendě za rok 2007. Zastupitelstvo hlasuje o schválení celoročního hospodaření obce a  závěrečného účtu obce Horní Pěna včetně zprávy kontrolního orgánu dle předloženého návrhu, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření čj. KUJCK 17452/08.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce Horní Pěna a  závěrečný účet obce Horní Pěna včetně zprávy kontrolního orgánu dle předloženého návrhu, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření čj. KUJCK 17452/08 a přijímá opatření, uvedená v Informaci o přijatých opatřeních nápravy chyb a nedostatků dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Pěna za rok 2007. informace o přijatých opatřeních nápravy chyb a nedostatků dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Pěna za rok 2007 tvoří přílohu č. 6 k zápisu. Chyby, uvedené ve zprávě kontrolního orgánu a neodstraněné do dnešního dne, budou odstraněny nejpozději do 31.12.2008. Zpráva o odstranění bude podána na prvním zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna v roce 2009.

 

6)     Rozpočtové opatření č. 4/2008

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 4/2008 v následujícím znění (v Kč) Návrh rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 7 k zápisu:

příjmy

+ 270 388,01

výdaje

- 83 608,00

čerpání rezerv

-186 780,01

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí předloženého rozpočtového opatření č. 4/08 dle uvedeného návrhu.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje přijetí předloženého rozpočtového opatření č. 4/08 dle uvedeného návrhu.

 

 

7)     Různé

 

a)     Žádost o pronájem části pozemku p.č. 127 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Karla Prinze, HP 82, o pronájem části pozemku p.č. 127 v KÚ Horní Pěna (cca 60 m2). Žádost tvoří přílohu č. 8 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru pronájmu části pozemku p. č. 127 v KÚ Horní Pěna.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 127 v KÚ Horní Pěna.

 

b)     Žádost o pronájem části pozemku p.č. 216/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Petry Pakostové, HP 82, o pronájem části pozemku p.č. 216/4 v KÚ Horní Pěna (cca 60 m2). Žádost tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o schválení záměru pronájmu části pozemku p. č. 216/4 v KÚ Horní Pěna.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 216/ v KÚ Horní Pěna.

 

c)      Problémy s vlhkostí v přízemních bytech čp. 82

Zastupitelstvu byla předložena žádost obyvatel přízemních bytů v čp. 82 o odstranění plísní v jejich bytech čj. 161/08 včetně dokumentace. Žádost tvoří přílohu č. 10 k zápisu. Stavební výbor kontaktoval projektanta pana A. Hradila, se kterým byla sjednána schůzka. Zastupitelstvo obce pověřuje stavební výbor jednáním s projektantem stavby a s osobou odpovědnou za stavební dozor, kteří by měli zaujmout jasné stanovisko k problému. Stavební výbor bude zastupitelstvo informovat na dalším zasedání

 

d)     Žádost ing. Jiřího Rejthara o odeslání finanční částky na účet

Zastupitelstvu byla předložena žádost ing. Jiřího Rejthara o odeslání finanční částky na účet. Žádost ing. Rejthara čj. 160/08 tvoří přílohu č. 11 k zápisu. Zastupitelstvo bylo rovněž seznámeno se zápisem z jednání zastupitelstva dne 25.6.2002, kdy měl být finanční příspěvek na koupi nového mopeda ing. Rejtharovi odsouhlasen. Kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 25.6.2002 tvoří přílohu č. 12 k zápisu. Zastupitelé se dobrali k názoru, že na finanční příspěvek na koupi nového mopeda nemá pan ing. Jiří Rejthar dle zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 25.6.2002 žádný právní nárok, proto pověřují starostu obce, ing. Karla Duška, aby ing. Rejtharovi v tomto smyslu odpověděl.

 

e)     Podmínky zapůjčování obecního traktoru občanům v obci

Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem starosty a místostarosty obce o zapůjčování obecního traktoru občanům v obci na provádění různých prací. Traktor by byl poskytován včetně obsluhy a pouze pro osoby trvale bydlící nebo vlastnící v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou nemovitost.

Starosta obce navrhuje následující sazby za zapůjčování traktoru:

 

jednotka

cena

poznámka

hod.

260,00

v případě pohybu po vsi a blízkém okolí

km

20,00

v případě jednorázového dovozu z větší vzdálenosti bez čekací doby traktoru

 

Zastupitelstvo hlasuje o uvedených podmínkách zapůjčování obecního traktoru občanům

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje zapůjčování obecního traktoru občanům trvale bydlícím nebo vlastnícím nemovitosti v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou za Kč 260,00 za 1 hodinu použití traktoru, bude-li se jednat o pohyb stroje ve vsi a blízkém okolí, nebo za Kč 20,00 za 1 km v případě jednorázového dovozu z větší vzdálenosti bez nutnosti čekací doby traktoru.

 

 

f)       Prodej pozemku p. č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen zápis ze zasedání zastupitelstva obce z 27.7.2005 včetně příloh, ze kterého je patrné, že zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p. č. 1037/1 panu Machýčkovi a panu Kalvasovi.  Kopie zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.7.2005 včetně přílohy tvoří přílohu č. 13 k zápisu. Zastupitelé hlasují o schválení záměru prodeje pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

 

 

 

g)     Informace o pouti

Zastupitelstvo bylo seznámeno s přípravami na letošní pouťové slavnosti a s postupem prací na úpravě vsi. Zastupitelstvo vzaly tuto infomraci na vědomí.

 

 

h)     Informace o Michalských slavnostech

Zastupitelstvo bylo seznámeno s přípravami na Michalské slavnosti, které se budou v naší obci konat dne 27.9.2008. Zastupitelstvo bere tuto informaci na vědomí.

 

 

Zápis ověřili:

Hana Veselá                                                                      ing. Karel Dušek

Václav Čekal                                                                      starosta obce Horní Pěna

 

 

 

Přílohy:

1)      Oznámení o jednání zastupitelstva obce dne 27.5.2008

2)      Prezenční listina jednání zastupitelstva obce ze dne 27.5.2008

3)      Výpis z usnesení zastupitelstva obce č. 23/4

4)      Kopie návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

5)      Návrh závěrečného účtu obce na rok 2007 bez uvedených příloh

6)      Informace o přijatých opatřeních dle chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

7)      Návrh rozpočtového opatření č. 4/2008

8)      Žádost pana Karla Prinze čj. 162/08 o pronájem části pozemku p.č. 127 v KÚ Horní Pěna

9)      Žádost paní Petry Pakostové čj. 184/08 o pronájem části pozemku p. č. 216/4 v KÚ Horní Pěna

10)   Žádost obyvatel přízemních bytů v čp. 82 o odstranění plísní v bytech včetně fotodokumentace (2 listy).

11)   Žádost pana ing. Jiřího Rejthara čj. 160/08 o odeslání finanční částky na účet

12)   Kopie zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 25.6.2002

13)   Kopie zápisu z jednání zastupitelstva obce ze dne 27.7.2005 včetně přílohy – situačního plánku

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 23. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 27.5.2008

 

 

 

Usnesení č. 23/3

Prodej pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

pronájem parcel KN 885 o výměře 875 m2 a 888/1 o výměře 2064 m2 v KÚ Horní Pěna od Pozemkového fondu České republiky, a to za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo pověřuje:

Starostu obce ing. Karla Duška jednáním s PF ČR o pronájmu předmětných parcel

 

 

Usnesení č. 23/4

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 

Zastupitelstvo schvaluje:

podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p.č. 1176/72 v KÚ Horní Pěna na realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem „Horní Pěna – úprava sítě NN – čp. 85“ na zatíženém pozemku

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo pověřuje

starostu obce ing. Karla Duška podpisem předmětné smlouvy

 

Usnesení č. 23/5

Návrh závěrečného účtu obce Horní Pěna na rok 2007

Zastupitelstvo schvaluje:

celoroční hospodaření obce Horní Pěna a  závěrečný účet obce Horní Pěna včetně zprávy kontrolního orgánu dle předloženého návrhu, s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření čj. KUJCK 17452/08 a přijímá opatření, uvedená v Informaci o přijatých opatřeních nápravy chyb a nedostatků dle zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Horní Pěna za rok 2007.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

hospodářce obce zajistit odstranění všech chyb, uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 nejpozději do 31.12.2008 a doložit jejich odstranění na prvním zasedání zastupitelstva obce v roce 2009.

 

Usnesení č. 23/6

Rozpočtové opatření č. 4/2008

Zastupitelstvo schvaluje:

přijetí předloženého rozpočtového opatření č. 4/08 dle přiloženého  návrhu.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 23/ 7a)

Pronájem části pozemku p.č. 127 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

záměr pronájmu části pozemku p. č. 127 v KÚ Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

hospodářce obce vyvěsit záměr pronájmu pozemku p. č. 127 v KÚ Horní Pěna na úřední desku nejpozději do 10.6.2008

 

Usnesení č. 23/ 7b)

Pronájem části pozemku p.č. 216/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

záměr pronájmu části pozemku p. č. 216/4 v KÚ Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

hospodářce obce vyvěsit záměr pronájmu pozemku p. č. 216/4 v KÚ Horní Pěna na úřední desku nejpozději do 10.6.2008

 

 

Usnesení č. 23/ 7c)

Problémy s vlhkostí v přízemních bytech v nájemním domě čp. 82

Zastupitelstvo schvaluje:

---

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

stavebnímu výboru vstoupit neprodleně v jednání s projektantem stavby, panem A. Hradilem a s osobou odpovědnou za stavební dozor, o výsledcích jednání informovat starostu a místostarostu obce.

 

 

Usnesení č. 23/ 7d)

Žádost ing. Jiřího Rejthara o odeslání finanční částky na účet

Zastupitelstvo schvaluje:

----

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

starostovi obce, ing. Karlu Duškovi, odpovědět na žádost ing. Rejthara ve smyslu neexistence nároku na příspěvek na uvedený účel.

 

 

Usnesení č. 23/ 7e)

Podmínky pro zapůjčování obecního traktoru občanům

Zastupitelstvo schvaluje:

zapůjčování obecního traktoru občanům trvale bydlícím nebo vlastnícím nemovitosti v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou za Kč 260,00 za 1 hodinu použití traktoru, bude-li se jednat o pohyb stroje ve vsi a blízkém okolí, nebo za Kč 20,00 za 1 km v případě jednorázového dovozu z větší vzdálenosti bez nutnosti čekací doby traktoru.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Usnesení č. 23/ 7f)

Prodej pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

záměr prodeje pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

hospodářce obce vyvěsit záměr prodeje předmětného pozemku do 10.6.2008

 

 

 

 

Usnesení č. 23/ 7g)

Informace o pouti v Horní Pěně

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí:

informace o přípravách na letošní pouť

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 23/ 7h)

Informace o Michalských slavnostech

Zastupitelstvo schvaluje:

--

Zastupitelstvo bere na vědomí:

informace o přípravách na Michalské slavnosti dne 27.9.2008

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

 

Návrhová komise:

 

Jaroslav Kubát

Vladimír Šaman