Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 25. jednání zastupitelstva obce dne 24.6.2008

 

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 24.6.2008

 

Přítomni:  RNDr. Andrejchová Hana, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, , Veselá Hana, Žáček Rudolf, Josef Balga, Čekal Václav, Šaman Vladimír

 

 

Program zasedání:

1)      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2)      Minulé zasedání – kontrola usnesení

3)      Prodej pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

4)      Směna pozemků p. č. 1037/4 za 1035/4 a 1035/5 v KÚ Horní Pěna

5)      Pronájem pozemku p. č. 216/4 v KÚ Horní Pěna

6)      Pronájem pozemku p.č. 127 v KÚ Horní Pěna

7)      Záměr prodeje pozemků p. č. 1037/2 a 1035/5 v KÚ Horní Pěna

8)      Záměr prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 290/40 v KÚ Horní Pěna

9)      Záměr prodeje pozemku p.č. 341/8 v KÚ Horní Pěna

10)   Nabídka firmy CYRRUS, A. S. na odprodej akcií

11)   Žádost o souhlas s uložením melioračního potrubí do pozemku p.č. 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na p. č. 256 v KÚ Horní Pěna

12)   Rozpočtová změna č. 5/2008

13)   Různé

a)      Žádost paní Dany Šrámkové o prodej pozemku v KÚ Horní Pěna

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem.

Je hlasováno o programu zasedání:

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1)     Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

Do návrhové komise byli navrženi pan Josef Balga a paní Hana Veselá. Ověřovatelkami zápisu byly navrženy paní ing. Eva Píšová a paní RNDr. Hana Andrejchová. Zastupitelstvo hlasuje o volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi v uvedeném složení a volbu ověřovatelů zápisu dle návrhu.

 

 

2)     Minulé zasedání – kontrola usnesení

bez připomínek

 

3)     Prodej pozemku 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen záměr prodeje pozemků p.č. 1037/1 a směny pozemků p. č. 1037/4 za p. č. 1035/4 a 1035/5, to vše v KÚ Horní Pěna o výměře 1060 m2. Záměr tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p. č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna o výměře 1060 m2 za cenu Kč 30,00 za 1 m2 pánům Josefu Machýčkovi a Josefu Kalvasovi s věcným břemenem vstupu na pozemek z důvodu uložení vodovodního řadu pro prodávajícího.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna o výměře 1060 m2 za cenu Kč 30,00 za 1 m2 pánům Josefu Machýčkovi a Josefu Kalvasovi, a to s věcným břemenem vstupu na pozemek z důvodu uložení vodovodního řadu pro prodávající Obec Horní Pěna.

 

4)     Směna pozemků p. č. 1037/4 za 1035/4 a 1035/5 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen záměr prodeje pozemků p.č. 1037/1 a směny pozemků p. č. 1037/4 za p. č. 1035/4 a 1035/5, to vše v KÚ Horní Pěna o výměře 1060 m2. Záměr tvoří přílohu č. 3 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o směně pozemku p. č. 1037/4 v KÚ Horní Pěna o výměře 159 m2 (ostatní plocha), za pozemky p. č. 1035/4 o výměře 165 m2 a p.č. 1035/5 o výměře 22 m2, oba doposud v majetku manželů Hudcových, Horní Pěna č. 46, bez dalších podmínek

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p. č. 1037/4 v KÚ Horní Pěna o výměře 159 m2 (ostatní plocha), za pozemky p. č. 1035/4 o výměře 165 m2 a p.č. 1035/5 o výměře 22 m2, oba doposud v majetku manželů Hudcových, Horní Pěna č. 46, bez dalších podmínek

 

5)     Pronájem pozemku p. č. 216/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen záměr pronájmu pozemků p. č. 216/4 – část o výměře 60 m2 a p .č. 127 – část o výměře 60 m2, oba v KÚ Horní Pěna. Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 4 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o pronájmu části pozemku p.č. 216/4o výměře 60 m2 paní Petře Pakostové za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č. 216/4o výměře 60 m2 paní Petře Pakostové za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

 

6)     Pronájem části pozemku p. č. 127 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byl předložen záměr pronájmu pozemků p. č. 216/4 – část o výměře 60 m2 a p .č. 127 – část o výměře 60 m2, oba v KÚ Horní Pěna. Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 4 k zápisu.  Zastupitelstvo hlasuje o pronájmu části pozemku p.č. 127 o výměře 60 m2 panu Karlu Prinzovi ml. za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku p.č. 127 výměře 60 m2 panu Karlu Prinzovi ml. za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

 

7)     Záměr prodeje pozemků p.č. 1037/2 a 1035/5 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Josefa Sýkory čj. 510/08 ze dne 5.6.2008 o prodej pozemků p.č. 1037/2 a 1035/5 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Zastupitelstvo kvůli možným neshodám mezi sousedy hlasuje o místním šetření na předmětném pozemku a odložení rozhodnutí do dalšího zasedání.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje místní  šetření na pozemku 1037/2 v KÚ Horní Pěna a odložení rozhodnutí do dalšího zasedání.

 

8)     Záměr prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 290/40 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Karla Rojky čj. 519/08 ze dne 11.6.2008 o prodej nebo pronájem části pozemku p.č. 290/40 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 6 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o možnosti pronájmu části předmětného pozemku po jeho řádném zaměření a vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce obce.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje možnost pronájmu části předmětného pozemku po jeho řádném zaměření a vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce obce.

 

9)     Záměr prodeje pozemku p.č. 341/8 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Miroslava Šťastného ze dne 6.6.2008 o prodej  pozemku p.č. 341/8 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 7 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o záměru prodeje pozemku p. č. 341/8 v KÚ Horní Pěna

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

 

Zastupitelstvo zamítá prodej pozemku p. č. 341/8 v KÚ Horní Pěna

Kopie odpovědi panu Šťastnému tvoří přílohu č. 8 k zápisu.

 

10) Nabídka firmy CYRRUS, a. s., na odkup akcií České spořitelny

Zastupitelstvu byla předložena nabídka firmy CYRRUS, a. s. na odkup akcií České spořitelny. Nabídka tvoří přílohu č. 9 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o prodeji akcií České spořitelny firmě CYRRUS, a. s.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

 

Zastupitelstvo zamítá prodej akcií České spořitelny firmě CYRRUS a. s.

 

 

11) Žádost o souhlas s uložením melioračního potrubí do pozemku p.č. 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na p. č. 256 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvu byla předložena žádost paní Hany Vápeníkové a pana Zdeňka Vápeníka čj. 225/08 ze dne 13.6.2008 o souhlas s uložením melioračního potrubí do pozemku p. č. 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na pozemek p. č. 256 stav., to vše v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 10 k zápisu.  Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu s uložením melioračního potrubí do pozemku p. č. 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na pozemek p. č. 256 stav., to vše v KÚ Horní Pěna.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo souhlasí s uložením melioračního potrubí do pozemku p. č. 331/1 a  s umístěním objektu skladu na pozemek p. č. 256 stav., to vše v KÚ Horní Pěna.  Odpověď tvoří přílohu č. 11 k zápisu.

 

 

 

12) Rozpočtové opatření č. 5/2008

 

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5/2008 v následujícím složení:

 

Příjmy

148 000,00

Výdaje

40 000,00

Financování

- 108 000,00

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2008 v Kč tvoří přílohu č. 12 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o přijetí rozpočtového opatření č. 5/2008 v předloženém znění.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

Zastupitelstvo schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 5/2008 v předloženém znění.

 

 

 

13) Různé

 

a)     Žádost o prodej pozemku p.č. 344/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvu byla předložena žádost paní PhDr. Dany Šrámkové o prodej pozemku p. č. 344/4 v KÚ Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 13 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o záměru prodeje pozemku p.č. 344/4 v KÚ Horní Pěna

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo zamítá záměr prodeje pozemku p.č. 344/4 v KÚ Horní Pěna. Odpověď na žádost tvoří přílohu č. 14 k zápisu.

 

Zápis ověřily:

ing. Eva Píšová                                                                   ing. Karel Dušek

RNDr. Hana Andrejchová                                                     starosta obce Horní Pěna

 

 

 

Přílohy:

1)      Oznámení o jednání zastupitelstva obce dne 24.6.2008

2)      Prezenční listina jednání zastupitelstva obce ze dne 27.5.2008

3)      Záměr prodeje pozemku p. č. 1037/1 a směny pozemků p. č. 1037/4 za p.č. 1035/4 a 1035/5, to vše v KÚ Horní Pěna

4)      Záměr pronájmu pozemků p .č. 216/4 – část o výměře 60 m2 a p. č. 127 – část o výměře 60 m2, to vše v KÚ Horní Pěna

5)      Žádost pana Josefa Sýkory o prodej pozemků čj. 210/2008

6)      Žádost pana Karla Rojky o prodej části pozemku p.č. 290/40 čj. 219/2008

7)      Žádost pana Miroslava Šťastného o prodej pozemku p.č. 341/8

8)      Odpověď panu Miroslavu Šťastnému

9)      Nabídka firmy CYRRUS, a. s. o odkupu akcií

10)   Žádost o souhlas s uložením melioračního potrubí do pozemku 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na stav. p. č. 256

11)   Odpověď – souhlas s uložením melioračního potrubí do pozemku p.č. 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na stav. p. č. 256

12)   Návrh rozpočtového opatření č. 5/2008

13)   Žádost o prodej pozemku p. č. 344/4 v KÚ Horní Pěna

14)   Odpověď na žádost o prodej pozemku p. č. 344/4

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 24.6.2008

 

 

Usnesení č. 25/3

Prodej pozemku p.č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

schvaluje prodej pozemku p. č. 1037/1 v KÚ Horní Pěna o výměře 1060 m2 za cenu Kč 30,00 za 1 m2 pánům Josefu Machýčkovi a Josefu Kalvasovi, a to s věcným břemenem vstupu na pozemek z důvodu uložení vodovodního řadu pro prodávající Obec Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo pověřuje:

---

 

 

Usnesení č. 25/4

Směna pozemků p.č. 1037/4 za 1035/4 a 1035/5 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

směnu pozemku p. č. 1037/4 v KÚ Horní Pěna o výměře 159 m2 (ostatní plocha), za pozemky p. č. 1035/4 o výměře 165 m2 a p.č. 1035/5 o výměře 22 m2, oba doposud v majetku manželů Hudcových, Horní Pěna č. 46, bez dalších podmínek

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo pověřuje

---

 

 

Usnesení č. 25/5

Pronájem části pozemku p.č. 216/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

pronájem části pozemku p.č. 216/4 o výměře 60 m2 paní Petře Pakostové za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Usnesení č. 25/6

Pronájem části pozemku p. č. 127 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

pronájem části pozemku p.č. 216/4o výměře 60 m2 panu Karlu Prinzovi za cenu Kč 5,00 za 1 m2 a rok.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Usnesení č. 25/7

Záměr prodeje pozemku p. č. 1037/2 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

místní  šetření na pozemku 1037/2 v KÚ Horní Pěna a odložení rozhodnutí do dalšího zasedání.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

 

 

Usnesení č. 25/8

Záměr prodeje části pozemku p. č. 290/4 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo schvaluje:

možnost pronájmu části předmětného pozemku po jeho řádném zaměření a vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce obce.

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

--

 

 

Usnesení č. 25/9

Prodej pozemku p. č. 341/8 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo zamítá:

prodej pozemku p. č. 341/8 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Usnesení č. 25/10

Nabídka firmy CYRRUS, a. s. na prodej akcií České spořitelny

Zastupitelstvo zamítá:

prodej akcií České spořitelny firmě CYRRUS a. s.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Usnesení č. 25/11

Žádost o souhlas s uložením melioračního potrubí do pozemku p.č. 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na p. č. 256 v KÚ Horní Pěna

 

Zastupitelstvo schvaluje:

Zastupitelstvo souhlasí s uložením melioračního potrubí do pozemku p. č. 331/1 a souhlas s umístěním objektu skladu na pozemek p. č. 256 stav., to vše v KÚ Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Usnesení č. 25/12

Rozpočtové opatření č. 5/2008

Zastupitelstvo schvaluje:

přijetí rozpočtového opatření č. 5/2008 v předloženém znění.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

 

Usnesení č. 25/13a)

Záměr prodeje pozemku p. č. 344/4

Zastupitelstvo zamítá:

 záměr prodeje pozemku p.č. 344/4 v KÚ Horní Pěna.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

---

Zastupitelstvo ukládá:

---

 

Návrhová komise:

Josef Balga

Hana Veselá