Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 3. jednání zastupitelstva dne 19.12.2006

Zápis z  3. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 28.11. 2006

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

 

 

 

Program zasedání:

1.                Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                Programy činnosti jednotlivých výborů

3.                Plán rozvoje obce – podněty a připomínky

4.                Vydávání informačního bulletinu obce

5.                Havarijní stav nemovitostí v Malíkově nad Nežárkou – řešení

6.                Volný pohyb psů po vsi

7.                Kulturní dům – řešení stavu, pravidla nájmů

8.                Autobusové spojení Malíkova nad Nežárkou s okresním městem

9.                Úhrada projektu za zmařenou investici – Vápeníkovi

10.            Jmenování inventarizační komise

11.            Stanovení výše poplatků za pevný domovní odpad na rok 2007

12.            Rozpočtová změna č. 3/2006

13.            Chyby v prodejích parcel v roce 1998 – 1999

14.            Zpráva o práci výboru pro kulturu a vzdělávání

15.            Různé

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl schválen všemi hlasy.

 

 1. Volba navrhovatelů a ověřovatelů zápisu:

Navrhovateli zápisu byli zvoleni pan Josef Balga a pan Jaroslav Kubát. Ověřovateli zápisu byli zvoleni paní RNDr.Hana Andrejchová a paní Hana Veselá.

Tito byli zvoleni všemi hlasy.

 

 1. Program činnosti jednotlivých výborů

Přítomní byli seznámeni s nutností vytvořit program činnosti jednotlivých výborů obce a jednací řády. Předsedové výborů do 19.12.2006, tj. do termínu 4. řádného zasedání zastupitelstva obce, předloží jednací řády výborů a programy činností ke schválení.

Bylo odsouhlaseno všemi hlasy.

 

 1. Plán rozvoje obce – podněty a připomínky

Hospodářka obce seznámila přítomné s nutností vytvoření nového plánu rozvoje obce včetně harmonogramu chystaných akcí. Bylo navrhnuto do plánu rozvoje obce zahrnout zejména tyto akce:

Pro obě obce:

opravu chodníků, opravu a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení, opravu nebo výměnu místního rozhlasu, opravu a doplnění dopravního značení

 

Pro Horní Pěna

řešení otázky neutěšeného stavu stávajícho bytového fondu obce, výstavba čističky odpadních vod, úprava parku kolem kostela, dětské hřiště v obytné zóně.

Pro Malíkov nad Nežárkou:

úprava cvičiště hasičů, oprava kaple,údržba návsi a veřejné zeleně,

Zahrnutí jmenovaných akcí do programu rozvoje obce bylo schváleno všemi hlasy.

 

 1. Vydávání informačního bulletinu obce

Paní RNDr. Andrejchová seznámila přítomné se záměrem výboru pro kulturu a vzdělávání vydávat v cca čtvrtletních intervalech informační bulletin obce. Požádala přítomné o příspěvky do chystaného bulletinu obce. Termín dodání příspěvků byl stanoven na 5.12.2006.

Zastupitelstvo schválilo vydání informačního bulletinu obce všemi hlasy.

 

 1. Havarijní stav nemovitostí v Malíkově nad Nežárkou – řešení

Členka výboru pro stavební otázky paní ing. Eva Píšová upozornila na neutěšený stav některých soukromých nemovitostí v obci Malíkov nad Nežárkou. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu projednáním těchto záležitostí se stavebním odborem Městského úřadu v J. Hradci a případným řešením problému s majiteli těchto nemovitostí (Marešová Hana, paní Břicháčková – Jiří Rejhons).

Všichni přítomní souhlasili s navrhovaným postupem, schváleno všemi hlasy.

 

 1. Volný pohyb psů po vsi

Na základě opakovaných stížností paní Kolářové zastupitelstvo se rozhodlo řešit volné pobíhání psů po vsi novou vyhláškou obce. Tuto vyhlášku starosta a místostarosta po jejím vypracování předloží oddělení dozoru MV v J. Hradci k posouzení. Platnost vyhlášky bude stanovena okamžitě s jejím vyvěšením na úřední desce úřadu.

Všichni přítomní souhlasili s navrhovaným postupem, schváleno všemi hlasy.

 

 1. Kulturní dům – řešení stavu, stanovení pravidel nájmů

Místostarosta obce pan Jaroslav Kubát seznámil přítomné s výsledky místního šetření dne 19.11.2006 v kulturním domě.  Bylo rozhodnuto, že barový pult z přízemí bude přestěhován do výčepu v patře kulturního domu. Potřebné práce provede pan Václav Čekal za cenu Kč 6000,00 včetně DPH (jedná se o práci 2 lidí na 2 dny + materiál). Případné navýšení ceny musí být konzultováno s členy zastupitelstva obce.

Kulturní dům bude pronajímán pouze pro  předem ohlášení kulturní akce, o všech dalších žádostech o pronájem bude samostatně rozhodovat zastupitelstvo obce. Do 31.12.2006 bude vytvořen soupis inventáře KD. Klíče od kulturního domu má v současné době pouze paní RNDr. Andrejchová a pan Luboš Hložek.

Zastupitelstvo obce souhlasí  s navhovaným postupem řešení, schváleno všemi hlasy.

 1. Autobusové spojení Malíkova nad Nežárkou s okresním městem

Paní ing. Eva Píšová informovala přítomné o nutnosti autobusového spojení Malíkova nad Nežárkou s okresním městem. zastupitelstvo obce pověřilo hospodářku obce získáním informací o možnosti rozšíření stávajícího autobusového spojení na KÚ Jihočeského kraje.

zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovaným postupem řešení, schváleno všemi hlasy

 

 1. Úhrada projektu za zmařenou investici – Michal Vápeník

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pohledávkou Kč 4 403,00 za bývalým starostou ing. Jiřím Rejtharem. Tato částka byla uhrazena za zmařenou investici pana Michala Vápeníka. Zastupitelstvo souhlasí s odpuštěním pohledávky ve výši Kč 4 403,00.

Tato skutečnost byla schválena všemi hlasy.

 

 1. Jmenování inventarizačních komisí

Hospodářka obce seznámila přítomné s nutností řádné inventarizace obecního majetku k 31.12.2006. Pro tento účel jmenoval starosta obce ing. Karel Dušek následující inventarizační komise:

Pro majetek obce, evidovaný na účtech účtové třídy 0, vyjma účtu 031 – pozemky a účtu 052  - vydané zálohy na dlouhodobý majetek, a to v místní části Horní Pěna, bude inventarizaci provádět komise v tomto složení:

Milan Veselý

Marta Hiršová

Hana Veselá jako předseda

 

Pro majetek obce, evidovaný na účtech účtové třídy 0, vyjma účtu 031 – pozemky, a to v místní části Malíkov nad Nežárkou, bude inventarizaci provádět komise v tomto složení:

Rudolf Žáček jako předseda

Václav Čekal,

František Koranda

 

Pro ostatní majetek obce, pohledávky, závazky, peněžní účty a zúčtovací vztahy (účtové třídy 1,2,3, účty 951 – dlouhodobé úvěry, podrozvahové účty)

RNDr. Hana Andrejchová, jako předseda

Hana Veselá

Marta Hiršová

 

Inventarizace bude provedena k 31.12.2006, a to do 10.1. 2007. Zpráva bude podána na řádném zasedání zastupitelstva obce dne 30.1.2006.

Zastupitelstvo bylo seznámeno rovněž s nutností zaujmout stanovisko k výsledkům mimořádné inventarizace majetku a závazků k 15.9.2006.

Zastupitelstvo obce schválilo uvedený postup všemi hlasy,

 

 1. Stanovení výše poplatků za pevný domovní odpad

Hospodářka obce seznámila přítomné s výší vybraných poplatků za pevný domovní odpad a s částkou, kterou obec v roce 2006 na likvidaci odpadu vydala.

 

Vybrané poplatky .................................... 218 490,00

Likvidace odpadu 2006 – výdaj obce .................. 378 631,00

Rozdíl :............................................. 160 141,00

 

Z uvedeného vysvítá, že obec doplatila na odvoz odpadu v roce 2006 Kč 160 141,00.

Zastupitelstvo obce nepřistoupí na rok 2007 ke zvýšení poplatku za odvoz PDO. Úspory budou hledány v jiném řešení odvozu odpadů z chatové oblasti, ve zpřísnění postihů za neplacení poplatků,  ve zlepšení třídění odpadů a ve vyhlašování tzv. „sběrových nedělí“ (jednorázových svozech, atd.)

Zastupitelstvo souhlasí s uvedeným postupem všemi hlasy

 

 

 1. Rozpočtová změna 3/2006

Hospodářka obce předložila zastupitelstvu návrh rozpočtové změny č. 3. Rozpis rozpočtové změny v položkovém členění tvoří přílohu č. 2 k zápisu .

Příjmy rozpočtové změny činí  +1 127 970,00

Výdaje rozpočtové změny činí + 1 557 230,00

Rozdíl – 429 290,00

Rozpočtová změna byla odsouhlasena všemi hlasy

 

 1. Chyby v prodejích parcel v letech 1998 – 1999

Zastupitelstvo bere na vědomí chyby v prodejích parcel v letech 1998 -1999. Po poradě s právníkem budou starosta a místostarosta informovat zastupitelstvo o dalším postupu.

Zastupitelstvo schvaluje uvedený postup všemi hlasy.

 

 1. Zpráva o práci výboru pro kulturu a vzdělávání

Předsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání, paní RNDr. Hana Andrejchová, seznámila přítomné se záměrem výboru podchytit zájem občanů o Základní školu v Horní Pěně. Ačkoli jsou děti, navštěvující zdejší ZŠ, ve škole spokojené, děti, které by ještě mohly zdejší ZŠ navštěvovat, dojíždí raději do školy do Jindřichova Hradce. Výbor pro kulturu a vzdělávání vydal dotazník, kde by rodiče dětí mohli anonymně sdělit, s čím v organizaci školy nejsou spokojeni. Za každé chybějící dítě ve škole do počtu 10 platí obec navíc za mzdy učitelů Kč 50 000,00 ročně. Pro rok 2007 budou chybět 3 děti, tedy obec bude doplácet Kč 150 000,00.

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí.

 

 1. Různé

a)    Pan Miroslav Kadeřábek žádá obec o souhlas se stavebními úpravami objektu na p. č. 299 v KÚ Horní Pěna. Zastupitelstvo obce souhlasí se stavebními úpravami dle předložené projektové dokumentace všemi hlasy.

b)    Skupina historického šermu Páni z Hradce žádá o pronájem Kulturního domu v Horní Pěně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili:

 

Josef Balga

 

Jaroslav Kubát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 2. zasedání jednání zastupitelstva obce Horní Pěna:

 

Zastupitelstvo ukládá:

Dle bodu 2.

Předsedům všech výborů předložit při dalším jednání zastupitelstva, tj. 19.12.2006 programy činností jednotlivých výborů

Odpovídají  předsedové výborů

 

Dle bodu 3

Hospodářce obce zpracovat nový program rozvoje obce včetně harmonogramu na roky 2007 – 2011 a předložit jeho znění zastupitelstvu nejpozději dne 19.12.2006

 

Dle bodu 5.

Starostovi obce kontaktovat stavební odbor MěÚ v Jindřichově Hradci ohledně neutěšeného stavu nemovitostí některých vlastníků v Malíkově nad Nežárkou. Informace starosta předloží do 19.12.2006

 

Dle bodu 6

Starostovi obce předložit navrhovanou místní závaznou vyhlášku o volném pohybu psů oddělení dozoru MV ČR v Jindřichově Hradci, informace starosta předloží do 19.12.2006

 

Dle bodu 8

Hospodářce obce zjistit možnosti autobusového spojení Malíkova nad Nežárkou s okresním městem. Informace hospodářka předloží zastupitelstvu dne 19.12.2006

 

Dle bodu 9

Hospodářce obce odepsat pohledávku za ing. Jiřím Rejtharem ve výši Kč 4 403,00 za zmařenou investici Michala Vápeníka

 

Dle bodu 13

Starostovi a místostarostovi obce získat fundovanou právní poradu ohledně chyb v prodejích parcel v letech 1998-1999. Úkol bude průběžně sledován.

 

Dle bodu 15a)

Informovat pana Miroslava Kadeřábka o souhlasu s provedením stavebních úprav objektu na p.č. 299 v KÚ Horní Pěna dle předložené projektové dokumentace.

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí

Dle bodu 4

Vydávání informačního bulletinu obce výborem pro kulturu a vzdělávání a odevzdání případných příspěvků do 5.12.2006

 

Dle bodu 7

Záměr nepronajímat zatím budovu kulturního domu.

 

Dle bodu 10

Ustavení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2006

 

Dle bodu 11

Výši poplatku za odvoz pevného domovního odpadu na rok 2007.

 

Dle bodu 12

Rozpočtovou změnu č. 3/2006 v předloženém znění (viz příloha č. 2)

 

Dle bodu 13

Chyby v prodejích parcel v letech 1998 -1999

 

Dle bodu 14

Vydaný anonymní dotazník výboru pro kulturu a vzdělávání .

 

Dle bodu 15 a)

Souhlas se stavebními úpravami objektu pana Miroslava Kadeřábka na p. č. 299 v KÚ Horní Pěna dle předložené projektové dokumentace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhovatelé:

 

 

RNDr. Hana Andrejchová

 

 

 

 

Hana Veselá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala Hiršová M.