Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


2 Starší

SDĚLENÍ ČESKÉ POŠTY

 

Aktuální situace v doručování zásilek

 

Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, žádáme je, aby používali ochranné prostředky, ideálně roušku. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů komunikována s touto organizací. Doručování pak proběhne buď za asistence bezpečnostních složek státu nebo s ochrannými prostředky. Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.

U zapsaných zásilek se listovní zásilky vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30 dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení, ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.

Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.

Děkujeme za pochopení
Vaše Česká pošta

 

 Uzavření MŠ Horní Pěna

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele Obce Horní Pěna se od 17. března do odvolání uzavírá Mateřská škola v Horní Pěně.

V případě potřeby Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let pište na emailovou adresu skolka@hornipena.cz

Děkujeme za pochopeníZavedení mobilního rozhlasu

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní Rozhlas.

Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat:

SMS zprávy,
hlasové zprávy,
e-maily,
zprávy do aplikace
o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

 
Registrujte se do aplikace mobilní rozhlas ZDE


Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:

  • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km
  • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.

 

Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

 

RAKOUSKO

Silniční:

Dolní Dvořiště – Wullowitz

České Velenice – Gmünd

Hatě – Kleinhaugsdorf

Mikulov – Drasenhofen

 

NĚMECKO

Silniční:

Strážný - Phillippsreut

Pomezí nad Ohří - Schirnding

Rozvadov-dálnice - Waidhaus

Folmava – Furth im Wald/Schafberg

Železná Ruda – Bayerisch Eisenstein

Krásný Les - Breitenau

Hora Sv. Šebestiána – Reitzenhain

 

Další místa určená k překračování vnitřních hranic

Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.

 

RAKOUSKO

 

Silniční:

Vratěnín – Oberurnau

Valtice – Schrattenberg

Nová Bystřice – Grametten

Hevlín – Laa an der Thaya

 

NĚMECKO 

 

Silniční:

Všeruby – Eschlam

Jiříkov – Neugersdorf

Vojtanov –Schönberg

Cínovec - Altenberg

 

Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky

 _______________________________________________________________________________________________________

Potvrzení o výkonu zaměstnání

 

Potvrzuje se, že osoba

Jméno a příjmení:

Datum narození

Bydliště:

 

pracuje v 

 

Název společnosti/úřadu/organizace:

Adresa místa výkonu práce:

 

 

Dále se potvrzuje, že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky.

 

 

V …………………… dne …………………                                              …………………………………..

                                                                                          Razítko a podpis zaměstnavatele

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________Vyhlášení nouzového stavu

Vyhlášení nouzového stavu

pozor

Ve 14:00 hodin dne 12. 3. vyhlásila Vláda ČR nouzový stav. Vláda zakazuje s účinností od 13. března od 6:00 hod pořádání veřejných i soukromých akcí s účastí přesahující 30 osob. Opatření platí do odvolání. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů nebo na pohřby.

Od 13. března se od 6:00 hod zakazuje přítomnost veřejnosti na sportovištích, v posilovnách, soláriích, saunách, wellness službách, jakožto v hudebních a společenských klubech, zábavních zařízeních, veřejných knihovnách a galeriích. Od téhož okamžiku musí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech na 5 tis m3. Dále se pak zakazuje od 20:00 do 6:00 hod přítomnost veřejnosti v samostatných provozovnách stravovacích služeb.Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
I.
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová
a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční
a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy
a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to
do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada
akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě.
Str. 2 z 2
Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností
nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí
nad 100 osob ve stejný čas.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den
nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
p o d e p s á n o e l e k t r o n i c k yHARMONOGRAM SEPAROVANÉHO ODPADU 2020

 
ODPAD LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
PAPÍR 7 4 4 + 31 28 26 23 21 18 15 13 10 8
SKLO 14 11 10 7 5 2 + 30 28 25 22 20 17 15
PLAST KAŽDÉ PONDĚLÍ V SUDÝ TÝDEN            


VÝŠE MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2020

ODVOZ ODPADU TRVALE ŽIJÍCÍ OSOBA 500,00 KČ
ODVOZ ODPADU REKREAČNÍ OBJEKT A NEMOVITOST NEOBÝVANÁ OSOBOU PŘIHLÁŠENOU K TRVALÉMU POBYTU 700,00 KČ
POPLATEK Z CHOVU PSŮ 200,00 KČ ZA PRVNÍHO AŽ TŘETÍHO PSA, ZA KAŽDÉ DALŠÍ CHOVANÉ ZVÍŘE 1 000,00 KČ


CENÍK STOČNÉHO PRO OBEC HORNÍ PĚNA - 1.3.2019 - 29.2.2020

Ceník stočného pro Obec Horní Pěna pro rok 2019

Ceník stočného byl Zastupitelstvem Obce Horní Pěna stanoven dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (Vyhláška , kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích))

 

  1. Bytový fond a rodinné domy Na jednu osobu bytu v rodinném domu se počítá 35 m3 za rok.

Rekreační chaty (chalupy). Na jeden rekreační objekt se spotřeba vypočítá jako spotřeba jedné osoby v rodinném domě, tj. 35 m3 za rok. II. Veřejné budovy, školy, provozovny, penziony, výrobny

Pro veřejné budovy, školy, provozovny, penziony, atd, je spotřeba shodná se spotřebou vody za rok a bude počítána dle podkladů dodaných firmou ČEVAK. V případě, že v uvedeném objektu současně žijí a objekt užívají soukromé osoby, bude spotřeba stanovena jako rozdíl mezi skutečnou spotřebou a spotřebou 35 m3 na jednu osobu (směrné číslo).

 

V obci Horní Pěna se jedná o tyto objekty:

čp

JMÉNO

Umístění OM

 
 
 

1

STEJSKAL VÍT

Horní Pěna 1

 

3

DVOŘÁK PETR

Horní Pěna 3

 

13

APLO S.R.O.

Horní Pěna 13

 

19

MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 19

 

27

HP27 S.R.O.

Horní Pěna 27

 

38

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Horní Pěna 38

 

51

DR.ALBRECHT TOMÁŠ

Horní Pěna 51

 

53

JEDNOTA, SPOTŘEBNÍ DRUŽSTVO V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Horní Pěna 53

 

56

MOTO JEANS, S.R.O.

Horní Pěna 56

 

65

GANTNER PAVEL

Horní Pěna 65

 

77

LEHKÝ JAROSLAV

Horní Pěna 77

 

89

OBEC HORNÍ PĚNA (KULTURNÍ DŮM)

Horní Pěna 89

 

93

OBEC HORNÍ PĚNA (OBECNÍ ÚŘAD)

Horní Pěna 93

 

96

ČESKÁ POŠTA, S.P.

Horní Pěna 96

 

103

JIRA EVŽEN

Horní Pěna 103

 

144

HOCHMAN JIŘÍ

Horní Pěna 144

 

158

JANTAČ OLDŘICH

Horní Pěna 158

 

163

OBEC HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 163

 

164

OBEC HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 164

 

170

OBEC HORNÍ PĚNA

Horní Pěna 170

 

176

AUTOLAKY SERVIS S.R.O.

Horní Pěna 176

 

 

VÁCLAV ČEKAL

Horní Pěna, bez čp.

 

78E

JANTAČ OLDŘICH (AUTOSERVIS)

Horní Pěna, 78E

 

 

 

Cena stočného za 1 m3 odkanalizované vody je dle kalkulace pro rok 2018 stanovena na částku 73,37 vč. DPH 15%. Obec Horní Pěna poskytuje všem odběratelům slevu ve výši 29,37 Kč na 1 m3. Cena stočného bude tedy pro obyvatele stanovena po slevě na částku 44,00 Kč za 1m3.

Osoby žijící v bytech a rodinných domech a rekreační objekty, které neprovozují ubytování, budou tedy hradit částku 1 540,00 za 1 osobu a rok. Tuto částku mohou hradit čtvtletně ve čtyřech platbách po Kč 385,00 za 1 osobu, splatných ke konci každého čtvrtletí.

Vlastník nemovitosti, nebo pozemku, připojeného na kanalizaci, je odpovědný za řádnou a včasnou úhradu stočného.

Povinnost úhrady stočného se vztahuje i na fyzické osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, ale nemovitost napojenou na kanalizaci prokazatelně trvale obývají.

 MOŽNOST ÚHRAD MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2019

OBEC HORNÍ PĚNA DÁVÁ PRO ROK 2019 OBČANŮM OPĚT MOŽNOST UHRADIT MÍSTNÍ POPLATKY BEZHOTOVOSTNĚ NA BĚŽNÝ ÚČET OBCE HORNÍ PĚNA. ČÍSLO BĚŽNÉHO ÚČTU OBCE JE 257796227/0300. DO POLOŽKY VARIABILNÍ SYMBOL UVEĎTE, PROSÍM, ČÍSLO POPISNÉ. DO POLOŽKY PŘEDMĚT UVEĎTE JMÉNO, DRUH POPLATKU A POČET OSOB, ZA KTERÉ BUDE POPLATEK UHRAZEN.

DRUH POPLATKU VÝŠE POPLATKU PRO ROK 2018
POPLATEK ZA ODVOZ PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU ZA 1 OSOBU S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V OBCI HORNÍ PĚNA 450,00 KČ
POPLATEK ZA ODVOZ PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU ZA REKREAČNÍ OBJEKT 500,00 KČ
POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU PRO PODNIKATELE 1 600,00 KČ
POPLATEK Z CHOVU PSŮ ZA JEDNO CHOVANÉ ZVÍŘE 200,00 KČ

 2 Starší