Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zápisy z jednání zastupitelstva obce > Zápis ze 7. jednání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2007

Zápis z  7. zasedání zastupitelstva obce Horní Pěna, konaného dne 27.3.2007

 

Přítomni:  RNDr. Anrejchová Hana, Čekal Václav, ing. Dušek Karel, Kubát Jaroslav, ing. Píšová Eva, Šaman Vladimír, Veselá Hana, Žáček Rudolf, Balga Josef

 

Omluveni:

Program zasedání:

1.                 Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

2.                 Minulé zasedání – kontrola usnesení

3.                 Nabídka firmy A&CE na odkup akcií České spořitelny

4.                 Rozpočtové opatření č. 1/2007

5.                 Rozpočtový výhled

6.                 Středisko rané péče- žádost o příspěvek na činnost

7.                 Žádost o prodej pozemku – p. Hrádek

8.                 Žádost o prodej pozemku – p.Švéda

9.                 Žádost o povolení stavby přístřešku – p. Kožíšek

10.              Žádost o prodej pozemku – pan Šaman

11.              Žádost o přijetí do pracovního poměru – p. Šaman

12.              Žádost o prominutí poplatku PDO – paní Andrejchová

13.              Stanovení pravidel pro užívání obecních pozemků

14.              Žádost o povolení kácení dřevin – paní Michelová Vlasta

15.              Různé

a.     Základní škola

b.     Místní knihovna

 

 

 

Starosta obce ing. Karel Dušek přivítal přítomné a seznámil je s připraveným programem. Program zasedání byl na žádost starosty obce ing. Karla Duška  doplněn o body:

15    c Žádost pana Jiřího Sýkory o zaměstnání

d        žádost rybářství Kardašova Řečice o povolení kácení dřevin volně rostoucích mimo les

e        Žádost pana Františka Fittla o povolení oplocení obecního pozemku

f        žádost nájemníků čp. 82 o opravy v domě

g        Žádost SDH Horní Pěna o příspěvek na materiál na zakrytí půdního prostoru požární zbrojnice

h        Žádost SDH Malíkov nad Nežárkou o příspěvek na materiál na úpravu požární zbrojnice v Malíkově nad Nežárkou

 

Upravený program byl schválen všemi hlasy

 

1        Do návrhové komise byli navrženi pan Josef Balga a pan Rudolf Žáček Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Vladimír Šaman a pan Jaroslav Kubát.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

2        Kontrola usnesení minulého zápisu –

bez připomínek

 

3        Nabídka firmy A&Ce na odkup akcií České spořitelny

Zastupitelstvu byla znovu předložena nabídka firmy A&Ce na odkup akcií (příloha č. 3 zápisu) České spořitelny, které obec vlastní. O prodeji akcií bylo hlasováno:

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

0

9

0

Zastupitelstvo obce tímto zamítlo prodej akcií firmě A&ce

 

 

4        Rozpočtové opatření č. 1/2007

Zastupitelstvo obce bylo hospodářkou seznámeno s nutností rozpočtového opatření č. 1/2007 pro příjmy a výdaje, které nebyly rozpočtovány. Tabulka o plnění rozpočtu a o rozpočtovém opatření č. 1 je přílohou zápisu č. 4. Zastupitelstvo hlasuje o rozpočtové změně č. 1/2007 – příjmy 33,56 tis. Kč, výdaje 23,27 tis. Kč

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění

 

5        Rozpočtový výhled

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtového výhledu na roky 2007 – toto znění rozpočtového výhledu bere na vědomí. Kontrolní výbor upozorňuje na nutnost aktualizace rozpočtového výhledu při větších akcích. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu č. 5

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtový výhled na roky 2007 – 2009 v předloženém znění

 

 

6        Středisko rané péče – žádost o příspěvek na činnost

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost ( příloha č. 6 k zápisu) Střediska rané péče České Budějovice o příspěvek na činnost. Zastupitelstvo po projednání navrhlo poskytnout SRP příspěvek na činnost na rok 2007 ve výši Kč 12 000,00.

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje všemi hlasy poskytnutí příspěvku na činnost Středisku rané péče České Budějovice ve výši Kč 12 000,00 pro rok 2007.

 

7        Žádost o prodej pozemku – pan Hrádek

Pan František Hrádek se na zastupitelstvo obce obrací se žádostí o prodej pozemku – dle přiložené kopie katastrální mapy.(příloha č. 7 k zápisu)  Jedná se o pozemek široký 2 m mezi zastavěnou plochou p. č. 52/1, pozemkem p.č. 51 a rybníkem p.č. 484. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem předmětného pozemku panu Hrádkovi po řádném zaměření a identifikaci pozemku a po řádném vyvěšení záměru prodeje pozemku.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej předmětného pozemku panu Františku Hrádkovi za podmínek uvedených výše.

 

 

8         Žádost o prodej pozemku – pan Švéda

Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o prodej pozemku p. č. 1133/64 pana Švédy. Žádost tvoří přílohu č. 8 k zápisu. Bude provedeno místní šetření, aby se zabránilo případnému ukvapenému prodeji.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s místním šetřením ohledně prodeje parcely č. 1133/64 v Malíkově nad Nežárkou.

 

9        Žádost o povolení stavby přístřešku u chaty – pan Kožíšek

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Kožíška a doporučuje povolit panu Kožíškovi stavbu přístřešku u jeho chaty u rybníka Dřevo. Žádost tvoří přílohu č. 9 k zápisu.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce povoluje panu Kožíškovi stavbu přístřešku u jeho chaty č. 15 u rybníka Dřevo – schváleno všemi hlasy.

 

10    Žádost o prodej pozemku p.č. 1176/13 – pan Šaman

Zastupitelstvu byla předložena žádost pana Josefa Šamana (příloha č. 10) o prodej pozemku p. č. 1176/13 o výměře 81 m2. Zastupitelstvo hlasuje o prodeji.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem předmětného pozemku panu Josefu Šamanovi po řádném vyvěšení zámeru prodeje na úřední desce a schválení zastupitelstvem.

 

11    Žádost o přijetí do pracovního poměru – pan Josef Šaman

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí o přijetí do pracovního poměru pana Josefa Šamana. Oznámil přítomným, že obec další zaměstnance zatím přijímat nebude. Žádost tvoří přílohu č. 11 k zápisu.

 

 

 

12    Žádost o prominutí poplatku PDO – paní RNDr. Andrejchová

Zastupitelstvu byla předložena žádost (příloha č. 12) paní RNDr. Andrejchové o odpuštění poplatku za odvoz PDO pro syna Václava Andrejcha. Žádost je doplněna potvrzením z přechodného bydliště o úhradě poplatku tam. Zastupitelstvo hlasuje o odpuštění poplatku za odvoz PDO pro pana Václava Andrejcha.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo vyhovuje žádosti paní RNDr. Andrejchové a odpouští poplatek za odvoz PDO pro rok 2007 panu Václavu Andrejchovi.

 

 

13    Stanovení pravidel pro užívání obecních pozemků

Vzhledem k nepřehledné situaci v pravidlech užívání obecních pozemků zastupitelé přistupují k podrobné inventuře obecních pozemků, zjištění případných uživatelů a doplnění případných smluv o nájmech obecních pozemků, případných prodejích předzahrádek, apod. Po oddělení takto užívaných pozemků bude vydána vyhláška o užívání veřejného prostranství.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostostarostu obce ¨podrobnou inventurou obecních pozemků, dle bodu 13.

 

14    Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – paní Vlasta Michelová

Paní Vlasta Michelová žádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle přílohy č. 13 k zápisu. Zastupitelstvo hlasuje o žádosti.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo žádosti paní Michelové vyhovuje

  

 

15    Různé

 

a        Základní škola

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výší faktur za neinvestiční náklady pro základní školy v Jindřichově Hradci za děti, které dojíždějí z našich obcí, za 2. pololetí 2006. Vzhledem k neutěšené finanční situaci byla hospodářka obce pověřena podrobným rozborem hospodaření Základní školy a Mateřské školy v Horní Pěně za roky 2004, 2005 a 2006, oddělením fixních nákladů a nákladů na provoz MŠ a ŠJ.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

b        Místní knihovna

Paní RNDr. Andrejchová seznámila přítomné se stavem digitalizace knihovního fondu místní knihovny. Vzhledem k tomu, že špatný zdravotní stav knihovnice paní Peškové brání urychlenému ukončení digitalizace, paní Andrejchová navrhuje rozdělit funkce knihovnice a kronikářky. Digitalizaci knihovny provede paní Andrejchová s hospodářkou obce do konce dubna 2007. Knihovna i informační středisko zůstanou do té doby pro veřejnost uzavřeny.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo obce souhlasí s předáním knihovny paní Andrejchové a s uzavřením knihovny a informačního centra do konce dubna 2007.

 

c        Žádost pana Jiřího Sýkory o zaměstnání

Starosta obce seznámil přítomné se žádostí pana Jiřího Sýkory o zaměstnání u obce.  Oznámil přítomným, že obec žádné další zaměstnance zatím přijímat nebude. Žádost tvoří přílohu č. 14 k zápisu.

 

 

d        Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – Rybářství Kardašova Řečice

Rybářství Kardašova Řečice žádá o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle  přílohy č. 15 k zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

e        Žádost pana Františka Fittla o povolení oplocení obecního pozemku

Pan František Fittl žádá zastupitelstvo o povolení oplotit obecní pozemek dle nákresu, který tvoří přílohu č.16 a je součástí zápisu.

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

 

f        Žádosti nájemníků domu čp. 82 o opravy v bytech

Zastupitelstvu byly předloženy další žádosti nájemníků domu čp. 82 o zajištění drobných oprav v bytech. Přílohy č.17 a 18

Zastupitelstvo pověřilo stavební výbor obce,a by kontaktoval dodavatelskou firmu a zahájil reklamační řízení. Zároveň bude vypůjčen od HZS J. Hradec vysušovač, který by byl opět instalován do bytu č. 7.

Žádost pana Karla Prinze (příloha 18) o výměnu bytu se zatím odkládá – není volný byt.

 

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

 

 

g        Žádost SDH Horní Pěna o poskytnutí příspěvku na zakrytí půdního prostoru hasičské zbrojnice

SDH Horní Pěna žádá o příspěvek na zakrytí půdního prostoru hasičské zbrojnice ve výši Kč 10 624,00 dle přílohy č. 19 k zápisu.

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje

 

h        Žádost SDH Malíkov nad Nežárkou o poskytnutí příspěvku na opravy hasičské zbrojnice v Malíkově nad Nežárkou

SDH Malíkov nad Nežárkou žádá o příspěvek na opravy hasičské zbrojnice ve výši Kč 6 000,00

 

 

Pro

proti

Zdrželi se hlasování

9

0

0

Zastupitelstvo žádosti vyhovuje

 

Zapsala: Hiršová

 

Ověřili: Vladimír Šaman

         Jaroslav Kubát