Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis ze 6. jednání zastupitelstva obce ze dne 27.2.2007

Zápis z  6. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 27.2.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

Program zasedání:

1.                 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                 Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                 Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o volném pobíhání psů

4.                 Rozúčtování spotřeby elektrické energie v klubovnách SDH Horní Pěna a Malíkov nad Nežárkou

5.                 Nájemní smlouvy na pronájem obecních rybníků

6.                 Pronájem obecních bytů

7.                 Prodej nebo směna pozemků – Paďourek, Rychetská, Koudelka

8.                 Projednání rozpočtu obce na rok 2007

9.                 Různé

a.     Prodej parcely Ant. Fencl

b.    Zdeněk Kalvas -  žádost o povolení pokácení stromu

c.    Kvapilová Hana - -žádost o pronájem KD

d.    ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH – kácení stromů – Malíkov

e.    Paukovi  – žádost o poskytnutí palivového dříví

 

 

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce ing. Karla Duška  doplněn o body:

9        f, žádost Obce Horní Pěna o povolení kácení dřevin volně rostoucích mimo les (jírovec maďal v Malíkově nad Nežárkou)

g        žádost manželů Hajnových o povolení kácení dřevin volně rostoucích mimo les

h        žádost pana Bedřicha Váni o povolení kácení dřevin volně rostoucích mimo les

i        žádosta pana ing. Viktora Zemana o povolení kácení dřevin volně rostoucích mimo les

j        žádost Obce Horní Pěna o povolení kácení dřevin volně rostoucích mimo les (lípa u budovy čp. 82 v Horní Pěně)

k         Dvořák Karel, čp. 84 – žádost o prominutí poplatku za odvoz PDO za rok 2007 pro syna Karla Dvořáka

l        SDH Malíkov nad Nežárkou – žádosti

m        Místní lidová knihovna – řešení provozu

n        sociální služhy

o        žádosti nájemníků čp. 82

p        žádost o povolení kácení stromů Hudcovi

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1        Do návrhové komise byli navrženi paní ing. Eva Píšová a pan Vladimír Šaman. Ověřovateli zápisu byli navrženi paní RNDr. Hana Andrejchová a paní Hana Veselá. Všichni navržení byli zvoleni všemi hlasy.

 

2        Kontrola usnesení minulého zápisu –

bez připomínek

 

3        Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o volném pobíhání psů

Zastupitelstvo bylo znovu upozorněno na platnou vyhlášku o volném pobíhání psů. Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na pobíhání psů ze řad občanů, bude třeba občany řádně informovat v pravidelném bulletinu i na el. stránkách obce o možných postizích za nedodržení vyhlášky.

 

4        Rozůčtování spotřeby elektrické energie v klubovnách SDH Horní Pěna a Malíkov na d Nežárkou

zastupitelstvem jsou stanovena pravidla pro spotřebu energií v obou klubovnách SDH. Oba SDH budou prokazatelně spotřebu energií kompenzovat prací v obci, tato bude každoročně k 30.11. dle evidence jednotlivých sborů hodnocena. Případné nedoplatky uhradí sbory z vlastních zdrojů

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

5        Nájemní smlouvy na pronájem obecních rybníků

Zastupitelstvo se na dalším postupu nedohodlo, tento bod je odložen do dalšího zasedání.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

6        Pronájem obecních bytů

Zastupitelstvu obce byly předloženy dvě žádosti o uvolněný byt v domě čp. 82, a to žádost pana Karla Paukova a slečny Renaty Hiklové. Rozhodnutí o pronájmu bude předmětem zvláštního zasedání zastupitelstva obce dne 13.3.2007.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

7        Prodej nebo směna pozemků – Paďourek, Rychetská, Koudelka

Zastupitelstvo obce po řádném vyvěšení záměru prodeje pozemků schvaluje prodej nebo směnu pozemků p. č. 250 a 1179/1, a to za cenu Kč 20,00 za 1 m2 pro paní Marii Rychetskou a Karla Koudelku. Tento prodej je vázán na koupi pozemku p. č. 246/2 o výměře 169 m2 v KÚ Horní Pěna od jmenovaných.

Dále pak zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku p. č. 213/9 o výměře 16 m od pana Ladislava Paďourka.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

8         Projednání rozpočtu obce na rok 2007

Zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2007 a tento byl beze změn schválen všemi hlasy.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

9         Různé

a        Žádost pana Antonína Fencla o prodej parcely pč. 1133/2 o výměře 20 m2 v Malíkově nad Nežárkou. Po vyvěšení záměru prodeje parcely zastupitelstvo obce rozhodlo předmětnou parcelu prodat panu Antonínu Fenclovi v ceně Kč 20,00 za 1 m2.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

b        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – pan Zdeněk Kalvas a Petruše Kalvasová, Horní Pěna 11

Pan Zdeněk Kalvas a Petruše Kalvasová žádají o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle přílohy č. 9 k zápisu. Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

  

 

c        Žádost paní Hany Kvapilové, Lodhéřov 153, o pronájem budovy kulturního domu v Horní Pěně. Zastupitelstvo obce hlasuje o vyhovění žádosti paní Hany Kvapilové. Žádost byla zamítnuta.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

 

 

d        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o povolení

kácení dřevin rostoucích mimo les dle přílohy č. 9 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

e        Žádost manželů Paukových, Malíkov nad Nežárkou čp. 26, o přidělení samovýroby dříví z obecních lesů.

Zastupitelstvo obce rozhodlo v první řadě provést řádnou těžbu poškozených porostů. Manželé Paukovi budou vyzváni starostou obce k případnému vyklizení porostů – dovytěžení nekvalitního dříví.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

f        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Obec Horní Pěna

Obec Horní Pěna žádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle  přílohy č. 9 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

g        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Josef a Hana Hajnovi

Josef a Hana Hajnovi žádají o povolení kácení dřevin rostoucích mimo

les dle přílohy č. 9 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

h        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Bedřich Váňa

Bedřich Váňa žádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle  přílohy č. 9 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

 

i        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – ing. Viktor Zeman

Ing. Viktor Zeman žádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle  přílohy č. 9 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

j        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Obec Horní Pěna

Obec Horní Pěna žádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle  přílohy č. 9 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

k         Žádost pana Karla Dvořáka, čp. 86, o odpuštění poplatku za odvoz PDO pro syna Karla Dvořáka

Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti pana Dvořáka o odpuštění poplatku za odvoz PDO za rok 2007 pro syna Karla z důvodu jeho celoročního pobytu v zahraničí.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

l        SDH Malíkov nad Nežárkou – žádosti

SDH Malíkov nad Nežárkou žádá zastupitelstvo obce o příspěvek na hasičskou techniku. Zastupitelstvo obce zatím bod odkládá, bude usilovat o získání dotace.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

m        Místní knihovna – řešení provozu

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s problémy při provozu knihovny.

Zastupitelstvo obce se zatím tento problém odkládá.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

n         Sociální služby

Zastupitelům byla ocitována část zákona o poskytování sociálních služeb. Zastupitelstvo bere zákon o sociálních službách na vědomí.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

o        Žádost obyvatel domu čp. 82

·         žádost tvoří přílohu k zápisu z jednání č.:

·         zastupitelstvo rozhodlo následovně

(1)pro byt č. 7 kvůli odstranění vlhkosti objedná vysoušeč a poskytne ho nájemcům na dobu nutnou k odstranění vlhkosti. Náhrada za spotřebovanou energii bude nájemcům kompenzována ve vyúčtování el. energie v červnu roku 2007.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

(2)Signál televize Prima bude odzkoušen a prověřen přímo místostarostou obce, panem J. Kubátem

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

(3)Číslo na dům bude zakoupeno a instalováno na fasádu v nejbližší době

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

(4)Žádost o výměnu bytu č. 5 za byt č. 3 z důvodu rozšíření rodiny pana Prinze se zatím odkládá.

 

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

p  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – manželé Hudcovi

Manželé Hudcovi žádají o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle  přílohy č. 14 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

Zapsala: Hiršová

 

Ověřili: RnDr. Hana Andrejchová

         Hana Veselá