Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis z 8. jednází zastupitelstva obce ze dne 3.5.2007

Zápis z 8. jednází zastupitelstva obce ze dne 3.5.2007

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 3.5.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

Program zasedání:

1.                 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                 Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                 Firma AVE – dodatek ke smlouvě č. 4

4.                 Rozpočtové opatření č. 2/2007

5.                 Aspida - katalog

6.                 Základní škola – hospodaření,

7.                 Žádost o přidělení bytu – paní Lovětínská

8.                 Žádost o zaměstnání – paní Lehká M.

9.                 Věžní hodiny

10.              Žádost o povolení stavebních úprav – pan ing.Havel

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce ing. Karla Duška  doplněn o body:

11    Problematika financování neinvestičních nákladů dětí dojíždějících do mateřských škol v J. Hradci

12    Definitivní rozhodnutí OZ o variantě čištění odpadních vod v obci Horní Pěna

13    Různé

a        Ústředna – zesilovač obecního rozhlasu v Malíkově nad Nežárkou – koupě

b        Získané dotace z POV

c        Prodej pozemku 1133/64 v Malíkově nad Nežárkou – pan Švéda

d        Prodej pozemku 1176/13 v obci Horní Pěna – pan Josef Šaman

e        Prodej pozemku 1176/10 v obci Horní Pěna – manžělé Fialovi

f        Prodej pozemku 1133/65 v obci Malíkov nad Nežárkou – MUDr. Petránek Jan

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

1        Do návrhové komise byli navrženi paní Hana Veselá a paní ing. Eva Píšová Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Rudolf Žáček a paní RNDr. Hana Andrejchová.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje uvedené komise v navrženém složení.

 

2        Kontrola usnesení minulého zápisu –

Bod 8 – prodej pozemku panu Švédovi, viz bod č. 13 c) dnešního jednání. 

 

3        Firma AVE CZ JINDŘICHŮV HRADEC, S. R. O. – dodatek ke smlouvě č. 4

Zastupitelstvu byl předložen návrh 4. dodatku smlouvy s firmou AVE CZ JINDŘICHŮV HRADEC, S. R. O. (bývalé TESCO), týkající se odvozu PDO z obce. Návrh dodatku smlouvy byl rozmnožen a rozdán jednotlivým zastupitelům k posouzení. Schválení dodatku č. 4 ks mlouvě s firmou AVE CZ JINDŘICHŮV HRADEC, S. R. O. se odkládá do dalšího jednání

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce tímto odkládá podpis dodatku č. 4. ke smlouvě s firmou AVE CZ JINDŘICHŮV HRADEC, S. R. O. do dalšího jednání.

 

4        Rozpočtové opatření č. 2/2007

Zastupitelstvo obce bylo hospodářkou seznámeno s nutností rozpočtového opatření č. 2/2007 pro příjmy a výdaje, které nebyly rozpočtovány, nebo byly překročeny. Tabulka o rozpočtovém opatření č. 2 je přílohou zápisu č. 4. Zastupitelstvo hlasuje o rozpočtovém opatření č. 2/2007 – příjmy 140,97 tis. Kč, výdaje 122,29 tis. Kč

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v předloženém znění

 

5        Aspida - katalog

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy firmy Aspida na zařazení obce do katalogu. Zastupitelstvo obce hlasuje o uzavření smlouvy s firmou Aspida o zařazení obce Horní Pěna do turistického katalogu.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podepsáním smlouvy s firmou Aspida o zařazení obce do turistického katalogu

 

 

6        Základní škola – zpráva o hospodaření

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podrobným rozborem hospodaření Základní školy a Mateřské školy, který přednesl pan Jaroslav Kubát. Bylo zjištěno, že zrušením základní školy v obci by obec Horní Pěna ušetřila pouze cca Kč 30 000,00 za rok. Bylo rovněž zjištěno, že v roce 2010/2011 klesne počet žáků ve škole s největší pravděpodobností pod zákonné minimum 6. Bylo dohodnuto oslovit ještě rodiče dětí, které by ve slabších letech měly nastoupit do základní školy. Zastupitelstvo obce přijímá zprávu jako informaci kterou bere na vědomí.

 

 

7        Žádost o přidělení bytu – paní Lovětínská

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o přidělení bytu paní Lovětínské, čj. 117/07 ze dne 3.4.2007.Žádost tvoří přílohu č. 4 k zápisu Zastupitelstvo hlasuje o přidělení obecního bytu v domě čp. 97 paní Lovětínské.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo zamítá přidělení bytu po p. Lebedovi v čp. 97 paní Lovětínské.

 

 

8         Žádost o zaměstnání – paní Lehká Mária

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost paní Márie Lehké o zaměstnání u Obce Horní Pěna. Žádost tvoří přílohu č. 5 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o zaměstnání paní Lehké:

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo obce zamítá žádost paní Lehké o zaměstnání u obce.

 

9        Věžní hodiny

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem nabídky firmy Hainz, spol. s . r. o., která sem vyslala svého zástupce na posouzení stavu věžních hodin. Zástupce seznámil starostu obce písemnou formou se stavem stávajícího zařízení a nabízí řešení – viz příloha č. 6 k zápisu. Zastupitelstvu tento bod byl předložen jako informace s tím, že při příznivých finančních podmínkách bude moci být o této věci rozhodnuto na některém z příštích zasedání zastupitelstva.

 

10    Žádost o povolení stavebních úprav chaty – pan ing. Havel

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana ing. Jindřicha Havla čj. 133/07 z 24.4.2007 (příloha č. 7) o povolení stavebních úprav chaty č. 123, p.č. 781/32 v KÚ Horní Pěna. Zastupitelstvo hlasuje o souhlasu s povolením stavebních úprav.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s povolením stavebních úprav panu ing. Jindřichu Havlovi

 

11    Problematika financování neinvestičních nákladů za děti dojíždějící do mateřských škol v Jindřichově Hradci.

Starosta obce seznámil přítomné s ústními žádostmi paní Bohuslavy Smékalové a pana Romana Fencla o úhradu neinvestičních nákladů za své děti, dojíždějící do mateřských škol v Jindřichově Hradci. Vzhledem k tomu, že zákon tuto povinnost obcím nenařizuje, mají-li zřízeno vlastní zařízení pro předškolní výchovu, dává starosta hlasovat o souhlasu s úhradou neinvestičních nákladů za děti paní Bohuslavy Smékalové a pana Romana Fencla dojíždějící do mateřských škol v Jindřichově Hradci.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s proplácením neinvestičních nákladů za děti paní Bohuslavy Smékalové a pana Romana Fencla, navštěvující předškolní zařízení v Jindřichově Hradci.

 

 

12    Definitivní rozhodnutí OZ o variantě čištění odpadních vod v obci Horní Pěna

Zastupitelstvu byly znovu předloženy možné varianty budoucího čištění odpadních vod v obci:

1.    Přečerpávání do ČOV v Jindřichově Hradci, stavba výtlakové kanalizace a přečerpávací stanice spolu s obcí Dolní Pěna.

2.    Stavba samostatné ČOV v katastru obce

Zastupitelstvo hlasuje pro stavbu samostatné ČOV v katastru obce

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo souhlasí s variantou 2. – stavba samostatné ČOV pro obec Horní Pěna. O variantě 1 tudíž už nebylo hlasováno.

Výpis ze zápisu zasedání tvoří přílohu č. 8 k zápisu.

 

13    Rúzné

 

a        Nákup ústředny – zesilovače – pro Malíkov nad Nežárkou

 Vzhledem k špatnému stavu místního rozhlasu a neopravitelnosti ústředny místního rozhlasu v Malíkově nad Nežárkou žádá pan Rudolf Žáček o zjednání nápravy. Zastupitelstvo hlasuje o koupi nové ústředny

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo schvaluje koupi nové ústředny pro místní rozhlas v Malíkově nad Nežárkou

 

 

b        Získané dotace z POV

Zastupitelstvo obce bylo starostou obce seznámeno s přidělením dotací z Programu obnovy venkova, a to ve výši Kč 70 000,00 na obnovu veřejného osvětlení, kdy spoluúčast obce je 50%, dále pak ve výši Kč 67,00 na úroky z úvěru na plynofikaci, spoluúčast obce v tomto případě je 30%. Zastupitelstvo hlasuje o přijetí dotací

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím uvedených dotací v celkové částce Kč 137 000,00.

 

c        Prodej pozemku č. 1133/64 v KÚ Malíkov nad Nežárkou

Osadní výbor v Malíkově nad Nežárkou provedl šetření na místě, na základě tohoto šetření zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p.č. 1133/64 v KÚ Malíkov nad Nežárkou o výměře 295 m2 panu Tomášovi Švédovi cena Kč 20,00 za 1m2. Záměr prodeje pozemku tvoří přílohu č. 11 k zápisu.

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1133/64 v KÚ Malíkov nad Nežárkou o výměře 295 m2 panu Tomášovi Švédovi cena Kč 20,00 za 1m2.

 

d        Prodej pozemku č. 1176/13 v v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p.č. 1176/13 v KÚ Horní Pěna o výměře 81m2 panu Josefu Šamanovi, cena Kč 20,00 za 1m2. Záměr prodeje pozemku tvoří přílohu č. 12 k zápisu.

 

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1176/13 v KÚ Horní Pěna o výměře 81m2 panu Josefu Šamanovi, cena Kč 20,00 za 1m2.

 

 

 

e        Prodej pozemku č. 1176/10 v KÚ Horní Pěna

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p.č. 1176/10 v KÚ Horní Pěna o výměře 270 m2 manželům Fialovým, cena Kč 20,00 za 1m2. Záměr prodeje pozemku tvoří přílohu č. 13 k zápisu.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1176/10 v KÚ Horní Pěna o výměře 270 m2 manželům Fialovým, cena Kč 20,00 za 1m2.

 

 

 

 

f        Prodej pozemku č. 1133/65 v KÚ Malíkov nad Nežárkou

Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku p.č. 1133/65 v KÚ Malíkov nad Nežárkou o výměře 328 m2 panu MUDr. Janu Petránkovi, cena Kč 20,00 za 1m2. Záměr prodeje pozemku tvoří přílohu č. 14 k zápisu.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1133/65 v KÚ Malíkov nad Nežárkou o výměře 328 m2 panu MUDr. Janu Petránkovi, cena Kč 20,00 za 1m2.

 

Zapsala: Hiršová

Ověřili: Rudolf Žáček

         RNDr. Hana Andrejchová