Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 5. jednání zastupitelstva ze dne 30.1.2007

Zápis z  5. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 30.1.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

 

Program zasedání:

1.                 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                 Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o volném pobíhání psů

4.                 Kulturní dům v Horní Pěně:

a.     stanovení pravidel pronájmu kulturního domu

b.     záměr realizace vodovodní přípojky ke kulturnímu domu

c.     záměr zpracování projektové studie na rekonstrukci kulturního domu

5.                 Projekt kanalizace v obci Horní Pěna

6.                 Proplacení dovolené bývalému starostovi ing. Jiřímu Rejtharovi

7.                 Určení osoby odpovědné za odpadové hospodářství v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou

8.                 Stanovení výše nájemného v obecních bytech na rok 2007

9.                 Rozúčtování spotřeby elektrické energie v klubovnách SDH Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou

10.              Nájemní smlouvy na pronájem obecních rybníků

11.              Novela mzdové vyhlášky pro odměny zastupitelů obce

12.              Základní škola Horní Pěna – výjimka z počtu žáků

13.              Doplnění zřizovací listiny školy – budova čp. 19

14.              Změna územního plánu obce č. 1

15.              Rozpočtová změna 2006

16.              Rozpočet opravy okapů na KD

17.              Jednací řád kontrolního výboru - schválení

18.              Různé

a.     instalace poštovních schránek v obecním domě čp. 97

b.     Prodej – směna pozemků (Rychetská, Koudelka, Paďourek

c.     Prodej pozemku – p. Fencl, Malíkov nad Nežárkou

d.     Rybáři Kardašova Řečice – kácení stromů

e.     Ing. Rejthar J. – žádost o prodej pozemku

f.     Marika Pospíšilová – povolení kácení dřevin

g.     Paukov Karel – žádost o přidělení obecního bytu

h.     Informace o havarijním stavu nemovitostí v Malíkově nad Nežárkou

i.     Žádost paní Kačerová Jaroslava

j.     Žádost pan Bartůšek Rudolf

k.     Žádost paní Levandovská Valerie

l.     Žádost paní Kolářová Milada

m.     Žádost pan Luboš Hložek

n.     Žádost ZŠ a MŠ Horní Pěna o příspěvek na maškarní rej

 

 

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost paní RNDr. Andrejchové doplněn o bod 18 n, tj. žádost Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně o příspěvek na maškarní rej. Upravený program byl schválen všemi hlasy.

 

1        Do návrhové komise byli navrženi paní RNDr. Andrejchová Hana a pan Josef Balga. Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Václav Čekal a pan Rudolf Žáček. Všichni navržení byli zvoleni všemi hlasy.

 

2        Kontrola usnesení minulého zápisu –

i)    k bodu 8/4 – cena za vodu v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou byla odsouhlasena ve výši 29,-Kč/m3 (bez 5%DPH), tj. 30,50 Kč/m3 včetně 5% DPH. Opravy na vodovodním řádu budou firmou Vak JČ a.s. fakturovány průběžně samostatně.

 

3        Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o volném pobíhání psů

i)    Zastupitelstvu byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích. Tato byla zastupitelstvem schválena v plném znění s účinností od 15.2.2007. Kopie vyhlášky tvoří přílohu č. 3 k zápisu.

 

4        Kulturní dům v Horní Pěně

a        stanovení pravidel pronájmu kulturního domu

i)    Byly odsouhlaseny následující sazby za zapůjčování budovy kulturního domu a jeho zařízení:

ii)zapůjčování nábytku: židle 1,- Kč/kus/den, stůl 2,- Kč/kus/den

iii)       akumulační kamna pro vytápění sálu v zimním období se budou zapínat dle potřeb pořadatelů, starosta nebo místostarosta předají proti podpisu klíče od objektu a inventář,současně budou provedeny před předáním a převzetím objektu odečty elektroměru,plynoměru a vodoměru jako podklady vyúčtování spotřeby energie, plynu a vody, které hradí vždy pořadatel, nebude-li dohodnuto jinak.Podmínkou  pronájmu kulturního domu je i jeho bezvadný úklid po každé akci.

iv)záměr realizace vodovodní přípojky ke kulturnímu domu

   Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem vybudovat vodovodní přípojku z vodovodního řadu ke kulturnímu domu, aby budova mohla být připojena na vodu z vodovodu. Stávající zdroj vody ze studny je nedostačující a zařízení čerpání vody ze studny je poruchové. Zastupitelstvo souhlasí.

 

b        Dále byli zastupitelé seznámeni s cenami elektřiny za vytápění kulturního domu ST-SO o cca 390,- Kč, hasiči topili týden, asi za 900,- Kč,). Zastupitelé uvažují o plynofikaci kulturního domu, prozatím alespoň přízemního podlaží.

 

c        záměr zpracování projektové studie na rekonstrukci kulturního domu

Vzhledem k havarijnímu stavu budovy je třeba oslovit některé projektanty, aby zpracovali posudek na stavební stav budovy a poskytli předběžný rozpočet nejnutnějších oprav. Paní RNDr. Andrejchová osloví jménem obce pana Gantnera a pana ing. Procházku.

 

5        Projekt kanalizace v obci Horní Pěna

Zastupitelstvo obce se znovu zabývá problémem čištění odpadních vod v obci Horní Pěna. V roce 2004 byl rozhodnutím zastupitelstva obce potvrzen záměr výstavby přečerpávací stanice do čističky v Jindřichově Hradci. Bývalý starosta obce se zřejmě účastnil dalších jednání ohledně čištění odpadních vod, avšak zastupitelstvo obce o svých aktivitách nikdy neinformoval, ani nepředložil žádné zápisy z případných jednání.

Zastupitelstvo obce doporučilo starostovi a místostarostovi oslovit zastupitelstvo obce Dolní Pěna, vyžádat si kopie případných zápisů z jednání a pozvat zástupce zastupitelstva na jednání zastupitelstva Horní Pěny.

 

6        Žádost bývalého starosty obce Horní Pěna o proplacení dovolené z let 2005 a 2006

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí bývalého starosty obce pana ing. Jiřího Rejthara o proplacení nevybrané dovolené z let 2005 a 2006. Bývalému starostovi bude dle mzdové evidence proplaceno 19 dní dovolené z roku 2006, dovolenou za rok 2005 vyčerpal v plné výši.

 

7        Určení osoby odpovědné za odpadové hospodářství v obcích Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou

Osobou odpovědnou za odpadové hospodářství v obcích byla zvolena paní ing. Eva Píšová. V obci Malíkov nad Nežárkou pak bude nápomocen zřízený osadní výbor.

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy

 

8         Stanovení výše nájemného v obecních bytech na rok 2007

Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenami nájemného v bytových domech v obci. Dle nákladů minulých let a platných zákonných norem byla hospodářka obce pověřena zpracováním návrhů zvýšení nájemného v jednotlivých bytech a zároveň zvýšením měsíčních sazeb o služby (energie ve společných prostorech, STA, apod.)

 

9         Rozúčtování spotřeby elektrické energie v klubovnách SDH Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou

Zastupitelstvo bylo seznámeno se spotřebami energie v klubovnách SDH Malíkov nad Nežárkou a Horní Pěna za roky 2002 – 2006. Oba sbory se do příští schůze zastupitelstva obce vyjádří k úsporám energie nebo k případné kompenzaci nákladů.

 

10    Nájemní smlouvy na pronájem obecních rybníků

Starosta a místostarosta obce žádají kontrolní výbor obce o důslednou kontrolu nájemních smluv na pronájem obecních rybníků, případně návrhy na jejich změnu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

11    Novela mzdové vyhlášky pro odměny zastupitelů obce

Členové ZO byli seznámeni s novelizací vyhlášky č.xx o odměnách členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo novelizaci vyhlášky bere na vědomí a souhlasí s upravenou výši odměny starostovi.

 

 

12    Základní škola a Mateřská škola v Horní Pěně – výjimka z počtu žáků

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně o výjimce z počtu žáků podle § 23 odstavce 3 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, a to stanovení počtu dětí ve třídě na 7.

Zastupitelstvo bylo rovněž seznámeno s náklady, které tato výjimka přinese a pro rok 2007 s výjimkou souhlasí.

 

13    Doplnění zřizovací listiny školy

Zastupitelstvu byl předložen návrh druhého dodatku zřizovací listiny ZŠ a MŠ v Horní Pěně, jehož hlavním bodem je předání budovy čp. 19 ZŠ a MŠ do správy. Zastupitelstvo obce souhlasí s 2. dodatkem zřizovací listiny.

 

 

14    Změna územního plánu obce č. 1

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem starosty a místostarosty obce iniciovat změnu územního plánu obce č. 1 ve smyslu požádání o rozšíření zastavitelné plochy obce.

Zastupitelstvo schvaluje návrh změny č. 1 ÚPO

 

15    Rozpočtová změna č. 4/2006

Zastupitelé byli hospodářkou obce seznámeni s rozpočtovou změnou č. 4/2006 – úpravy rozpočtu ke konci roku.

Výdaje oproti schválenému rozpočtu se razantně zvýšily v těchto oddílech:

Zimní údržba silnic – bylo plánováno dle minulých let 25,00 tis.Kč, bohužel zima let 2005 a 2006 byla na údržbu komunikací náročná, upravený rozpočet činí 206,06 tis.Kč.

Neinvestiční dotace obcím – placení školného školám v J. Hradci, je oproti roku 2005, kterážto skutečnost byla vzata jako podklad schváleného rozpočtu roku 2006, dvojnásobná (291,82 tisíc Kč)

Neinv. příspěvky zřízeným PO – neinv. příspěvek byl proti schválenému rozpočtu zvýšen o 100 tisíc, vzhledem k tuhé zimě a vzhledem k vytápění objektu školy elektřinou. Rovněž musela být obcí dorovnána do mezd částka cca Kč 50 000,00 za jedno dítě, chybějící do třídního minima.

Celá akce přestavby ZŠ na byty byla o 987 tisíc dražší, než původně zamýšlených 5 000 tisíc Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtovou změnu ve výši, deklarované v příloze k zápisu, na vědomí, schválilo ji všemi hlasy.

 

16    Rozpočet opravy okapů kulturního domu

Zastupitelstvu byl předložen rozpočet na opravu okapů kulturního domu. Vzhledem k celkové zamýšlené opravě byla oprava okapů prozatím odložena. Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy

 

17    Jednací řád kontrolního výboru

Byl předložen návrh jednacího řádu kontrolního výboru obce. Zastupitelstvo a všichni členové výborů se usnesli použít tento návrh jako podklad pro jednací řády všech výborů obce a tyto jednací řády pak upravit dle náplně činností jednotlivých výborů.

Zastupitelstvo schvaluje všemi hlasy.

 

 

18    Různé

 

a        Instalace poštovních schránek u čp. 97 v Horní Pěně

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností zakoupení poštovních schránek pro nájemníky domu čp. 97 v Horní Pěně. Tento nákup byl schválen všemi hlasy a byl pověřen stavební výbor jejich instalací.

 

b        Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí paní Marie Rychetské a pana Karla Koudelky o prodej pozemku p.č.   

 

c        Žádost pana Antonína Fencla o prodej parcely KN p.č. 1133/2 o výměře 90 m2 v k.ú. Malíkov nad Nežárkou. Zastupitelstvo se rozhodlo předmětnou parcelu prodat, proto je cena parcely stanovena na Kč 20,00 za 1m2. Zastupitelstvo obce pověřuje hospodářku obce zajistit řádné vyvěšení záměru prodeje pozemku

 

d        Žádost o výjímečné povolení kácení stromů a keřů rostoucích mimo les – Rybářství Kardašova Řečice

Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí o výjimečné povolení kácení stromů a keřů rostoucích mimo les a žádosti jednohlasně vyhovuje.

 

e        Žádost ing. Rejthara o prodej části lesního pozemku – s odkazem na rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 25.6.2002 zastupitelstvo žádosti o prodej části lesního pozemku nevyhovuje. Pozemek zůstane nadále pronajatý od obce.

 

 

f        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les paní Mariky Pospíšilové – žádosti paní Mariky Pospíšilové se vyhovuje v plném rozsahu

 

g        Žádost o přidělení obecního bytu – pan Karel Paukov

Žádost pana Paukova byla řádně zaevidována a vzata na vědomí. Vzhledem k tomu, že pan Paukov má zájem o byt v bývalé ZŠ, pro jehož přidělení platí pravidla SFRB, pověřuje zastupitelstvo hospodářku obce poslat panu Paukovovi potřebné formuláře, které jsou podkladem pro přidělení bytu.

 

h        Informace o havarijním stavu nemovitostí v Malíkově nad Nežárkou

Zastupitelé byli informování o havarijním stavu nemovitostí čp. 24 (rodina Marešova) a 22 (pan Jiří Rejhons) v Malíkově nad Nežárkou. Starosta obce písemně upozorní majitele předmětných nemovitostí na neutěšený stav jejich majetku, dále pak navštíví MěÚ Jindřichův Hradec, odbor výstavby, aby zde konzultoval další postup.

 

 

i        Žádost paní Jaroslavy Kačerové o prominutí poplatků za odvoz PDO za děti Zdeňka a Martinu.

Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti paní Kačerové.

 

j        Žádost pana Rudolfa Bartůška o prominutí poplatků za odvoz PDO za dcery Hanu a Šárku.

Zastupitelstvo obce nevyhovuje žádosti pana Bartůška – obě dcery dojíždějí domů na víkendy (bylo mu odepsáno?)

 

k        Žádost paní Valerie Levandovské o možnost výměny bytu v domě čp. 82 (byt č. 6 za byt č. 3).

Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti paní Levandovské, je však třeba dorovnat rozdíly v uhrazené kauci za byt.

 

l        Žádost paní Milady Kolářové o pronájem části pozemku p. č. 290/4.

Žádosti paní Milady Kolářové zastupitelstvo nevyhovuje z důvodu nejasnosti ve věcném břemenu, týkajícím se předmětného pozemku.

 

m        Žádost pana Luboše Hložka o pronájem části pozemku p. č. 290/4 dle přiloženého plánku.

Žádosti pana Luboše Hložka zastupitelstvo nevyhovuje z důvodu nejasnosti ve věcném břemenu, týkajícím se předmětného pozemku.

 

n         Žádost Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně o příspěvek na dětský maškarní rej.

Zastupitelstvo projednalo žádost vedení ZŠ a MŠ v Horní Pěně a rozhodlo se žádosti vyhovět v rozsahu bezplatného zapůjčení budovy kulturního domu, zařízení, a úhrady spotřebovaných energií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Hiršová

 

Ověřili: Rudolf Žáček

         Václav Čekal

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení k zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 30.1.2007

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

 

K bodu 2:

Odsouhlasení ceny vodného pro rok 2007 na 29,-Kč/m3 (bez 5% DPH), tj. 30,50 Kč/m3 včetně 5% DPH.

 

K bodu 3:

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích a její platnost od 15.2.2007

 

K bodu 4:

Stanovení pravidel pronájmu kulturního domu,

Záměr zbudování vodovodní přípojky ke kulturnímu domu

Náklady na vytápění budovy

zahájení případných oprav budovy

 

K bodu 5

Otevření problému projektu kanalizace odpadních vod v Horní Pěně, nejasnosti v postupech bývalého starosty obce, nekompletní podklady

 

K bodu 6

Proplacení dovolené za rok 2006 bývalému starostovi obce

 

K bodu 7

Určení osoby odpovědné za odpadové hospodářství obce – ing. Eva Píšová

 

K bodu 9

Porovnání spotřeby energií v klubovnách SDH

 

K bodu 11

Novelizaci vyhlášky o odměnách členů ZO

 

K bodu 12

Výjimku z počtu žáků pro ZŠ a MŠ v Horní Pěně

 

K bodu 13

Doplnění zřizovací listiny – dodatek č. 2 pro ZŠ a MŠ v Horní Pěně – předání budovy č. 19 do správy

 

K bodu 14

Zamýšlenou změnu ÚPO č. 1

 

K bodu 15

Rozpočtovou změnu č. 4/2006

 

k bodu 16

Rozpočet na opravu okapů kulturního domu

 

k bodu 17

Jednací řád kontrolního výboru

 

 

 

Zastupitelstvo ukládá:

K bodu 4

RNDr. Haně Andrejchové oslovit projektanty p. Gantnera a p. Procházku, aby zpracovali případný posudek a předběžný rozpočet na nutné opravy KD

 

K bodu 5

Starostovi a místostarostovi obce vejít v jednání s Obcí Dolní Pěna a upřesnit případné společné postupy ve věci čerpání odpadních vod nebo ČOV.

 

K bodu 8

Hospodářce obce připravit podklady pro zvýšení nájemného v obecních domech, popř. rozúčtování nákladů na služby spojené s bydlením

 

K bodu 9

Zástupcům SDH v zastupitelstvu projednat se sbory případnou možnost kompenzace energií v budovách, sloužících SDH

 

K bodu 10

Kontrolnímu výboru obce zkontrolovat nájemní smlouvy na pronájem obecních rybníků, navrhnout řešení.

 

K bodu 17

Předsedům výborů upravit předložený jednací řád pro potřeby jednotlivých výborů

 

K bodu 18

Stavebnímu výboru zajistit instalaci poštovních schránek na domě čp. 97 v Horní Pěně

 

 

Navrhovatelé zápisu:

ing. Eva Píšová

 

 

Hana Veselá

 

Soupis příloh:

Oznámení o zasedání včetně programu

Prezenční listina

Obecně závazná vyhláška č. 1/07

Žádost o proplacení dovolené – ing. Rejthar

Vzor možného rozúčtování nájemného

Spotřeba energií v klubovnách SDH - přehled

Žádost ing. Rejthara o prodej pozemku

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Pospíšilová M.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Rybářství K.Řečice

Žádost ZŠ a MŠ o příspěvek na dětský karneval

Paukov Karel – Žádost o přidělení obecního bytu

Čestné prohlášení paní Kačerová Jaroslava

Čestné prohlášení pan Bartůšek Rudolf

Žádost o výměnu bytu paní Levandovská V.

Žádost o nájem pozemku paní Kolářová

Žádost o nájem pozemku p. Hložek L.

Žádost o prodej pozemku p. Fencl

Rozpočet na opravu okapů KD – p. Kolář

Rozpočtová změna č. 4/06

 

 

Zapsala: Hiršová